Op 3 mei 2019 heeft het Vlaams Parlement het voorstel van decreet houdende gemeentewegen (hierna: 'Gemeentewegendecreet') bekrachtigd en afgekondigd. Het Gemeentewegendecreet gaat uit van een geïntegreerde benadering en werkt één uniforme regelgeving uit voor alle gemeentewegen. Alle gemeentewegen krijgen een vergelijkbaar statuut en uniforme procedures, wat zorgt voor meer eenduidigheid en duidelijkheid.

Het Gemeentewegendecreet treedt in werking op 1 september 2019. Hieronder kan u een beknopt overzicht van de opvallendste bepalingen terugvinden:

 • het Gemeentewegendecreet schaft het onderscheid tussen gewone gemeentelijke wegen en buurtwegen af. Een gemeenteweg is thans gedefinieerd als "een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond". Alle gemeentewegen - dus ook deze die voorheen waren opgenomen in de Atlas der Buurtwegen - krijgen hetzelfde statuut in het Gemeentewegendecreet;
 • de gemeenteraad krijgt een centrale en exclusieve beslissingsbevoegdheid toegewezen, in het nadeel van de deputatie. De gemeenteraad zal beslissen over de aanleg, aanpassing, verplaatsing of opheffing van de gemeentewegen. Daarnaast beslist de gemeenteraad over de goedkeuring van een gemeentelijk rooilijnplan;
 • bij beslissingen over wijzigingen aan gemeentewegen houdt de gemeenteraad minimaal rekening met de volgende elementen:
  • de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen, indien nodig vanuit een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
  • de actuele functie van de gemeenteweg;
  • de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten.
  Er geldt in hoofde van de gemeenteraad een bijzondere motiveringsplicht.
 • er bestaat geen mogelijkheid meer tot verkrijgende verjaring van een gemeenteweg na niet-gebruik ervan gedurende dertig jaar. Enkel door middel van een besluit van de gemeenteraad kan een gemeenteweg worden afgeschaft. De Vlaamse decreetgever volgt hierdoor het Waalse voorbeeld en beslecht de bestaande discussie of buurtwegen al dan niet door verjaring teniet kunnen gaan;
 • een gemeenteweg kan worden aangepast of opgeheven door zowel een ruimtelijk uitvoeringsplan als een omgevingsvergunning. Tijdens de omgevingsvergunningsprocedure legt de vergunningverlenende overheid de vraag tot aanpassing of afschaffing van de gemeenteweg voor aan de gemeenteraad;
 • naast de administratieve beroepsmogelijkheid in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure voorziet het Gemeentewegendecreet in een afzonderlijke beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering voor beslissingen houdende de vaststelling van gemeentelijke rooilijnplannen of de opheffing van gemeentewegen.
 • Wij helpen u graag verder indien u vragen zou hebben bij bovenstaande nieuwe regelgeving.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.