ÖZET

16.02.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile "Mükellef ve Vergi Sorumlusu" başlıklı (I/C.) bölüme eklenen "2.1.3.2.15-Ticari Reklam Hizmetleri" alt başlıklı bölümle birlikte, 01.03.2021 tarihinden itibaren verilecek olan ticari reklam hizmetlerinde 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile birlikte kısmi tevkifat uygulamasının kapsamına ticari reklam hizmetleri de eklenmiştir. KDV Uygulama Genel Tebliği'nde ticari reklamın tanımı yapılmış ve ticari reklamların yayınlanmasına dair verilen hizmetlerin de tevkifat kapsamına alındığına yer verilmiştir. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle, mükelleflerin tevkifat kapsamındaki işlemlere dair bazı tereddütleri hasıl olmuştur. Bu yazımızda ticari reklam hizmetlerindeki KDV tevkifatı uygulamasına dair örneklere yer verilerek tereddütlerin giderilmesi için katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, KDV Tevkifatı, Ticari Reklam.

GİRİŞ

Katma Değer Vergisi Kanunu ("KDVK")'nun 1. maddesinde Türkiye'de yapılan ticari, sınai zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun'un 9. maddesinde yer alan hükme göre vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bakanlık söz konusu yetkiye istinaden sektör ve işlem bazında tevkifat uygulamalarını yürürlüğe koymaktadır.

Vergi güvenlik müessesi olarak mevzuatımızda yer alan KDV tevkifatına dair son değişikliklere 6 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de (Seri No: 35) yer verilmiş olup ilgili değişiklikler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

35 Seri No'lu Tebliğ ile değişik KDV Uygulama Genel Tebliği'nde yer alan hükme göre KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğ'in (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir. Sosyal medya gibi yeni reklam mecralarında verilen hizmetlere dair beyan edilmesi gereken KDV'nin düşük oranlarda kalması, İdarenin bu sektöre yönelik olarak vergi alacağını güvence altına almak için adım atmasına sebebiyet vermiştir. Bu kapsamda, reklam sektörü artık KDV tevkifatına tabi olan sektörler arasına girmiştir.

1. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ

KDV tevkifatı, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatı ile beyan edilip ödenmesidir. Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla mevzuatımızda yer alan bu uygulama sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar için uygulanmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutmaktadır. KDVK'nın 9. maddesinde yer verilen işlemlere taraf olanlar kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır. Uygulama ile hizmeti veya malı alan tarafın hesaplanan KDV'nin bir kısmını tevkif ederek ödemesi yoluyla vergi alacağının tehlikeye düşmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. KDV Uygulama Genel Tebliği ("Tebliğ")'nin "2.1. KDV'de Tevkifat Uygulaması" başlıklı bölümünde yer alan hükme göre, KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp tevkifat kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat uygulanması zorunludur.

Tam veya kısmi tevkifat yapılacak işlemlerin neler olduğu, bu işlemlerin gerçek usulde KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar açısından nasıl uygulanacağı, nasıl tevkifat yapılacağı ile diğer önemli hususlar Tebliğ'de açıklanmıştır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla KDV dahil bedeli 2.000,00 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. Tevkifat sınırının aşılmaması için tevkifattan sorumlu olan mükelleflerin satıcıları uyarması önem arz etmektedir.

2. TİCARİ REKLAM HİZMETİ TEVKİFATINA DAİR YASAL MEVZUAT

Tebliğ'in "2.1.3.2.15.2. Kapsam" başlıklı bölümünde ticari reklamın tanımına yer verilmiştir. Tebliğ'de yer alan açıklamaya göre ticari reklam ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Ticari reklam tevkifatı kapsamına mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Ayrıca Tebliğ'de yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı yönünde açıklamaya yer verilmiş olup reklam ajansları üzerinden bu hizmetlerin alınması durumunda ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin de tevkifata tabi olduğu belirtilmiştir. Kurumların önemli iş ortaklarından birisi olan reklam ajansları ile gerçekleştirdikleri ticari faaliyet kapsamında düzenlenen faturaların, tevkifat kapsamında olup olmadığı dikkatle değerlendirilmelidir.

3. ÖRNEKLER İLE TİCARİ REKLAM HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

Çekim ve Prodüksiyon Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

Her türlü ticari reklamın yayınlanmasına yönelik olarak alınan hizmetlerin tevkifat kapsamında olması sebebiyle, reklam prodüksiyon hizmetlerine istinaden düzenlenen faturaların 3/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü tarafından verilen bir özelgede1 de reklam sektöründe yer alan bir şirketin, müşterilerinin sosyal medya hesaplarında tanıtımını ve pazarlamasını yaptığı ürünlere yönelik olarak verdiği fotoğraf ve video çekimi hizmeti ile müşterilerinin sosyal medya hesaplarına ait sayfa tasarımının hazırlanması, paylaşım yapılması ve takip edilmesi hizmetine ilişkin düzenleneceği faturanın 3/10 oranında tevkifata tabi olması gerektiği yönünde görüş verilmiştir. Bununla birlikte bahse konu hizmetin aracı bir kurum tarafından alınması halinde de düzenlenecek faturada tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Reklam Alanı Kirası Faturalarında KDV Tevkifatı

Alışveriş merkezlerinin içinde yer alan reklam pano ve alanlarının kiralamaları ilk bakışta sadece bir kiralama hizmeti alımı olarak görülebilecektir. Ancak Tebliğ'de yer alan ifadeler ticari ticari reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetlerin de tevkifat kapsamına alındığını göstermektedir. Bu ifade ile İdarenin tevkifat kapsamını geniş bir bakış açısıyla oluşturduğunu değerlendirmekteyiz. İdarenin genel bir ifadeyle oluşturduğu tevkifat kapsamı bazı mükelleflerin verdikleri hizmetler açısından tereddüt oluşturmaktadır. Örneğin, alışveriş merkezleri, bina dış cepheleri gibi reklam alanlarının sahipleri tarafından kiralanması durumunda düzenlenecek faturanın ticari reklam tevkifatı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüşler varken bazı reklam mecralarının sahiplerinin bu yönde bir görüşe sahip olmadığını ve tevkifatsız olarak fatura düzenledikleri görülmektedir. İleride Gelir İdaresi ile mükellefler arasında oluşabilecek ihtilafların önüne geçebilmek adına, İdare tarafından konunun açıklığa kavuşturulmasında fayda bulunmaktadır.

Reklam Hizmetlerinin Grup Şirketlerine Yansıtılması

Grup şirketleri arasında reklam faturalarının birebir yansıtıldığı örnekler görülebilmektedir. Reklam hizmetinin başka bir şirkete bire bir olarak yansıtılması durumunda fiilen verilen bir ticari reklam hizmeti bulunmayacağından yansıtma faturasının tevkifatsız olarak düzenlenmesi uygun olabilecektir. Bununla birlikte, yansıtılacak ticari reklam hizmeti bedelinin üzerine bir kâr marjı eklenerek yansıtma faturası düzenlenmesi halinde ise, kâr marjına tekabül eden kısmın 3/10 oranında tevkifata tabi tutulmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Tebliğ'de yer alan hükme göre reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler de tevkifat uygulamasına dahil edildiğinden, reklam bedelinin üzerine bir kâr marjı eklenmesi durumu reklamın yayınlanması için bir hizmet verildiği anlamına gelebilecektir.

Reklam Sektöründeki Diğer Danışmanlık Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması

Reklam sektöründe yer alan şirketlerin müşterilerine ticari reklamların yayınlanmasına yönelik olarak verdikleri hizmetler dışındaki danışmanlık hizmetlerinin tevkifat kapsamına alınmamasının uygun olacağını değerlendirmekteyiz. Reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurumsal pazarlama stratejilerinin oluşturulması, pazarlama departmanına verilen eğitimler gibi alanlarda da müşterilerine destek olabilmektedir. Bu yönde verilen hizmetler ile ticari reklam kapsamına giren hizmetlerin ayrıştırılması oluşabilecek hatalı uygulamanın önüne geçebilecek olup, ticari reklam hizmeti ile birlikte başka hizmetlerin tek bir faturada gösterimi durumunda tevkifata tabi olmayan hizmet bedelinin ayrıca gösterilmesi uygun olacaktır.

SONUÇ

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ile reklam sektöründe yeni bir döneme geçilmiştir. Özellikle sosyal medyada verilen ticari reklam hizmetlerine dair beyan edilmesi gereken KDV'nin tahsil edilemediğini gören Bakanlık vergi alacağını güvence altına alabilmek için kendisine verilen yetkiyi kullanarak 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla ticari reklam hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulamasını başlatmıştır.

Yeni düzenleme ile birlikte, reklam sektöründe faaliyet gösteren mükellefler ve müşterilerinin tereddüt ettiği bazı durumlar ortaya çıkmıştır. Özellikle ticari reklam mecralarının kiralanmasına dair düzenlenen faturalardaki kira bedelinin tevkifata tabi olup olmayacağı konusunda görüş birliğine varılamadığı görülmektedir. Bu noktada sektörün konuya dair beklentisi İdarenin tebliğ yolu ile konuya netlik kazandırması yönündedir. Tebliğ bazında bir açıklamanın yapılmaması durumunda ise, tereddütlerin önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı'nca verilen özelgeler ışığında azalacağını değerlendirmekteyiz. Bu çalışmamızda, ticari reklam hizmetine dair örnekler ile tevkifat uygulaması değerlendirilmiş olup her bir hizmet alımının mahiyetleri itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilmesinin riskten uzak bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz.

Footnote

1. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü'nün 39044742-130[Özelge]-507917 sayılı ve 30/06/2021 tarihli özelgesi

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.