Ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işaret olan "CE" işaretinin konulmasına ve işaretin kullanılmasına ilişkin 4021 Karar Sayılı Yönetmelik 27 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu bültenimiz kapsamında CE işaretine ve kullanımına ilişkin bu Yönetmeliğin neler getirdiğini inceleyeceğiz.

"CE" işareti nedir ve nasıl kullanılır?

"CE" işareti, üzerine iliştirildiği ürünün ilgili Yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

"CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir ve başka ürünlerde kullanılamaz.

"CE" işareti,

  • Ürüne/bilgi plakasına/ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde,
  • Ürün piyasaya arz edilmeden önce,
  • Sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
  • Anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler ve betimlemeler konulamaz.
  • Görme engellilerce de okunabilecek şekilde konulur.

İmalatçının yükümlülükleri nelerdir?

İmalatçı, diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla; (i) ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle, (ii) uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla, (iii) AB uygunluk beyanını veya uygunluğunu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle, (iv) "CE" işaretini ürününe koymakla, (v) teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla yükümlüdür.

Ürüne "CE" işareti konulmasının sonuçları nelerdir?

"CE" işaretini ürüne koyan veya konulmasını temin eden imalatçı, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

İthalatçının yükümlülükleri nelerdir?

İthalatçı, (i) İmalatçının yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmekle, (ii) AB uygunluk beyanının bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasa arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşu kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sunmak üzere bulundurmakla, (iii) Yetkili kuruluşun talep etmesi halinde, teknik dosyanın bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sağlamakla yükümlüdür.

"CE" işaretinin şekli nasıl olmalıdır?

CE" işareti "CE" harflerinden oluşur aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak kullanılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi veya büyütülmesi dışında şekli değiştirilemez. Aksi belirtilmedikçe, asgari 5mm ebadında olur.

1080228a.jpg

AB Uygunluk Beyanı nedir?

İlgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından AB Uygunluk Beyanı düzenlenerek ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygun olduğunun bildirilmesi gerekmektedir. Bu Beyan teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe CE İşareti Yönetmeliğinin ekinde yer alan "AB Uygunluk Beyanı Örneği"ne göre düzenlenir ve başka bir dilde düzenlendi ise Türkçe tercümesi de eklenir.

AB uygunluk beyanı düzenlenmesinin sonuçları nelerdir?

İmalatçının, AB uygunluk beyanı düzenleyip imzalamasıyla birlikte, ürününün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmanın yaptırımı nelerdir?

İşbu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.