İş Hukuku Bülteni

Esin Avukatlık Ortaklığı İş Hukuku Ekibi Departmanı olarak aylık bültenimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu bülten, son dönemde Türkiye'de iş hukuku alanında yaşanan gelişmeler özetlenmektedir.

 

Anayasa Mahkemesinden Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Yeni Kararlar

Karar Tarihi: 8 Haziran 2023

Resmi Gazete Tarihi: 6 Ekim 2023

Özet

Anayasa Mahkemesi'nin (“AYM”) 8 Haziran 2023 tarihli ve 2019/17969 numaralı bireysel başvuru kararı (“Karar”), 6 Ekim 2023 tarihli ve 32331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. AYM, işçilik alacağının ödenmesi talebiyle açılan belirsiz alacak davasının davanın devam etmesini sağlayacak imkanlar değerlendirilmeden usulden reddedilmesi sebebiyle başvurucuların mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Önemli Detaylar

  • Başvurucular, iş sözleşmelerinin feshedilmesi üzerine ilk derece mahkemesi nezdinde işçilik alacaklarına ilişkin belirsiz alacak davası açmışlardır. İlk derece mahkemesi, davaların kabulüne ve davacı tarafından başvuruculara işçilik alacaklarının ödenmesine karar vermiştir.
  • İlk derece mahkemesi kararının davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz mahkemesi, başvuruya konu davalarda başvurucuların kendi çalışma sürelerini ve ücretlerini bildikleri, dava konusu işçilik alacaklarının miktarlarının başvurucularca belirlenebilir olduğu, dolayısıyla belirsiz alacak davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığını belirterek ilk derece mahkemesi kararını usulden bozmuştur.
  • Başvurucular ilk derece mahkemesinin bozma kararına uyması nedeniyle bu karara karşı AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuşlardır
  • Başvurucuların mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin yapılan incelemede AYM, şartları oluşmadan açılmış olan belirsiz alacak davasının dava şartı yokluğu gerekçesiyle reddedilmesinin usul hukukundaki imkanlar gözetildiğinde başvurulacak son çare olmadığı, başvurucuların mahkemeye erişim hakkını imkansız kılan orantısız bir müdahalenin tercih edilmesinin hak arama özgürlüğünü kısıtladığına karar vermiştir. Bu kapsamda, başvurucuların mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddiaları kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinden Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Yeni Kararlar

Karar Tarihi: 11 Temmuz 2023

Resmi Gazete Tarihi: 24 Ekim 2023

Özet

Anayasa Mahkemesi'nin (“AYM”) 11 Temmuz 2023 tarihli ve 2019/345 numaralı bireysel başvuru kararı (“Karar”), 24 Ekim 2023 tarihli ve 32349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar'da, iş kazasından kaynaklanan tazminat talebinin ıslah ile arttırılan kısmının zamanaşımı gerekçesi ile reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Önemli Detaylar

  • Başvurucu, geçirdiği iş kazasından kaynaklı tespit davası açmıştır ve ilk derece mahkemesi başvurucunun iş kazası geçirdiğinin tespitine karar vermiştir. Başvurucu daha sonra iş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat talepli dava açmıştır.
  • İlk derece mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde başvurucunun uğradığı zarar tespit edilmiştir. Bunun üzerine başvurucu ıslah talebinde bulunmuş, davalı taraf ise zamanaşımı def'i ileri sürmüştür. İlk derece mahkemesi davayı kısmen kabul etmiştir.
  • Kararın temyiz edilmesi üzerine temyiz mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Temyiz mahkemesi karar gerekçesinde zamanaşımı def'ini dikkate alarak, ilk derece mahkemesinin talep edilenin ötesinde ıslah edilen kısmı da kapsayacak şekilde karar vermesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir. İlk derece mahkemesinin bozma kararına uyması üzerine başvurucu AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştur.
  • Başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak AYM, dava başlangıç tarihinden başlamak üzere zamanaşımı def'ini ileri sürmenin başvurucunun bilirkişi raporu ile belirlenen tazminat alacağını talep etme hakkını ortadan kaldıracağına ve bunun hedeflenen meşru amaçla karşılaştırıldığında başvurucuya aşırı bir külfet yüklemek anlamına geleceğine, dolayısıyla mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.