Στεγαστική πολιτική €77 εκατ. – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Πακέτο κινήτρων ύψους €77 εκατ. εξήγγειλε στις 24 Οκτωβρίου ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου αναπτύσσοντας τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης που καλύπτει από μονήρη άτομα μέχρι και οικογένειες και από νεαρά ζευγάρια μέχρι και μεγαλύτερες ηλικίες, με σκοπό είτε να αποκτήσουν στέγη σε προσιτή τιμή είτε να νοικιάσουν με «υποφερτό» νοίκι.

Παράλληλα παραχωρούνται και πολεοδομικά και άλλα κίνητρα σε επαγγελματίες με στόχο να «κατακλυστεί» η αγορά με σπίτια είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για ενοικίαση, τους αμέσως επόμενους μήνες, με κάποια από αυτά να ισχύουν μέχρι και πέντε χρόνια.

Με τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός, ανάμεσα σε άλλους, καλύπτονται και οι ακόλουθοι:

Υποψήφιοι αγοραστές-ενοικιαστές

Για σκοπούς προσδιορισμού της πληθυσμιακής ομάδας που δύναται να αποκτήσει πρόσβαση σε προσιτή στέγη είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω προσιτού ενοικίου, έχουν επιλεγεί οι εισοδηματικές κατηγορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα υφιστάμενα σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας, του ΚΟΑΓ και του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών:

 • Μονήρες Άτομο: Μέχρι €25.000.
 • Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένεια: Μέχρι €45.000.
 • Οικογένεια 3 ατόμων: Μέχρι €50.000.
 • Οικογένεια 4 ατόμων: Μέχρι €55.000.
 • Οικογένεια 5 ατόμων ή περισσότερων ατόμων: Μέχρι €65.000.

Καθορισμός προσιτού ενοικίου:

Το προσιτό ενοίκιο ορίζεται ανά επαρχία (και πιο λεπτομερώς ανά Δήμο) και ανά τύπο διαμερίσματος, με βάση το αγοραίο ενοίκιο (μέσο ύψος αγοραίου μειωμένο κατά 30%).

Πυλώνες στεγαστικής πολιτικής

Στους πυλώνες της στεγαστικής πολιτικής περιλαμβάνονται:

 • Σχέδιο ανακαίνισης και ενοικίασης αδρανών οικιστικών μονάδων το οποίο αποσκοπεί στην ένταξη κενών/αδρανών κατοικιών στην αγορά ενοικίου με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την ανακαίνιση/ αναβάθμισή τους.
 • Ιδιοκτήτες του σχεδίου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στόχος μέσω του πιο πάνω κινήτρου, είναι η ένταξη ποσοστού των εν λόγω μονάδων στην αγορά (περί τις 1.000 συνολικά, σε περίοδο δύο ετών).
 • Η οικιστική μονάδα θα πρέπει να αναφέρεται ως κενή / σε αχρησία τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας εξαγγελίας του παρόντος σχεδίου, δηλαδή με βάση την κατάσταση λογαριασμού της ΑΗΚ, η κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 200 κιλοβατώρες το έτος.
 • Η οικιστική μονάδα θα πρέπει να έχει παλαιότητα κατ' ελάχιστο τα 15 έτη.
 • Η επιδότηση αφορά δαπάνες ανακαίνισης/επισκευής, που αποδεικνύονται με σχετικά παραστατικά με ανώτατα όρια οικονομικής ενίσχυσης τα ακόλουθα:
  • Για οικιστική μονάδα 1 υπνοδωματίου μέχρι €15.000.
  • Για οικιστική μονάδα 2 υπνοδωματίων μέχρι €25.000.
  • Για οικιστική μονάδα 3 υπνοδωματίων μέχρι €35.000.

Οι εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης.

Ανακαινίσεις

 • Ανακαίνιση με ελάχιστη υποχρέωση ενοικίασης με προσιτό ενοίκιο για περίοδο συνεχόμενων τεσσάρων ετών (ετήσια συμβόλαια). Οι δικαιούχοι θα εγκρίνονται μέσω του Φορέα Υλοποίησης του Σχεδίου.
 • Όλες οι διαθέσιμες μονάδες θα καταχωρούνται σε πλατφόρμα ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα του Φορέα Προσιτής Στέγης.

Φορολογικά κίνητρα

Το πιο πάνω σχέδιο αποτελεί το αμεσότερο μέσο ενίσχυσης της αγοράς με διαθέσιμες μονάδες και γίνεται ελκυστικό αφού συνοδεύεται με τα ακόλουθα φορολογικά κίνητρα:

 • Το εισόδημα από προσιτό ενοίκιο θα απαλλάσσεται από τη φορολογία του εισοδήματος ύψους 60% για τη περίοδο που παραμένει προσιτό.
 • Πρόσθετα, απαλλαγή του 3% της έκτακτης αμυντικής εισφοράς για όσα ακίνητα ενταχθούν στο σχέδιο. Περίοδος ισχύος του σχεδίου είναι τα δύο έτη και ισχύει από το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Πολεοδομικά κίνητρα

Επέκταση πολεοδομικών κινήτρων, με την εισαγωγή δύο νέων εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης πρόσθετου συντελεστή δόμησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ανάπτυξης γης.

Το νέο Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο αφορά σε αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, ως ακολούθως:

Αύξηση συντελεστή δόμησης

(α) Μέχρι 45% του ισχύοντος, για οικιστικές ζώνες με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 1,00:1.

(β) Μέχρι 25% του ισχύοντος, για οικιστικές ζώνες με συντελεστή δόμησης ίσο ή μικρότερο του 1,00:1.

Το κίνητρο δυνατό να εφαρμόζεται ως ακολούθως:

(α) Με ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 1.000 τ.μ. για το κίνητρο 2.2. (α) πιο πάνω.

(β) Σε ακίνητη ιδιοκτησία με ελάχιστο απαιτούμενο καθαρό εμβαδόν 4.000 τ.μ., για το κίνητρο 2.2. (β) πιο πάνω.

Ανέγερση οικιστικών μονάδων για ενοικίαση

Πρόκειται για σχέδιο ανέγερσης οικιστικών μονάδων για ενοικίαση (Built to Rent) σε ιδιωτική γη. Αφορά σε σχεδιασμό, κατασκευή και ενοικίαση αριθμού οικιστικών μονάδων με αξιοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης, με δέσμευση για ενοικίαση του μεγαλύτερου μέρους των μονάδων της ανάπτυξης από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κατά μέρος σε αγοραίο ενοίκιο και κατά μέρος σε δικαιούχους προσιτής κατοικίας.

Το νέο Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο αφορά σε αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος, για οικιστικές ζώνες με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 1,00:1 και ελάχιστο καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον τα 1.000 τ.μ.

Για σκοπούς αξιοποίησης του Κινήτρου, παρέχεται η υποχρέωση ως εξής:

(α) Παροχή του συνόλου των μονάδων που προκύπτουν από την αύξηση του συντελεστή (μέχρι 45%) προς ενοικίαση με προσιτό ενοίκιο σε δικαιούχους, για περίοδο τουλάχιστον έξι έτη.

(β) Παροχή του 20% των μονάδων κατοικίας του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, προς ενοικίαση με αγοραίο ενοίκιο, για περίοδο τουλάχιστον έξι έτη.

(γ) Δυνατότητα πώλησης του υπόλοιπου 80%, του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, των μονάδων στην ελεύθερη αγορά από τον ιδιοκτήτη.

Τα πιο πάνω κίνητρα θα ισχύσουν για δύο έτη για όσες πολεοδομικές αιτήσεις υποβληθούν από την ημερομηνία ισχύος των κινήτρων. Έναρξη ισχύος το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Επιδότηση επιτοκίου

Το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια υλοποιείται από το υπουργείο Οικονομικών και θα αφορά δανειολήπτες για τους οποίους έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατά την περίοδο 1/1/2022-31/12/2023, δάνεια ύψους μέχρι €350.000 και επιδότηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για δύο έτη με υπολογιζόμενο κόστος €20 εκατ. το έτος. Ορίζοντας εφαρμογής, δύο έτη. Θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα μέχρι €50.000.

Κοινωνική και προσφυγική στέγαση

Σχέδιο παροχής Κοινωνικής Στέγης σε προσφυγικούς οικισμούς. Προκαταρκτικά, υπολογίζεται η ανέγερση περίπου 10 πολυκατοικιών, με μέγιστο αριθμό διαμερισμάτων 16-20 ανά πολυκατοικία (περί τα 160-200 διαμερίσματα συνολικά), ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά του υπό ανάπτυξη τεμαχίου γης. Το σχέδιο αναμένεται να ξεκινήσει το 2025 με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα τρία έτη.

Σχέδιο διάθεσης οικοπέδων

Αναθεώρηση σχεδίου διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Ουσιαστικά επανέρχεται το παλαιότερο σχέδιο που προοριζόταν για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ως δικαιούχοι θεωρούνται οικογένειες των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά, ανάλογα με την περίπτωση, ως ακολούθως:

 • Ζεύγος (οικογένεια 2 ατόμων) €45.000.
 • Οικογένεια 3 ατόμων €50.000.
 • Οικογένεια 4 ατόμων €55.000.
 • Πολύτεκνοι 5 ατόμων και άνω €65.000.

Πρόσβαση πολιτών σε προσιτή στέγη

Σχέδιο στεγαστικής επιδότησης νεαρών ζευγαριών ή/και νέων μέχρι 41 ετών. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού παραχωρείται εφάπαξ χορηγία ύψους €20.000 σε μονήρες νεαρό άτομο, €45.000 σε ζευγάρι και €50.000 ευρώ σε ζευγάρι με ένα ή περισσότερα τέκνα για αγορά οικιστικής μονάδας.

Δικαιούχος, είναι άτομο που αποκτά κατοικία, που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του.

Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση οικιστικής μονάδας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 85 τ.µ. Διάρκεια ισχύος σχεδίου, δύο έτη.

Πηγή: Philenews

--

Housing policy €77 million - Criteria and beneficiaries

A €77 million package of incentives was announced on the 24th October by Interior Minister Konstantinos Ioannou, developing the government's housing policy, which covers single people to families and from young couples to older people, in order to either acquire affordable housing or rent with "affordable" rent.

At the same time, planning and other incentives are also being granted to professionals with the aim of "flooding" the market with houses either for home ownership or for rent in the coming months, with some of them being valid for up to five years.

The measures announced by the minister cover, among others, the following:

Prospective tenant-buyers

For the purposes of identifying the population group that can access affordable housing either through homeownership or affordable rent, the income categories used in the existing Care Service, CRA and Shoreline Housing Plan plans have been selected:

 • Single Person: Up to €25,000.
 • Couple (family of two) or single-parent family: Up to €45,000.
 • Family of 3: Up to €50,000.
 • Family of 4: Up to €55,000.
 • Family of 5 or more: Up to €65,000.

Determining affordable rent:

The affordable rent is set per province (and in more detail per municipality) and per type of apartment, based on the market rent (average market rent reduced by 30%).

Housing policy pillars

The housing policy pillars include:

 • Dormant Housing Unit Renovation and Rental Scheme which aims to bring vacant/dormant housing units into the rental market by subsidising owners to renovate/upgrade them.
 • Owners of the project, natural or legal persons. The objective through the above incentive is to bring a percentage of these units into the market (around 1,000 in total, over a period of two years).
 • The residential unit should be reported as vacant/unused in the last 12 months preceding the date of announcement of this plan, i.e. based on the AHK's account statement, consumption should not exceed 200 kWh per year.
 • The residential unit should be at least 15 years old.
 • The grant relates to renovation/repair costs, supported by relevant supporting documents with the following maximum financial aid limits:
  • 1 For a 1-bedroom residential unit up to €15,000.
  • 2 For a 2-bedroom residential unit up to €25,000.
  • 3 For a 3-bedroom residential unit up to €35,000.
  • The renovation work must be completed within six months of the date of approval of the application.

Renovations

 • Renovation with a minimum rental obligation at an affordable rent for a period of four consecutive years (annual contracts). Beneficiaries will be approved through the Plan Implementing Entity.
 • All available units will be listed on a website platform created for this purpose on the Affordable Housing Implementing Entity's website.
 • Tax incentives
 • The above plan is the most direct means of enhancing the market with available units and becomes attractive as it is accompanied by the following tax incentives:
 • Affordable rental income will be exempt from income tax at 60% for the period it remains affordable.
 • In addition, exemption of 3% of the special defence levy for those properties included in the plan. The plan's effective period is two years, effective from the first quarter of 2024.

Urban incentives

Expansion of urban planning incentives, with the introduction of two new alternatives for the use of an additional building factor, depending on the needs and planning of each interested land developer.

The new Special Housing Incentive involves an increase in the maximum allowable building factor, as follows:

Increase in the building factor

(a) Up to 45% of the current rate, for residential zones with a building factor of more than 1.00:1.

(b) Up to 25% of the applicable rate for residential zones with a building factor equal to or less than 1.00:1.

The incentive may be applied as follows:

(a) With a minimum net floor area of 1,000 square meters for incentive 2.2.(a) above.

(b) On real property with a minimum required net floor area of 4,000 square meters for incentive 2.2.(b) above.

Construction of residential units for rent

This is a project for the construction of Built to Rent housing units on private land. It involves the design, construction and rental of a number of residential units using an additional building factor, with a commitment to rent the majority of the units in the development by the interested investor partly at market rent and partly to affordable housing beneficiaries.

The new Special Housing Incentive involves an increase in the maximum allowable building ratio up to 45% of the current one for residential zones with a building ratio of more than 1.00:1 and a minimum net floor area of at least 1,000 sqm.

For purposes of utilization of the incentive, the obligation is provided as follows:

(a) Provision of all units resulting from the rate increase (up to 45%) for rent at affordable rent to beneficiaries for a period of at least six years.

(b) Provision of 20% of the dwelling units at the current building rate for rental at market rent for a period of at least six years.

(c) Allowing the remaining 80%, of the applicable building factor, of the units to be sold on the open market by the owner.

The above incentives will be effective for two years for those planning applications submitted from the effective date of the incentives. Effective in the first quarter of 2024.

Interest rate subsidy

The interest rate subsidy scheme for housing loans is being implemented by the Ministry of Finance and will apply to borrowers for whom loans of up to €350,000 have been or will be issued during the period 1/1/2022-31/12/2023 and will be subsidised by two percentage points for two years at an estimated cost of €20 million per year. Implementation horizon, two years. It will be targeted at households with an annual income of up to €50,000.

Social and refugee housing

Scheme for the provision of social housing in refugee settlements. Preliminarily, it is estimated that about 10 apartment buildings will be built, with a maximum number of 16-20 apartments per building (about 160-200 apartments in total), depending on the characteristics of the plot of land under development. The project is expected to start in 2025 with a three-year implementation horizon.

Land allocation plan

Review of the plan for the allocation of plots to low-income families. Essentially reintroduces the former plan, which was intended for low-income families, subject to certain conditions.

Families whose annual income does not exceed the following amounts, as appropriate, will be considered as beneficiaries, as follows:

Couple (family of 2 persons) €45,000.

Family of 3 persons €50,000 (couple (2 persons), family of 3 persons).

Family of 4 persons €55.000.

A family of 5 persons or more €65,000 (family of 5 persons and more).

Access to affordable housing for citizens

Housing subsidy scheme for young couples and/or young people up to 41 years old. Under this scheme a one-off grant of €20,000 is granted to a single young person, €45,000 to a couple and €50,000 to a couple with one or more children for the purchase of a housing unit.

The beneficiary is a person who acquires a dwelling to be used for owner-occupation, provided that he/she or his/her spouse/partner has not owned or occupied any other owner-occupied dwelling in the five years preceding the date of submission of the application.

The total usable floor area for the acquisition of a housing unit may not exceed 85 m2 . Duration of validity of the plan, two years.

Source: Philenews

--

Εντυπωσιακή η ανάπτυξη της Κύπρου στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων

Η Κύπρος σημειώνει εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2023, τόνισε σήμερα ο επικεφαλής επιστήμονας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Δημήτρης Σκουρίδης κατά το άνοιγμα της 9ης Διεθνούς Συνόδου Κεφαλαίων και EXPO που συνδιοργανώνουν στη Λεμεσό ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) και ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus).

Στην ομιλία του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας είπε ότι η Κυβέρνηση θεωρεί ότι η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογία αποτελούν βασικούς μοχλούς μιας ακμάζουσας και ανθεκτικής οικονομίας και υπογράμμισε ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που επικεντρώνεται στην προσέλκυση εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο η οποία, όπως εξήγησε, αποτελεί «μια οικονομία που πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης».

Ο κ. Σκουρίδης σημείωσε ότι τα δυνατά σημεία της Κύπρου σε αυτήν την προσπάθεια περιλαμβάνουν δεσμούς με καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έναν τομέα στον οποίο η Κύπρος σημείωσε τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλη την ΕΕ, ελκυστικά ερευνητικά συστήματα, ισχυρή καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων και καινοτομία επιχειρηματικών διαδικασιών.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Κύπρος κατατάσσεται στην 28η από 132 οικονομίες στον τελευταίο Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας και 2η στην περιοχή Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καθιερώσει την Κύπρο ως περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας μέσω μιας σειράς πολιτικών, τονίζοντας ότι κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει η μακροπρόθεσμη στρατηγική της χώρας, Cyprus Vision 2035, που στοχεύει να μετατρέψει το νησί σε μια δύναμη καινοτομίας, υποστηριζόμενη από την ψηφιοποίηση και, ως εκ τούτου, σε μια από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να ζει, να εργάζεται και να επιχειρεί κάποιος.

Σημείωσε επίσης ότι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας παρέχει στο κυπριακό οικοσύστημα την απαραίτητη ώθηση μέσω του ευρέος φάσματος προγραμμάτων χρηματοδότησης και υπηρεσιών υποστήριξης που στοχεύουν στη δημιουργία και αρχική ανάπτυξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, στην ταχεία ανάπτυξη όσων σκοπεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα γρήγορης διείσδυσης στην παγκόσμια αγορά.

«Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: το ΙΕΚ ξεκίνησε ένα νέο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2027, διαθέτοντας άλλα 150 εκατομμύρια ευρώ σε στοχευμένες επενδύσεις σε διάφορους τομείς, όπως έρευνα, συνεργασία, μεταφορά γνώσης, καινοτομία, υποδομές και ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και διεθνοποίηση», τόνισε.

Ανοίγοντας τις εργασίας της Συνόδου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Σύνδεσμου Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) Ανδρέας Γιασεμίδης, επεσήμανε πως η φετινή σύνοδος κορυφής έχει στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τη γνώση και τα εργαλεία για πλοήγηση στο ολοένα και πιο περίπλοκο περιβάλλον.

Τόνισε επίσης ότι παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση ανήλθαν στα €10,7 δισ. μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη αύξηση 175% από το 2017 με τον συνολικό αριθμό των αδειοδοτημένων εταιρειών να φτάνει τις 335. Σύμφωνα με τον κ. Γιασεμίδη, ακόμη πιο ελπιδοφόρα είναι η αύξηση του αριθμού των αδειοδοτημένων εταιρειών που ασκούν δραστηριότητες, στις 254 έναντι 237 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Πρόεδρος του CIFA σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος έχει παρατηρήσει μια αυξανόμενη τάση διαχειριστών κεφαλαίων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές να επιλέγουν την Κύπρο, αναγνωρίζοντας τα ουσιαστικά πλεονεκτήματά της στον τομέα αυτό. «Ειδικά, έχουμε δει αυξημένο ενδιαφέρον από τους διαχειριστές κεφαλαίων της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και της Ιαπωνίας για την καθιέρωση παρουσίας στην Κύπρο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί πάροχοι υπηρεσιών και, πιο πρόσφατα, το Global Maritime Fund, που έχει ως στόχο να γίνει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό ταμείο στον κόσμο, έχουν επιλέξει ως έδρα τους την Κύπρο.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Γιώργος Καρατζιάς, δήλωσε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ο αριθμός των εταιρειών διαχείρισης και συλλογικών επενδύσεων ήταν 334, με τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία να ξεπερνούν τα 10,7 δισ. ευρώ και ότι συνολικά 162 οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων επενδύουν στην Κύπρο είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου και οι επενδύσεις αυτές ανέρχονται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου του υπό διαχείριση ενεργητικού.

Τόνισε επίσης ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένει στην πρώτη γραμμή της πιο πρόσφατης ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής νομοθεσίας, καθιστώντας την Κύπρο ασφαλή, υπεύθυνο και ανταγωνιστικό τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας παγκοσμίως. «Παραμένουμε δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την υπεύθυνη και υγιή ανάπτυξη του κλάδου επενδυτικών κεφαλαίων και διαχειριστών στην Κύπρο», κατέληξε.

Πηγή: Sigmalive

--

Cyprus' impressive growth in the investment funds sector

Cyprus is experiencing impressive growth in the investment funds sector as according to the latest figures, total assets under management reached €10.7 billion in the second quarter of 2023, the Chief Scientist Research highlighted today, Innovation and Technology Dimitris Skourides at the opening of the 9th International Capital Summit and EXPO co-organised in Limassol by the Cyprus Investment Fund Association (CIFA) and the Cyprus Investment Promotion Agency (Invest Cyprus).

In his speech, the Chief Scientist for Research, Innovation and Technology said that the Government believes that research, innovation and technology are key drivers of a thriving and resilient economy and stressed that this is exactly why it focuses on attracting technology companies to Cyprus which, as he explained, is "an economy that has recently been upgraded to investment grade status by international rating agencies".

Skourides noted that Cyprus' strengths in this effort include links with innovative SMEs, an area in which Cyprus is the highest performing in the EU, attractive research systems, strong innovation in product development and innovation in business processes.

At the same time, he added that Cyprus is ranked 28th out of 132 economies in the latest World Innovation Index and 2nd in the North Africa and Middle East region.

The Chief Scientist for Research, Innovation and Technology recalled that the Government is committed to establishing Cyprus as a regional hub for innovation and technology through a series of policies, stressing that central to this effort is the country's long-term strategy, Cyprus Vision 2035, which aims to transform the island into an innovation powerhouse, supported by digitalisation and, as a result, one of the best countries in the world to live, work and do business.

He also noted that the Research and Innovation Foundation provides the Cypriot ecosystem with the necessary boost through its wide range of funding programmes and support services aimed at the creation and initial development of innovative start-ups, the rapid growth of those intending to develop innovative products and services globally and the development of innovative products or services with the potential for rapid global market penetration.

"The figures speak for themselves: the IEK has launched a new framework of funding programmes for the period 2021-2027, allocating another 150 million euros in targeted investments in various areas, such as research, collaboration, knowledge transfer, innovation, infrastructure and capacity building, as well as internationalisation," he stressed.

Opening the Summit's proceedings, Cyprus Investment Fund Association (CIFA) President Andreas Yiasemides noted that this year's summit aims to provide participants with the knowledge and tools to navigate the increasingly complex environment.

He also highlighted that despite global challenges, total assets under management reached €10.7 billion by the end of the second quarter of 2023, a remarkable 175% increase from 2017 with the total number of licensed companies reaching 335. According to Mr. Yiasemides, even more promising is the increase in the number of licensed companies operating, to 254 compared to 237 in the same period last year.

The CIFA President noted that the Association has noticed an increasing trend of fund managers from different geographical regions choosing Cyprus, recognizing its substantial advantages in this area. "In particular, we have seen increased interest from fund managers in India, the Middle East and Japan in establishing a presence in Cyprus," he said, highlighting that many service providers and, most recently, the Global Maritime Fund, which aims to become the largest maritime fund in the world, have chosen Cyprus as their domicile.

Cyprus Securities and Exchange Commission Vice-Chairman George Karatzias said that as of the second quarter of 2023, the number of management and collective investment companies was 334, with assets under management exceeding €10.7 billion and that a total of 162 collective investment schemes invest in Cyprus either partly or wholly and these investments amount to €2.8 billion just over a quarter of all assets under management.

He also stressed that the Securities and Exchange Commission remains at the forefront of the latest European financial legislation, making Cyprus a safe, responsible, and competitive place to do business globally. "We remain committed to supporting the responsible and healthy development of the investment fund and manager industry in Cyprus," he concluded.

Source: Sigmalive

--

Μειώσεις σε 26 κατηγορίες προϊόντων

Μειώσεις των τιμών σε 26 από τις 45 κατηγορίες που παρακολουθούνται, καταδεικνύει το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για το μήνα Σεπτέμβριο 2023 που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης Παγκύπρια καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα, κ.α.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Σεπτέμβριο καταδεικνύει ότι παρότι ο πληθωρισμός συνεχίζει την αυξητική πορεία των προηγούμενων μηνών, φθάνοντας το 4% έναντι 2,6% τον Αύγουστο και 1,5% τον Ιούλιο, και ο πληθωρισμός στον τομέα των τροφίμων διατηρήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου στο ίδιο ψηλό επίπεδο του 9,13% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, οι τιμές στις 26 από τις 45 κατηγορίες που παρακολουθούνται παρουσιάζουν μειώσεις. Οι μειώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν κυρίως τη συγκράτηση που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία για τα τρόφιμα κατά το μήνα Σεπτέμβριο έναντι του προηγούμενου μήνα, με αύξηση της τάξης του 0,86% έναντι 1,91%, η οποία οφείλεται στη συγκράτηση των αυξήσεων στα γεωργικά προϊόντα.

Σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 26 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση με κυριότερη στο χαρτί υγείας κατά 18,3%, τις βρεφικές πάνες κατά 3,8%, το φρέσκο κρέας κατά 3,4%, τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ/προψημένα κατά 3,4%, ο κυπριακός καφές κατά 3,1%, οι ντοματοχυμοί/πελτές κατά 2,5%, το πουργούρι κατά 2,7%, τα αυγά κατά 2,2% και οι σερβιέτες υγείας κατά 2%.

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα χόρτα κατά 17,5%, τα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή κατά 14,3%, τα φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια κατά 4,4% και 4,1% αντίστοιχα, ο κύλινδρος υγραερίου κατά 3,1%, τα μπισκότα κατά 2,4%, το κατεψυγμένο κρέας πανέ κατά 2,4% και άλλα προϊόντα σε χαμηλότερο ποσοστό.

Τονίζεται εκ νέου ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, καταγράφοντας τιμές τόσο των επτά κατηγοριών προϊόντων που εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση, όσο και των τεσσάρων νέων κατηγοριών, σε εννέα διαφορετικές υπεραγορές σε 58 σημεία πώλησης παγκύπρια. Η σημερινή αποτίμηση από την εφαρμογή του μέτρου με βάση και τα πορίσματα των ελέγχων είναι ότι αυτό είχε θετική επίδραση στις τιμές και τον πληθωρισμό, εφόσον σε ποσοστό περίπου 77% των προϊόντων οι τιμές έχουν παραμείνει στα επίπεδα της 5ης Μαΐου που εφαρμόστηκε το μέτρο του μηδενικού/μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών, δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου.

Πηγή: Stockwatch

--

Reductions in 26 product categories

Price reductions in 26 of the 45 categories monitored by the Consumer Price Watch for September 2023, announced by the Consumer Protection Agency of the Ministry of Energy, Trade and Industry, show price reductions in 26 of the 45 categories monitored.

The Observatory shows the weighted average price for 250 key consumer products (food and other products), based on the quantities and prices per day at which these products were sold in 400 retail outlets nationwide throughout the month.

The purpose of the Observatory is to provide the consumer with an objective comparative reflection of purchase prices from all retail outlets, supermarkets, bakeries, bakeries, bakeries, kiosks, etc.

In conclusion, the assessment for the month of September shows that although inflation continues the upward trend of the previous months, reaching 4% compared to 2.6% in August and 1.5% in July, and inflation in the food sector remained at the same high level of 9.13% in January-September compared to the same period last year, prices in 26 of the 45 categories monitored show decreases. These decreases mainly reflect the moderation recorded by the Statistical Office for food in the month of September compared to the previous month, with an increase of 0.86% compared to 1.91%, which is due to the moderation of increases in agricultural products.

Out of a total of 45 commodity categories, 26 categories recorded a decrease, with toilet paper down by 18.3%, baby diapers by 3.8%, fresh meat by 3.4%, frozen fish pan/cooked by 3.4%, Cypriot coffee by 3.1%, tomato juices/coatings by 2.5%, bulgur by 2.7%, eggs by 2.2% and sanitary towels by 2%.

Among the other categories, greens increased significantly by 17.5%, frozen molluscs and shellfish by 14.3%, fresh and frozen fish by 4.4% and 4.1% respectively, LPG cylinder by 3.1%, biscuits by 2.4%, frozen pane meat by 2.4% and other products at a lower rate.

It is reiterated that the Consumer Protection Service continues intensive checks on the implementation of the zero VAT rate measure, recording prices of both the seven categories of products approved in the first phase and the four new categories in nine different supermarkets in 58 points of sale nationwide. The current assessment from the implementation of the measure based on the findings of the audits is that it has had a positive impact on prices and inflation, since in about 77% of products prices have remained at the levels of 5 May when the zero/reduced VAT rate measure was implemented.

The Consumer Protection Service clarifies that the Price Observatories are prepared solely for consumer information purposes and in no way constitute advice. The Price Observatory is not intended to and cannot replace the market research that each consumer must carry out on the basis of his or her own preferences, data and needs, nor is it intended to indicate to consumers which outlets to choose or which products to buy.

In particular, it should be noted that some of the products included in the Observatory have qualitative differences which cannot be defined. To this end, the Office encourages consumers to carry out a substantial market research before making purchases, taking into account the results of this Observatory.

Source: Stockwatch

--

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε στις 25 Οκτωβρίου τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2023. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023 έχουν αναθεωρηθεί συνεπεία του ετήσιου ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΝΧΙ για το 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €87,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €175,5 εκ. τον Αύγουστο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,6%, σε σύγκριση με 1,7% τον Αύγουστο 2023. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2023 έφθασε στα €52,0 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €19,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €8,5 εκ. τον Αύγουστο 2023, παρουσιάζοντας μηδενικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής, σε σύγκριση με -0,5% τον Αύγουστο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2023 έφθασε στα €24,9 δισ.

Πατήστε εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Deposit and Loan Statistics of Monetary Financial Institutions (MFIs)

The Central Bank of Cyprus published on the 25th October, the MFI deposit and loan statistics with September 2023 as the reference month, which are included in the publication Monetary and Financial Statistics, October 2023. It is noted that the data for the period November 2022 - August 2023 have been revised as a result of the annual audit of the MFIs' financial statements for 2022.

Total deposits in September 2023 recorded a net increase1 of €87.7 million, compared to a net decrease of €175.5 million in August 2023. The annual rate of change reached 1.6%, compared to 1.7% in August 2023. The balance of deposits in September 2023 reached €52.0 billion.

Total loans in September 2023 recorded a net increase of €19.2 million, compared to a net increase of €8.5 million in August 2023, showing a zero annual rate of change, compared to -0.5% in August 2023. The balance of total loans in September 2023 reached €24.9 billion.

Click here.

Source: Central Bank of Cyprus

--

Ετήσιοι εθνικοί λογαριασμοί: Αναθεωρημένα στοιχεία 2018-2021 και αναθεωρημένη εκτίμηση 2022

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 5,1% σε πραγματικούς όρους (μετρήσεις όγκου). Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 11,4%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Ενημέρωση και Επικοινωνία", "Μεταφορά και Αποθήκευση", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο" και "Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες".

Πηγή:Cystat

--

Annual national accounts: Revised Data 2018-2021 and revised Estimate 2022

The growth rate of the economy in 2022 is positive and is estimated at 5,1% in real terms (volume measures). At current prices, the percentage change in Gross Domestic Product (GDP) amounts to 11,4%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Information and Communication", "Transport and Storage", "Wholesale and Retail Trade" and " Administrative and support service activities".

Source:Cystat

--

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ετήσιοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το έτος 2022, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2022 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €676,3 εκ. ή 2,4% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €23.767,3 εκ. ή 85,6% στο ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2022 αυξήθηκαν κατά €1.472,9 εκ. (+14,8%) και ανήλθαν στα €11.456,4 εκ. σε σύγκριση με €9.983,5 εκ. το έτος 2021.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €645,4 εκ. (+19,0%) και ανήλθαν στα €4.033,5 εκ. σε σύγκριση με €3.388,1 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €523,9 εκ. (+24,0%) και ανήλθαν στα €2.705,7 εκ. σε σύγκριση με €2.181,8 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €376,8 εκ. (+13,7%) και ανήλθαν στα €3.122,0 εκ. σε σύγκριση με €2.745,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €434,6 εκ. (+17,5%) και ανήλθαν στα €2.924,2 εκ. σε σύγκριση με €2.489,6 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €36,4 εκ. (+16,7%) και ανήλθαν στα €254,8 εκ. σε σύγκριση με €218,4 εκ. το 2021. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €5,7 εκ. (+5,3%) και ανήλθε στα €114,2 εκ. σε σύγκριση με €108,5 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €75,3 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €806,1 εκ. σε σύγκριση με €730,8 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €101,3 εκ. (-33,4%) και περιορίστηκαν στα €201,6 εκ. σε σύγκριση με €302,9 εκ. το 2021.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2022 αυξήθηκαν κατά €334,7 εκ. (+3,2%) και ανήλθαν στα €10.780,1 εκ. σε σύγκριση με €10.445,4 εκ. το 2021.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €197,0 εκ. (+18,9%) και ανήλθε στα €1.240,6 εκ. σε σύγκριση με €1.043,6 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €181,5 εκ. (+6,1%) και ανήλθαν στα €3.179,2 εκ. σε σύγκριση με €2.997,7 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €263,8 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €4.211,7 εκ. σε σύγκριση με €3.947,9 εκ. το 2021. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €48,5 εκ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €649,1 εκ. σε σύγκριση με €600,6 εκ. το 2021.

Το σύνολο εξόδων κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €116,9 εκ. (+14,0%) και ανήλθε στα €950,5 εκ. (€728,7 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €221,8 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) σε σύγκριση με €833,6 εκ. (€649,8 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €183,8 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €445,9 εκ. (-76,2%) και περιορίστηκαν στα €139,3 εκ. σε σύγκριση με €585,2 εκ. το 2021. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €27,1 εκ. (-6,2%) και περιορίστηκε στα €409,7 εκ. σε σύγκριση με €436,8 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

--

Excessive deficit procedure and annual accounts of General Government: 2022

The Statistical Service announces the fiscal results for 2022, which have been audited and verified within the Excessive Deficit Procedure framework of the European Commission.

The results for 2022 indicate a fiscal surplus of €676,3 mn, which corresponds to 2,4% of GDP and a fiscal debt of €23.767,3 mn, which corresponds to 85,6% of GDP.

Revenue

In 2022, total revenue increased by €1.472,9 mn (+14,8%) and amounted to €11.456,4 mn, compared to €9.983,5 mn in 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €645,4 mn (+19,0%) and amounted to €4.033,5 mn, compared to €3.388,1 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €523,9 mn (+24,0%) and amounted to €2.705,7 mn, compared to €2.181,8 mn in 2021. Social contributions increased by €376,8 mn (+13,7%) and amounted to €3.122,0 mn, compared to €2.745,2 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €434,6 mn (+17,5%) and amounted to €2.924,2 mn, compared to €2.489,6 mn in 2021. Other current transfers increased by €36,4 mn (+16,7%) and amounted to €254,8 mn, compared to €218,4 mn in 2021. Property income receivable increased by €5,7 mn (+5,3%) and amounted to €114,2 mn, compared to €108,5 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €75,3 mn (+10,3%) and amounted to €806,1 mn, compared to €730,8 mn in 2021.

On the contrary, capital transfers decreased by €101,3 mn (-33,4%) to €201,6 mn, from €302,9 mn in 2021.

Expenditure

In 2022, total expenditure increased by €334,7 mn (+3,2%) and amounted to €10.780,1 mn, from €10.445,4 mn in 2021.

Specifically, intermediate consumption increased by €197,0 mn (+18,9%) and amounted to €1.240,6 mn, compared to €1.043,6 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €181,5 mn (+6,1%) and amounted to €3.179,2 mn, compared to €2.997,7 mn in 2021. Social transfers increased by €263,8 mn (+6,7%) and amounted to €4.211,7 mn, compared to €3.947,9 mn in 2021. Other current expenditure increased by €48,5 mn (+8,1%) and amounted to €649,1 mn, compared to €600,6 mn in 2021.

Total capital expenditure increased by €116,9 mn (+14,0%) and amounted to €950,5 mn (€728,7 mn gross capital formation and €221,8 mn other capital expenditure), compared to €833,6 mn (€649,8 mn gross capital formation and €183,8 mn other capital expenditure) in 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €445,9 mn (-76,2%) to €139,3 mn, from €585,2 mn in 2021. Property income payable decreased by €27,1 mn (-6,2%) to €409,7 mn, from €436,8 mn in 2021.

Source:Cystat

--

Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2ο Τρίμηνο 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €218,4 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €306,4 εκ. για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023 αυξήθηκαν κατά €327,3 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €2.665,6 εκ. σε σύγκριση με €2.338,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €119,0 εκ. (+13,8%) και ανήλθαν στα €984,5 εκ. σε σύγκριση με €865,5 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €98,4 εκ. (+18,1%) και ανήλθαν στα €643,4 εκ. σε σύγκριση με €545,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €114,0 εκ. (+15,3%) και ανήλθαν στα €860,4 εκ. σε σύγκριση με €746,4 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €64,7 εκ. (+15,6%) και ανήλθαν στα €478,3 εκ. σε σύγκριση με €413,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €57,0 εκ. και ανήλθαν στα €103,6 εκ. σε σύγκριση με €46,6 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,1 εκ. (-12,8%) και περιορίστηκαν στα €41,7 εκ. σε σύγκριση με €47,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €2,4 εκ. (-8,1%) και περιορίστηκε στα €27,3 εκ. σε σύγκριση με €29,7 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €18,9 εκ. (-10,0%) και περιορίστηκαν στα €169,8 εκ. σε σύγκριση με €188,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023 αυξήθηκαν κατά €239,3 εκ. (+9,0%) και ανήλθαν στα €2.884,0 εκ. σε σύγκριση με €2.644,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €84,3 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €1.198,0 εκ. σε σύγκριση με €1.113,7 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €96,0 εκ. (+13,0%) και ανήλθαν στα €837,1 εκ. σε σύγκριση με €741,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €44,0 εκ. και ανήλθαν στα €61,5 εκ. σε σύγκριση με €17,5 εκ. το δεύτερο του 2022. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €1,0 εκ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €156,6 εκ. σε σύγκριση με €155,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €5,5 εκ. (+4,6%) και ανήλθε στα €123,6 εκ. σε σύγκριση με €118,1 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €36,2 εκ. (+18,8%) και ανήλθε στα €228,9 εκ. (€192,2 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €36,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €192,7 εκ. (€149,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €42,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €27,7 εκ. (-9,0%) και περιορίστηκε στα €278,3 εκ. σε σύγκριση με €306,0 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Quarterly accounts of General Government: 2nd Quarter 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a deficit of €218,4 mn for the period of April-June 2023, as compared to a deficit of €306,4 mn that was recorded during the period of April-June 2022.

Revenue

During the period of April-June 2023, total revenue increased by €327,3 mn (+14,0%) and amounted to €2.665,6 mn, compared to €2.338,3 mn in the corresponding period 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €119,0 mn (+13,8%) and amounted to €984,5 mn, compared to €865,5 mn in the second quarter of 2022, of which net VAT revenue increased by €98,4 mn (+18,1%) and amounted to €643,4 mn, compared to €545,0 mn in the corresponding quarter of 2022. Social contributions increased by €114,0 mn (+15,3%) and amounted to €860,4 mn, compared to €746,4 mn in the second quarter of 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €64,7 mn (+15,6%) and amounted to €478,3 mn, compared to €413,6 mn in the corresponding quarter of 2022. Other current transfers increased by €57,0 mn and amounted to €103,6 mn, from €46,6 mn in the second quarter of 2022.

On the contrary, capital transfers decreased by €6,1 mn (-12,8%) to €41,7 mn, from €47,8 mn in the corresponding quarter of 2022. Property income receivable decreased by €2,4 mn (-8,1%) to €27,3 mn, from €29,7 mn in the second quarter of 2022. Revenue from the sale of goods and services decreased by €18,9 mn (-10,0%) to €169,8 mn, from €188,7 mn in the corresponding quarter of 2022.

Expenditure

During the period of April-June 2023, total expenditure increased by €239,3 mn (+9,0%) and amounted to €2.884,0 mn, from €2.644,7 mn in the corresponding period of 2022.

Specifically, social transfers increased by €84,3 mn (+7,6%) and amounted to €1.198,0 mn, compared to €1.113,7 mn in the second quarter of 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €96,0 mn (+13,0%) and amounted to €837,1 mn, compared to €741,1 mn in the corresponding quarter of 2022. Subsidies increased by €44,0 mn and amounted to €61,5 mn, compared to €17,5 mn in the second quarter of 2022. Other current expenditure increased by €1,0 mn (+0,6%) and amounted to €156,6 mn, compared to €155,6 mn in the corresponding quarter of 2022. Property income payable increased by €5,5 mn (+4,6%) and amounted to €123,6 mn, compared to €118,1 mn in the second quarter of 2022.

The capital account increased by €36,2 mn (+18,8%) and amounted to €228,9 mn (€192,2 mn capital formation and €36,7 mn capital transfers), compared to €192,7 mn (€149,9 mn capital formation and €42,8 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €27,7 mn (-9,0%) to €278,3 mn, from €306,0 mn in the second quarter of 2022.

Source:Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.