Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen Geçici 13. Madde ile sermaye şirketlerinde 2019 yılına dair kar dağıtımları 30 Eylül 2020 tarihine kadar sınırlanmıştı. Bahsi geçen değişiklik uyarınca, sermaye şirketlerinde(devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç ), 30/9/2020 tarihine kadar

  1. 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilebileceği
  2. geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyeceği ve
  3. genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmişti.

Yine genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış şirketler açısından da, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30 Eylül 2020'ye kadar erteleneceği belirtilmişti.

Kanun ile Cumhurbaşkanı'na bu süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltma yetkisi de verilmişti. Geçici 13. Maddenin uygulamasına dair detayları düzenleyen "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ise 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti.

En son ise, 18 Eylül 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile, Cumhurbaşkanı tarafından 30 Eylül 2020 olan süre 3 ay daha uzatılmıştır. Bu itibarla, sermaye şirketlerine dair kar dağıtım sınırlamaları 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Originally published by Ozbek Attorney Partnership, September 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.