28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete'nin Tebliğler bölümünde "SİGORTACILIK KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN ON İKİNCİ VE ON BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" yayımlanmıştır.

PARASAL SINIRLARA İLİŞKİN GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER

03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci ve on beşinci fıkralarında belirtilen parasal sınırlar, 16 /04/ 2022 Tarihinde yayınlanan 01/05/2022 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Kanununun 30 Uncu Maddesinin On İkinci Ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile arttırılmıştır. 2007 yılından 2022 yılına kadar bir kez parasal sınır değişmiş olup, güncel koşullar sebebiyle Sigorta Tahkim Komisyonu yeni bir düzenleme getirme ihtiyacı duymuş ve 28.02.2023 tarihinde yeniden parasal sınırlarda değişikliğe gidilmiştir.

YAYINLANAN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ NEYİ KAPSAMAKTADIR?

Bahse konu tebliğ, 28 Şubat 2023 tarihinde resmi gazete de yayınlanmış olup, 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda “Sigortacılık Tahkim” başlıklı 30. Maddesinin 12 ve 15'inci fıkralarında bulunan parasal sınırların arttırılmasına dair olan tebliğ de değişiklik yapmaktadır. Dolayısıyla güncel durumda yıllar içindeki ilgili maddenin parasal sınırlarındaki değişimler aşağıdaki gibidir;

İLGİLİ 12. VE 15. FIKRA

2007

2022

2023

Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurularda…. ₺ Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarının kesin olacağı,…. ₺ Türk Lirası ve üzeri uyuşmazlıklar için Sigorta tahkim Komisyonuna itiraz edilebileceği,

5.000

8.000

15.000

Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan…. ₺ Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebileceği,

40.000

107.000

238.730,00

Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan ….₺ Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunlu olacağı,

15.000

24.000

50.000


Tablo- 2007, 2022, 2023 tarihli parasal sınırlara ilişkin değişimler

İlgili güncel  28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete'nin Tebliğler bölümünde "SİGORTACILIK KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN ON İKİNCİ VE ON BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile birlikte;

“MADDE 1-16/4/2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,  3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci ve on beşinci fıkralarında belirtilen parasal sınırların yeniden belirlenmesidir.”

MADDE 2-  Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan on beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. On beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan iki yüz otuz sekiz bin yedi yüz otuz Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir.

(3) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan elli bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

(4) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan parasal sınırların uygulamasında hakem kararının verildiği; üçüncü fıkrasının uygulanmasında hakem heyetinin teşekkül edeceği tarihteki miktar esas alınır.”

MADDE 3-  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-  Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

  1. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurularda on beş bin Türk Lirasının (< 15.000 TL) altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarının kesin olacağı,
  2. On beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki (15.000TL ve < TL) uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebileceği,
  3. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan iki yüz otuz sekiz bin yedi yüz otuz Türk Lirasının üzerindeki (>238.730,00TL ) uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebileceği,
  4. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan elli bin Türk Lirası ve üzerindeki (000TL ve < TL) uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunlu olacağı düzenlenmiştir.

YAYINLANAN TEBLİĞ NASIL UYGULANACAKTIR?

Bahse konu tebliğ yayımlandığı tarih olan 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup işbu tarihten sonra verilecek olan hakem heyeti kararları yukarıda 1, 2 ve 3'üncü maddelerde belirtilen miktarlara, heyet teşekkülünün gerektiği durumlarda ise yukarıda madde 4'de belirtilen miktara göre işlem yapılacaktır.

Ayrıca bahse konu değişiklikte “Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan parasal sınırların uygulamasında hakem kararının verildiği; üçüncü fıkrasının uygulanmasında hakem heyetinin teşekkül edeceği tarihteki miktar esas alınır.” demek suretiyle parasal sınırların uygulanmasının Sigorta Komisyonu karar ve inceleme sürecinin hangi aşamasında dikkate alınacağına vurgu yapılmıştır.

Konu tebliğ'in tam metnine (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-9.htm) linkinden ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.