Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kağıt Bedelleri Arttırıldı

Yürürlük tarihi: 7 Temmuz 2023

Özet

Cumhurbaşkanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı Kararnamesi (“Kararname”) ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 oranında artırılmışt.

Önemli detaylar

 • Kararname ile, çalışma izni başvuru sürecinde yatırılması gereken harç tutarları %50 oranında arttırılmıştır. 
 • Bu kapsamda bir yıla kadar süreli çalışma izni belgesi için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli harç tutarı 4.635,30 TL'dir.

Asgari Ücret Desteği ve Yaşlılık Aylığının Arttırılmasına İlişkin Torba Kanun Yayımlandı

Yürürlük Tarihi: 15 Temmuz 2023

Özet

15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 Sayılı Torba Kanun ile “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (“EYT”) uygulamasından yararlananlar da dahil olmak üzere emekli aylıkları arttırılmıştır. Ayrıca 2023 yılı Temmuz ayından itibaren Sosyal Güven - lik Kurumu (“SGK”) tarafından işverenlere ödenecek asgari ücret desteği belirlenmiştir.

Önemli detaylar

 • Emekli aylıklarına EYT uygulamasından yararlananlar da dahil olmak üzere Temmuz 2023 ödeme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde %25 oranında zam yapılmıştır. 
 • SGK asgari ücret desteğinin 2023 yılı Temmuz ila Aralık dönemine ilişkin aylık 500 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Fazla ve Yersiz Yararlanan Çalışanlara Eksik Bildirilen Günlerini Tamamlama Hakkı Verildi

Yürürlük Tarihi: 25 Temmuz 2023

Özet

SGK 25 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/24 sayılı genelgesi ile kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz yararlanan çalışanlara, SGK'ya eksik bildirilen günlerini tamamlama imkanı tanımıştır.

Önemli detaylar

İlgili haktan yararlanılabilecek sigortalılar için aşağıdaki şartların her birinin mevcut olması gerekmektedir:

 • Yersiz ve fazla ödeme yapılan aylarda/dönemlerde yersiz ve fazla ödeme yapılan çalışanın hizmetlerinin SGK'ya eksik bildirilmiş olması, 
 • Eksik hizmet bildirimi yapılan çalışana ilişkin eksik gün kodu ve nedeninin “18-Kısa çalışma ödeneği”, “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” “28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmiş olması, 
 • Çalışana yapılan ödemelerin 4447 sayılı Kanun'un koronavirüs sebebiyle kısa çalışmaya ilişkin geçici 29. ve geçici 32. maddeleri kapsamında olması.

Kısa Çalışma Ödeneği Sürelerinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı

Yürürlük Tarihi: 29 Temmuz 2023

Özet

29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7410 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler kapsamında ödenen kısa çalışma ödeneği süreleri yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmaksızın 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Önemli detaylar

 • Karar'da bahsi geçen süre uzatımından yararlanmak için, işyerlerinin 8 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunulmuş işyerlerinden olmaları ve işverenlerin süre uzatımı için başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 • Kısa çalışma ödeneği süreleri, öncesinde kısa çalışmadan yararlanan aynı çalışanlar için ve aynı şartları taşımak kaydıyla, 8 Mayıs 2023 tarihi ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 9 Mayıs 2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), 8 Mayıs 2023 tarihinden sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Hakkında Yargıtay Kararı

Karar Tarihi: 13 Mart 2023

Özet

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2023/3247 Esas, 2023/3581 Karar numaralı ve 13 Mart 2023 tarihli kararında çalışanların, servis güzergahının yazılı rızaları olmaksızın davalı işveren (“Davalı”) tarafından değiştirilmesini gerekçe göstererek devamsızlık yapmalarının, iş sözleşmelerini haklı nedenle ve eylemli fesih yoluyla sona erdirdikleri sayıldığına karar vermiştir.

Önemli detaylar

 • Mahkeme, çalışanların iş sözleşmelerinin devamı süresince oturdukları yere kadar gelen servis güzergahının, Davalı tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesinin çalışanlar aleyhine çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğuna ve çalışanların iş sözleşmelerini feshetmelerinin haklı nedene dayandığına karar vermiştir. 
 • Mahkeme, çalışanların servis güzergâhının değişikliği sebebiyle işe gitmemelerini, işyerine ulaşım olanağının ortadan kalkmadığı dikkate alındığında fiili bir imkânsızlık olarak kabul etmemiştir.
 • Mahkeme, çalışanların bu nedenle işe gelmeyerek iş sözleşmelerini feshetmelerinin, çalışma koşullarının uygulanmaması nedeniyle eylemli fesih niteliğinde olduğuna karar vermiştir. 
 • Mahkeme ayrıca, Çalışanların eylemli fesih yoluyla iş akdini sona erdirdiği durumda, iş sözleşmesinin Davalı tarafından sona erdirilemeyeceğine ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilmiş haklı nedenle fesihte, çalışanların ihbar tazminatına hak kazanamayıp yalnızca kıdem tazminatına hak kazanacağına karar vermiştir.

İş Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi Durumunda Haklı Fesih Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Karar Tarihi: 25 Nisan 2023

Özet

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2023/547 Esas, 2023/939 Karar numaralı ve 25 Nisan 2023 tarihli kararında, çalışanın davranışları sonucunda iş güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal haklı nedenle fesih hakkı doğacağına karar vermiştir.

Önemli detaylar

 • Mahkeme, çalışanın kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu iş güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal haklı nedenle fesih hakkı doğacağına karar vermiştir. 
 • Ayrıca Mahkeme, derhal haklı nedenle fesih hakkının doğması için çalışanın bu konuda uyarılması veya kendisine hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı gibi, belli bir zararın oluşmasının da aranmayacağına karar vermiştir.

Covid Aşısı Olmayan Çalışanın İşten Çıkarılması Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Karar Tarihi: 26 Nisan 2023

Özet

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 50. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2023/572 Esas, 2023/643 Karar numaralı ve 26 Nisan 2023 tarihli kararında, çalışanın (“Davacı”) iş sözleşmesinin aşı olmadığı gerekçesi ile işveren (“Davalı”) tarafından feshedilmesinin haksız olduğuna karar vermiştir.

Önemli detaylar

 • Mahkeme, Covid-19 geçirmiş risk gruplarına 21 Temmuz 2021 tarihli genelge ile üç ay sonra aşı uygulandığının tespiti ile karantina bitiminden sonra 3 ay içerisinde aşı yapılmasının mümkün bulunmadığına, Davacı'nın bu süreç içerisinde aşı olmadığı gerekçesi ile işten çıkarılması nedeniyle fesih işleminin hukuka uygun olmadığına karar vermiştir. 
 • Ek olarak, Mahkeme tarafından, aşı olmadığı iddia edilen Davacı'ya, Davalı tarafından alternatif çalışma yöntemlerinin sağlanmadığı, yıllık ücretli izin kullanması teklifinde bulunulmadığı, uyarı, ihtarname dışında alternatif çözüm yollarına gidilmediği tespit edilmiştir. 
 • Bu kapsamda Mahkeme, Davacı'nın iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğuna karar vermiştir.

Yetki Tespitine İlişkin Eksik İnceleme Hakkında Yargıtay Kararı

Karar Tarihi: 15 Mayıs 2023

Özet

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2023/7209 Esas, 2023/7115 Karar numaralı ve 15 Mayıs 2023 tarihli kararında, yetki başvuru tarihi itibariyle davacı işverene (“Davacı”) ait işkolunda kurulu tüm işyerlerindeki çalışan sayısının tereddüde mahal verilmeksizin belirlendikten ve bu işyerlerinin mahiyeti açıklığa kavuşturulduktan sonra davalı sendikanın (“Davalı”) gerekli çoğunluk nisabına ulaşıp ulaşmadığının tespit edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu doğrultuda Mahkeme ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

Önemli detaylar

 • Davalı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılan başvuru ile Davacı'ya ait işyerlerinde başvuru tarihi itibarıyla çalışan 418 çalışandan 218'inin Davalı'ya üye olduğu ve Davalı'nın toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilmiştir. Buna karşılık Davacı, söz konusu işyerlerinin işletme değil bağlı işyeri olduğu ve bu işyerlerinde toplam çalışan sayısının 579 olduğu iddiasıyla çoğunluk tespitine itiraz etmiştir. 
 • Yargıtay'ın yerleşik içtihatları uyarınca, aynı işveren tarafından idare edilen ve tek bir amaca hizmet eden farklı birimler, farklı şehirlerde yer alsalar dahi aynı iş organizasyonu içerisinde olduklarından tek işyeri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Mahkeme, Davacı tarafından yapılan itirazı yerinde bulmuştur ve ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

Yetki Tespitine İtirazın Kötü Niyetli Olması Hakkında Yargıtay Kararı

Karar Tarihi: 22 Mayıs 2023

Özet

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2023/9562 Esas, 2023/7464 Karar numaralı ve 22 Mayıs 2023 tarihli kararında, ilgili kanunda yetki tespitine itirazın yapılacağı kesin yetkili mahkemenin yeterince açık olduğunu ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının gerekçesinin yerinde olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda, işverenin (“Davacı”) temyiz başvurusunun kötü niyetli olduğuna ve 5.000 TL tutarında disiplin cezası ödemesine karar vermiştir.

Önemli detaylar

 • Davacı tebliğ edilen yetki tespiti yazısında söz konusu yetkinin kanunun aradığı şartları taşımadığını, Şirket nezdinde çalışan sendikalı çalışanların bulunduğu yönünde bir bilgi ya da belgenin olmadığını, ilgili kanunda öngörülen %50 sayısal çoğunluğun sağlanamadığını iddia ederek yetki tespitinin iptalini talep etmiştir. 
 • İlk Derece Mahkemesi, Davacı'nın işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün bulunduğu yerdeki iş mahkemelerinde dava açması gerektiği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermiştir. Bölge Adliye Mahkemesi de İlk Derece Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Davacı'nın istinaf başvurusunu reddetmiştir. 
 • Mahkeme, hem yetki tespiti itirazının hızlı sonuçlandırılması gerektiği hem de ilk derece mahkemesinin yetkisiz olduğunun açık bir şekilde belli olmasından hareketle Davacı'nın temyiz kanun yoluna başvurmasını kötü niyet olarak kabul etmiştir ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onamıştır. Ayrıca Davacı'nın 5.000 TL tutarında disiplin cezası ödemesine karar vermiştir.

Personelin Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Gönderilen Bordrolar Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Karar Tarihi: 22 Haziran 2023

Özet

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2023/349 Esas, 2023/1085 Karar numaralı ve 22 Haziran 2023 tarihli kararında, çalışanın (“Davacı”) Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresine gönderilen bordroların imzalı sayılmayacağına karar vermiştir.

Önemli detaylar

 • Mahkeme, Davalı tarafından Davacı'nın KEP adresine gönderilen bordroların imzalanmış sayılmayacağına, bu nedenle Davalı tarafından Davacı'ya yapılan ödemelerin ispatlanamadığına karar vermiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.