İş Hukuku Bülteni

Esin Avukatlık Ortaklığı İş Hukuku Ekibi Departmanı olarak aylık bültenimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu bülten, son dönemde Türkiye'de iş hukuku alanında yaşanan gelişmeler özetlenmektedir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik

Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2023

Yürürlük Tarihi: 26 Mart 2024

Özet

26 Eylül 2023 tarihli ve 32321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), bireysel emeklilik sisteminde bulunan birikimlere ilişkin olarak kısmen ödeme alma hakkının kullanım koşullarını ve bu hususla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Yönetmelik ile, katılımcıların söz konusu birikimlerinin evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afet gibi durumlarda yüzde ellisine kadar olan tutarını alabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Önemli Detaylar

  • Yönetmelik kapsamında kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği bireysel emeklilik sözleşmesinden, birikiminin yüzde ellisine kadar olan tutarın kendisine kısmen ödenmesi için emeklilik şirketine başvurabilecektir.
  • Kısmen ödeme alma hakkı, kısmen ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç kısmen ödemeye konu bireysel emeklilik sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanılabilir. Eğitim durumunda yapılacak başvurularda ise süre 4 yıl olarak uygulanacaktır.
  • Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi müteakip 6 ay içinde kısmen ödeme alma başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda kısmen ödeme alma hakkı, katılımcı bazında bir defaya mahsus olmak üzere ve doğal afetin meydana geldiği tarihten önce son hesaplanan birikim tutarının yüzde ellisi ile sınırlı olmak üzere kullanılabilecektir.
  • En az 5 yıl yürürlükte olan bir bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan bir katılımcı, konut alımı veya evlenme durumlarında kısmen ödeme alma başvurusunda bulunabilecektir. Kısmen ödeme alma hakkı, bu durumların her birinde katılımcı bazında bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilecektir.
  • En az 5 yıl yürürlükte olan bir bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan bir katılımcı, başvuru tarihinde 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde ve kısmen ödeme alma hakkından bir defaya mahsus olmak üzere yararlanacak şekilde kısmen ödeme alma başvurusunda bulunabilecektir.

Anayasa Mahkemesinden İfade Özgürlüğüne İlişkin Yeni Karar

Karar Tarihi: 2 Mayıs 2023

Özet

Anayasa Mahkemesi'nin (“AYM”) 2 Mayıs 2023 tarihli ve 2018/24097 numaralı bireysel başvuru kararı (“Karar”), 29 Eylül 2023 tarihli ve 32324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. AYM Karar'da, feshe ilişkin incelemenin ifade özgürlüğü bakımından yapılması gerektiğine ve başvurucuların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Önemli Detaylar

  • Başvurucuların iş sözleşmeleri, çalışma koşullarının yetersiz olduğuna, ücretlerin düşük olduğuna, bazı erkek yöneticilerin kadın çalışanlara taciz girişimlerinin olduğuna yönelik ifadeler içeren bir bildiriyi diğer çalışanlarla paylaştıkları, sonrasında da işyerinde düzenlenen bir etkinlik esnasında benzer ifadeleri etkinlikte bulunan kişilerle paylaşmaları ve bunun üzerine çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesi gerekçeleriyle sona erdirilmiştir.
  • Başvurucular, sendikal tazminat ve işe iade talepleri ile dava açmışlardır. İlgili ilk derece mahkemesi sendikal tazminat talebini reddetmiş ancak her iki başvurucunun da işe iadesine karar vermiştir.
  • Davalı işveren, istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi sonucunda başvurucuların işe iade taleplerinin kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesi kararları bozulmuş ve işe iade talepleri reddedilmiştir. Bunun üzerine Başvurucular, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuşlardır.
  • AYM, yaptığı değerlendirme sonucunda feshe gerekçe gösterilen hakaret ifadelerinin aslında bildiride yer almadığını, olayların bütününü değerlendirmeksizin yaşanan arbedede atılan yumruk eyleminin fesih gerekçesi olarak kabul edilmesinin yerinde olmadığını belirtmiştir. İncelemenin ifade özgürlüğü bakımından yapılması gerektiğine ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, uyuşmazlık bakımından yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğuna karar vermiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.