Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής των χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2024, ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής των χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν από 01/01/2024 – 16/01/2024 σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η επιστροφή των χρηματικών ποσών έχει γίνει απευθείας στον λογαριασμό της κάρτας με την οποία έγινε η αρχική πληρωμή.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απριλίου 2024 η μη συμμόρφωση θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της ΚΔΠ112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

The process of refunding the fees paid to the Register of Beneficial Owners has been completed

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, following its announcement dated 31 January 2024, informs that the refund process of the fees paid from 01/01/2024 – 01/16/2024 in relation to the Register of Beneficial Owners has been completed. The refund has been made directly to the account of the card with which the original payment was made.

It is noted that 1 from April 2024, non-compliance will result in the imposition of administrative and other sanctions, in accordance with the provisions of the Law on the Prevention and Suppression of Money Laundering from Illegal Activities and the Code of Civil Procedure 112/21, as amended and in force.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Νοέμβριος 2023

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 193,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Νοέμβριο 2023 ο δείκτης έφτασε τις 190,5 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 12,4% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 10,0%. Μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Turnover Index: November 2023

In November 2023, the Industrial Turnover Index reached 193,4 units (base 2015=100), recording an increase of 2,1% compared to November 2022. For the period January – November 2023, the index recorded an increase of 6,4% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for November 2023 reached 190,5 units, recording an increase of 3,4% compared to November 2022. Increases were also noted in the sectors of mining and quarrying (+12,4%) and water supply and materials recovery (+10,0%). A decrease was recorded in the electricity supply sector (-5,4%).

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιανουάριος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2024, έφτασε τα 14.699 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2024 μειώθηκε στα 11.897 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.935 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023 σημειώθηκε μείωση 2.059 προσώπων ή 12,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registered unemployed: January 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of January 2024, reached 14.699 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for January 2024 decreased to 11.897 persons in comparison to 11.935 in the previous month.

In comparison with January 2023, a decrease of 2.059 persons or 12,3% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, construction, trade, accommodation and food service activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Πίνακες προσφοράς, χρήσεων και εισροών-εκροών: 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την δημοσίευση των πινάκων Προσφοράς, Χρήσεων και Εισροών-Εκροών της Κύπρου, για το έτος 2020 σε τρέχουσες τιμές και σε τιμές προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τα έτη 2018-2019 έχουν αναθεωρηθεί.

Για το έτος 2020, η συνολική προσφορά και χρήση σε τιμές αγοραστή ισοσκελίζουν στα €65.212,0 εκ. Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες αποτελούν το 45,2% της συνολικής προσφοράς, ακολουθούμενες από τα προϊόντα μεταποίησης με 25,4% και τις υπηρεσίες διανομής και μεταφορών με 10,4%. Το ποσοστό των άλλων υπηρεσιών στη συνολική προσφορά είναι 10,0%, των κατασκευαστικών εργασιών 7,3% και των προϊόντων γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 1,7%.

Η εγχώρια παραγωγή αποτελεί το 69,4% της συνολικής προσφοράς, οι εισαγωγές το 26,9% και οι καθαροί φόροι το 3,7%. Οι εισαγωγές κατέχουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο (45,6%) στη συνολική προσφορά μεταποιητικών προϊόντων. Οι καθαροί φόροι στα προϊόντα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην προσφορά μεταποιητικών προϊόντων (9,3%) και κατασκευαστικών εργασιών (6,3%), σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων.

Η ενδιάμεση ανάλωση έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (39,2%) στη συνολική χρήση. Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική χρήση έχει η τελική καταναλωτική δαπάνη (27,2%), ακολουθούμενη από τις εξαγωγές (26,5%) και τον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (7,1%). Η ενδιάμεση ανάλωση, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής χρήσης στα προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (51,5%) και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες (46,1%). Η τελική καταναλωτική δαπάνη, είναι η κύρια κατηγορία χρήσης στα μεταποιητικά προϊόντα (38,2%) και στις άλλες υπηρεσίες (88,7%), με την υπόλοιπη χρήση τους να κατανέμεται κυρίως μεταξύ της ενδιάμεσης ανάλωσης και των εξαγωγών. Η προσφορά κατασκευαστικών εργασιών χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, για ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (54,4%) και ενδιάμεση ανάλωση (44,0%). Οι υπηρεσίες διανομής και μεταφορών κυρίως εξάγονται (49,7%), με επόμενη πιο σημαντική χρήση τους την ενδιάμεση ανάλωση (43,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Supply, use and input-output tables: 2020

The Statistical Service announces the publication of the Supply, Use and Input-Output tables of Cyprus, for the year 2020 in current prices and in previous year prices. It is noted that the data for the years 2018- 2019 has been revised.

For the year 2020, total supply and use at purchasers' prices are balanced at €65.212,0 mn. Business services account for 45,2% of total supply, followed by manufacturing products 25,4% and distribution & transport services 10,4%. The share of other services in total supply is 10,0%, of construction works 7,3% and of agriculture, forestry & fishing products 1,7%.

The domestic production accounts for 69,4% of total supply, imports for 26,9% and net taxes for 3,7%. Imports have a particularly large share (45,6%) of total supply of manufacturing products. Net taxes on products have a higher share in the supply of manufacturing products (9,3%) and construction works (6,3%), than in the other product categories.

Intermediate consumption has the largest share (39,2%) in total use. The second largest share of total use is final consumption (27,2%), followed by exports (26,5%) and gross capital formation (7,1%). Intermediate consumption makes up the majority of total use of agriculture, forestry and fishing products (51,5%) and business services (46,1%). Final consumption is the main use of manufacturing products (38,2%) and other services (88,7%), with the rest distributed mostly between intermediate consumption and exports. The supply of construction works is mostly used as gross capital formation (54,4%), closely followed by intermediate consumption (44,0%). Distribution and transport services are mostly exported (49,7%), with their next most important use being intermediate consumption (43,2%).

Source: Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" για τον Ιανουάριο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων τον Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Κατά τον Ιανουάριο 2024, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.243 σε σχέση με 3.128 τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 35,6%.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 37,6% και έφτασαν τις 3.430, σε σύγκριση με 2.493 τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 1.527 ή 44,5% ήταν καινούρια και 1.903 ή 55,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 25,8% στα 201.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 14 τον Ιανουάριο 2024, από 11 τον ίδιο μήνα του 2023.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 440 τον Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με 350 τον αντίστοιχο μήνα του 2023, σημειώνοντας αύξηση 25,7%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 25,6% στα 353, τα βαριά φορτηγά κατά 9,5% στα 46, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 15,4% στους 15 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 85,7% στα 26.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 18 τον Ιανουάριο 2024, από 12 τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 35,7% στις 281 τον Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με 207 τον ίδιο μήνα του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of motor vehicles: January 2024

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January 2024.

The main developments in January 2024 compared to the corresponding month of 2023 are summarised as follows:

(a) In January 2024, the total registrations of motor vehicles numbered 4.243 from 3.128 in January 2023, recording an increase of 35,6%.

(b) Passenger saloon cars increased to 3.430 from 2.493 in January 2023, recording a rise of 37,6%. Of the total passenger saloon cars, 1.527 or 44,5% were new and 1.903 or 55,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 25,8% to 201.

(c) Motor coaches and buses registered in January 2024 increased to 14, from 11 in the same month of 2023.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 25,7% to 440 in January 2024, compared to 350 in January 2023. In particular, light goods vehicles increased by 25,6% to 353, heavy goods vehicles by 9,5% to 46, road tractors (units of trailers) by 15,4% to 15 and rental vehicles by 85,7% to 26.

(e) Mopeds < 50cc registered in January 2024 increased to 18, from 12 in the corresponding month of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 35,7% to 281 in January 2024, compared to 207 in January 2023.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.