Internet

Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Yeni Usul ve Esaslar Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ("BTK"), 13 Ekim 2022'de kabul edilen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da ("İnternet Kanunu") yapılan değişikliklere ilişkin 28 Mart 2023 tarihli ve 2023/DK-İD-119 sayılı kararı ile kabul edilen Sosyal Ağ Sağlayıcı Usul ve Esasları ("Yeni Usul ve Esaslar"), 1 Nisan 2023 tarihli 32150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Usul ve Esasalar ile, 2 Ekim 2020 tarihli bir önceki Sosyal Ağ Sağlayıcı Usul ve Esasları güncellenmiş, İnternet Kanunu'nda Ekim 2022'de yapılan değişikliklere ilişkin önemli unsurlar yinelenmiş ve bu hükümlere ilişkin yükümlülükler detaylandırılmıştır.

BTK, internet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren kişiler ile kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformları Yeni Usul ve Esaslar'ın kapsamı dışında bırakmıştır. Bu haliyle, sosyal ağ sağlayıcı yükümlüklerinin sınırlarını belirginleştirmiştir.

Yeni Usul ve Esaslar'da, temsilci belirleme yükümlülüğüne ilişkin detaylar başta olmak üzere pek çok yükümlülüğe yer verilmiştir. Temsilci belirleme yükümlülüğüne ilişkin olarak, temsilcinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin unvanında sosyal ağ sağlayıcıya ilişkin ayırt edici bir ifadeye ve kurulduğu ile ilişkin ibarelere yer verme, paylarının tamamının sosyal ağ sağlayıcıya ait olması, şirket sözleşmesinde sosyal ağ sağlayıcıya bağlı olduğunun açıkça belirtilmesi gibi sosyal ağ sağlayıcı ile temsilcinin arasındaki ilişkiyi göstermeyi hedefleyen yükümlülükler öngörülmüştür. Bu yükümlülüklerin yanı sıra, şirket sözleşmesinde temsilcinin sosyal ağ sağlayıcı tarafından teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu kılındığının belirtilmesi ve en az 100 milyon Türk Lirası sermayeye sahip olması gibi, temsilcinin sorumluluğunu belirginleştiren şartlar getirilmiştir. Ayrıca, Yeni Usul ve Esaslar ile, temsilcinin kanunda sayılan görevleri yinelenmiştir. Bununla beraber, Yeni Usul ve Esaslar'ın öncesinde temsilcilerin kayıtlı elektronik posta adresine (yani, KEP adresi) sahip olmalarına ilişkin bir gereklilik bulunmamasına rağmen, idari makamlarca gönderilen tebligat, bildirim veya taleplerin kolaylıkla ulaştırılması adına, temsilcilerin KEP adreslerine sosyal ağ sağlayıcı platformunda açıkça yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ek olarak, Yeni Usul ve Esaslar'da, kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması, altı aylık (şeffaflık raporu) raporlar, reklam kütüphanesi, adli mercilere bilgi verilmesi, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulması, kriz planı oluşturulması başta olmak üzere, sosyal ağ sağlayıcılar bakımından İnternet Kanunu'nda öngörülen diğer yükümlülükler ve yükümlülüklere uymamanın yaptırımları tekrar edilerek, çeşitli detaylara yer verilmiştir. Özellikle reklam kütüphanesinin içeriği belirlenmiştir. Verilerin Türkiye'de barındırılması yükümlülüğü bakımından ise, Türkiye'de barındırılacak veriler bakımından temel kullanıcı bilgilerine ve BTK tarafından talep edilebilecek bilgilere ilişkin tedbirlere öncelik verilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur.

18 Ekim 2022'de İnternet Kanunu'nda yapılan ve sosyal ağ sağlayıcıları etkileyen pek çok değişikliğe ilişkin olarak yol gösterici nitelikte Yeni Usul ve Esaslar, sosyal ağ sağlayıcılar bakımından önemli bir yol haritası çıkarmaktadır. Özellikle, sosyal ağ sağlayıcıların İnternet Kanunu ile birlikte Yeni Usul ve Esasları detaylı şekilde inceleyerek gerekli uyum sürecini yürütmesi önem arz etmektedir.

Yeni Usul ve Esaslar'a buradan ve ayrıntılar için ilgili hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer gelişmele

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ("Bakanlık"), Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Lisans Yönetmeliği") ve Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'i ("İzin Yönetmeliği") (birlikte "Değişiklikler"), 31 Mart 2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete'de yayımladı.

Değişiklikler ile yönetmeliklerde önemli geliştirme ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, Lisans Yönetmeliği ile, coğrafi veri mevzuatının yerli ve yabancı tüzel kişileri kapsadığı açıkça ifade edilerek netleştirilmiş, gerçekleştirilen faaliyetin türüne bağlı olarak A, B ve C grubu olmak üzere üç farklı lisans tipi öngörülmüştür. Lisans Yönetmeliği'nde lisanslı kuruluşların yükümlülükleri genişletilmiş ve lisans tipine göre farklılaşan ek yükümlülükler düzenlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi ("CBS") uzmanı/operatörü çalıştırma yükümlülüğü bulunan lisanslı kuruluşlar için dikkat çeken bir diğer değişiklik olarak, CBS uzmanı/operatörü süreçlerinde netlik sağlanmış, A ve C grubu lisans sahipleri bakımından birtakım muafiyetler tanınmıştır. Ek olarak, A ve B grubu ilk lisans başvuruları sırasında, CBS uzmanı/operatörü istihdam edilmesine ilişkin hükümlerin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Lisans Yönetmeliği ekinde düzenlenen coğrafi veri lisansı veri temaları sınıflandırma tablosu ile, özellikle lisans başvurusu aşamasında ve teknik konularda yol gösterici olacak şekilde, sektörel bazda veri temaları sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama tablosu kapsamında bankacılık, e-ticaret ve telekomünikasyon başta olmak üzere pek çok sektörün işlediği değerlendirilen veri temaları, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile paylaşılacak veri katmanları ve veriler netlik kazanmıştır.

İzin Yönetmeliği'nde ise, Lisans Yönetmeliği ile benzer şekilde kapsamda netlik sağlanmış ve verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ("UCBP") ile paylaşımına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumları ve tüzel kişileri yararına yürütülen faaliyetler bakımından, herhangi bir bedel ödemeksizin izin alınabileceği, ancak bu faaliyetler sonucu elde edilen verilerin ticari amaçlarla veya kendi uygulamalarında kullanılması ve paylaşılması halinde izin bedeli ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Değişiklikler ile coğrafi veri mevzuatı yükümlülüklerine uyulmaması halinde uygulanacak idari yaptırımlar netlik kazanmıştır Lisans Yönetmeliği'ne buradan, İzin Yönetmeliği'ne buradan, detaylar için ilgili hukuk bültenimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ Taslakları Yayımlandı

BTK tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı ("Yönetmelik Taslağı") ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı ("Tebliğ Taslağı") (birlikte "Taslaklar") 14 Mart - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında kamuoyu görüşü alınması amacıyla BTK internet sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik Taslağı ile, BTK'nın merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sisteminde ("MCKS") kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamış olması sebebiyle siyah listede yer alan cihazlar bakımından siyah listeye alınmak için öngörülen süre, "son sinyal almasından itibaren bir yıl" olarak değiştirilmiştir. Bununla beraber, son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almaması sebebiyle siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması ve cihazın tekrar sisteme kayıtlı hale getirilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Ayrıca, kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı gerekçesiyle söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce siyah listeye alınan cihazların kullanıma açılmasına ilişkin geçici maddeye yer verilerek kullanıma açılma süreçlerinin cihazı son kullanan abone numarasının sahibi tarafından e-devlet üzerinden yürütülebileceği düzenlenmiştir.

Tebliğ Taslağı ile, ithal veya imal edilen cihazların elektronik kimlik bilgilerinin kayıtlarının ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılacağı düzenlenmiştir ve ithalat veya imalatçının kullanıcı hesabı oluşturması sürecinin elektronik imza ile yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazların kullanıma açılma süreçlerine ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

Taslaklar'da yer alan düzenlenmelerin 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik Taslağı'na buradan, Tebliğ Taslağı'na ise buradan ulaşabilirsiniz.

To view the full article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.