23.08.2022 tarih ve 31932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Değişiklik Yönetmeliği") ile 27.11.2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne ("Yönetmelik") birtakım değişiklikler getirilmiştir. İşbu bilgi notunda Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen önemli ve esaslı değişiklikler ele alınarak incelenmiştir.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Mesafeli Sözleşmeler denilince temel alınması gereken mevzuatlar 6052 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmeliktir. Mesafeli Sözleşmeler; bu mevzuatta yer alan satıcı veya sağlayıcı ve Değişiklik Yönetmeliği ile eklenen aracı hizmet sağlayıcılar tarafı ile tüketici tarafı arasında mal ve hizmetlerin pazarlanması ve ilgili kesimle buluşması noktasında fiziksel bağlama tabi olmayan bir çerçevede uzaktan iletişim araçlarının kullanılması ile kurulmuş sözleşmelerdir.

(i) Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen önemli düzenlemeler arasında en önemli husus satıcı veya sağlayıcıların tüketiciye karşı sorumluluk konusunun aracı hizmet sağlayıcıları için de 12/A şeklinde ayrı bir bent halinde öngörülmüş ve artırılmış olması, buna bağlı olarak mesafeli sözleşmelerin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcılarının birtakım yükümlülüklerin yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen sorumlu tutulmasıdır.

(ii) Tüketici tarafından önemi büyük olan cayma hakkı ve diğer konularda ön bilgi verilmesi, bunun yöntemi ve ön bilgi verilmesinden, satıcı veya sağlayıcıyla birlikte aracı hizmet sağlayıcılarının da sorumlu tutulmuş olması da göze çarpan bir diğer husustur.

(iii) Cayma hakkına dair tüketicinin 14 gün içinde satıcıya bildirimde bulunulması, aracı hizmet sağlayıcılarının da Değişiklik Yönetmeliği ile sorumluluk kapsamına alınması dolayısıyla artık arayıcı hizmet sağlayıcılarına da yapılabilecektir. Bu kapsamda cayma hakkının kullanılması durumunda yapılacak para iadesinin 14 gün içinde ve tek seferde yapılması şartı da öngörülmüştür.

(iv) Tüketicilerin cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarların satışında gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı kullanması yasaklanmıştır.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  • Kapsam

Madde 2

Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasına "j) Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri," bendi eklenerek Yönetmeliğin uygulanmayacağı sözleşmelerin kapsamı genişletilmiştir.

  • Tanımlar

Madde 4

Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "sağlayıcı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", aracı hizmet sağlayıcı" ibaresi ve aynı fıkraya iki bent halinde aracı hizmet sağlayıcının ve platformun tanımını yapan "i) Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi, j) Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistemi," bentleri eklenmiştir. Böylelikle günümüzde mesafeli satış sözleşmelerin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği aracı hizmet sağlayıcıları ve platformların tanımları yapılarak Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

  • Ön Bilgilendirme

Madde 5

Tüketici sözleşmelerinin temelini, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun birinci maddesinde düzenlendiği üzere tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları oluşturur. Müteşebbislerin bilgilendirme yükümlülüğü Sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan tüketiciyi koruma amaçlıdır. Bu bağlamda tüketiciye yapılacak ön bilgilendirmenin eksiksiz bir şekilde hangi hususları içermesi gerektiğini açıklayan Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasındaki (b), (c), (ç), (f) bentleri; "b) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası, c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi, ç) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi, f) Ödeme, ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya ifa süresi, teslimat ve ifaya ilişkin diğer bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri," şeklinde düzenlenerek aracı hizmet sağlayıcıları da hüküm kapsamına alınmıştır.

İlgili maddenin (g) bendi de "g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgiler," şeklinde değiştirilmiştir. Bu durumda taşıyıcının, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcı olup olmaması durumlarının masrafın hangi tarafça karşılanacağı hususlarından bahsedilmiş, öngörülen taşıyıcı olması halinde ise iade masraf tutarının üst sınırı teslim masrafı olarak belirlenmiştir.

Yine aynı maddenin "Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir." Hükmünü ihtiva eden altıncı fıkrasında yer alan "sağlayıcıya" ibaresi "sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcıya" şeklinde değiştirilmiştir.

Maddeye ayrıca "(7)Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirlenen zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorumludur." fıkrası eklenmiştir. Böylelikle satıcı veya sağlayıcı üzerindeki bilgilendirme sorumluluğuna aracı hizmet sağlayıcı da eklenerek müteselsil sorumluluğun kapsamı genişletilmiştir.

  • Ön Bilgilendirme Yöntemi

Madde 6

Mesafeli sözleşmenin kurulmasında, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmekle yükümlüdür. Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı, 5. maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda; siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla mesafeli sözleşmenin kurulması halinde, yukarıda sayılan bentlere ek olarak (b) bendinde yer alan hususlarda tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5. maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorunda iken, "yazılı olarak" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya kalıcı veri saklayıcısı ile" ibareleri Değişiklik Yönetmeliğinde öngörülmüştür. Böylelikle satıcı veya sağlayıcının ile tüketici arasındaki bilgilendirmede bağlamın kapsamı yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı olmak üzere genişletilmiştir.

Yine aynı maddeye eklenen son fıkra ile platform üzerinden kurulan mesafeli satış sözleşmelerinde ilgili maddede düzenlenmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı arasında müteselsil sorumluluk öngörülmüştür. Fakat ilgili maddede belirlenmiş bilgilendirme zorunluluğu kapsamına giren hususlardaki eksiklere dair aracı hizmet sağlayıcısının sorumluluğu, veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç tutularak düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in Ön Bilgilerin Teyidini düzenleyen 7. maddesinin, Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükleri belirleyen 8. maddesinin, Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri başlıklı Eksik Bilgilendirmeye dair 10. maddesinin birinci fıkralarında, yer alan "sağlayıcı" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ile aracı hizmet sağlayıcı" ibareleri eklenerek ve Yönetmelik'in 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "satıcı veya sağlayıcıya" ibaresi "satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya" şeklinde değiştirilmiş Değişiklik Yönetmeliği'nce aracı hizmet sağlayıcının sorumluluğuna bir kez daha yer verilmiştir.

Click here to continue reading . . .

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.