בית הדין קבע כי בנסיבות מסוימות, החלטה של מי שנהנה משירותיו של עובד הקבלן ואינו המעסיק שלו, להפסיק את הצבת העובד אצלו, מחייבת לערוך לעובד שימוע טרם הפסקת ההצבה הן על ידי המשתמש והן על ידי המעסיק (הקבלן)

אל פתחו של בית הדין הארצי לעבודה1 הגיע מקרה ייחודי של עובד קבלן שהועסק בחברת החשמל באמצעות חברת קבלן משך 23 שנה, והצבתו בחברת החשמל הופסקה בשל כך שסייע לעובד אחר של חברת החשמל לזייף החתמת כרטיס נוכחות. בנסיבות הייחודיות הן מבחינת וותק ההעסקה והן מבחינת העילות לסיום ההצבה בחברת החשמל, קבע בית הדין לעבודה כי היה צריך לערוך לעובד שימוע טרם הפסקת הצבתו בחברת חשמל וכי שימוע זה צריך להיעשות על ידי חברת הקבלן ועל ידי חברת החשמל, המעסיקה בפועל, ביחד.

העובד בו דובר הוצב לעבודה בחברת חשמל מטעם קבלני הניקיון החיצוניים מאז שנת 1990 ועד לסיום הצבתו בחודש מרץ 2013. העובד שימש כממונה על עובדי הניקיון שהוצבו לעבודה בחצרי חברת החשמל בתחנת הכוח בחיפה מטעם קבלן הניקיון, והועסק על ידי קבלני הניקיון שהתחלפו מעת לעת, בהתאם לתוצאות המכרזים שפרסמה חברת החשמל. העובד לא נקלט כעובד ישיר של חברת החשמל בגלל שאחיו כבר הועסק בחברה.

נזכיר, כי בעבר (גם כן במקרה של עובד קבלן בחברת החשמל), קבע בית הדין לעבודה כי לענין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יש לראות את מזמין השירות כמעסיק ולהחיל גם עליו, בנוסף לקבלן, את החובות החלות על מעסיק מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. כלומר, בתי הדין לעבודה כבר קבעו כי בנסיבות המתאימות, עת הדבר נדרש להגשמת תכלית משפט העבודה, יש להכיר במעסיק בפועל או מזמין השירות, (או בכינוים האחר "המשתמש"), שבחצריו הועסק עובד קבלן כוח אדם או הועסק עובד קבלן שירות, כמעסיק של העובד, בין לבדו ובין כמעסיק במשותף עם קבלן כוח האדם או קבלן השירות. עוד הכירה הפסיקה באפשרות להכיר במשתמש כמעסיק של עובד קבלן כוח האדם או עובד קבלן שירות לעניין ספציפי, וזאת בהתאם לתכליתו של אותו עניין במשפט העבודה.

בית הדין סבור כי מכוח עקרונות היסוד של השיטה המשפטית, כללי הצדק הטבעי וזכותו של העובד לכבוד, מוקנית לעובד זכות הטיעון בטרם יקבל המעסיק החלטה בעניינו, בין אם מדובר בהחלטה על סיום הצבתו אצלו ובין אם מדובר בהחלטה אחרת בנוגע לעבודתו. זכותו הראשונית של העובד היא לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן, להציג את האידך גיסא מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו. תכליתה של זכות הטיעון להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה.

ממהות זכות השימוע ותכליתה מתחייבת המסקנה כי יש להטיל על המשתמש חובה לערוך שימוע לעובד הקבלן, כיוון שבהיעדר חובה שכזו זכות הטיעון של עובד הקבלן נפגעת ולעתים אף מתאיינת לחלוטין. נוכח האמור, יש להטיל הן על המשתמש והן על קבלן כוח האדם או קבלן השירות חובה לערוך שימוע לעובד הקבלן קודם לקבלת ההחלטה בעניינו, ובמיוחד החלטה על סיום הצבתו בחצרי המשתמש. את היקפה של החובה יש לגזור ממכלול נסיבות המקרה, ובין היתר מבלי למצות – תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבתו של עובד הקבלן בחצרי המשתמש, הסיבות לסיום הצבתו של עובד הקבלן אצל המשתמש והשלכותיהן, כגון הטלת דופי ביושרו של עובד הקבלן, והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה גם יסיים עובד הקבלן את עבודתו.

בית הדין מדגיש כי אין בהטלת חובת השימוע כשלעצמה כדי ליצור יחסי עבודה בין העובד לבין המשתמש בפועל.

היקפה של החובה המוטלת על המשתמש תלוי במכלול נסיבות המקרה, ובין היתר מבלי למצות – תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבתו של עובד הקבלן בחצרי המשתמש, הסיבות לסיום הצבתו של עובד הקבלן אצל המשתמש והשלכותיהן, כגון הטלת דופי ביושרו של עובד הקבלן, והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה גם יסיים עובד הקבלן את עבודתו. כך, אין דומה מקרה שבו תפקידו של עובד הקבלן לשמש כממלא מקום לתקופות קצרות, או שעבד תקופה קצרה אצל המשתמש, שבמהותה היא תקופת ניסיון, למקרה שבו עובד הקבלן הוצב במשך תקופה ממושכת אצל המשתמש; אין דומה מקרה שבו עניינה של ההחלטה היא שינוי לא מהותי בתנאי העסקתו של העובד, לבין החלטה שמשנה באופן מהותי את תנאי ההעסקה; אין דומה מקרה שבו ההחלטה על הפסקת הצבה מתקבלת עקב רה-ארגון או צמצום פעילות הקבלן במקום העבודה, לבין מקרה שבו נדרשת הפסקת הצבתו של עובד הקבלן מטעמים הקשורים להתנהלותו של עובד הקבלן, ובמיוחד עת מיוחסים לו מעשים חמורים. בכל מקרה, עובד הקבלן זכאי לקבל הסבר להחלטתו של המשתמש, ולהגיב לה.

במקרה הזה, בשל משך ההצבה הממושך של העובד בחברת החשמל כמו גם הסיבה להפסקת הצבתו, שיש בה כדי לפגוע בשמו הטוב, היה על חברת החשמל לערוך שימוע לעובד, להציג לו את החשדות כלפיו, ולאפשר לו להתייחס אליהם ולנסות לשנות את החלטתה להפסיק את הצבתו בעבודה בחצריה.

בית הדין פסק לעובד פיצוי בסך של 30,000 ₪ בשל הפגם בשימוע.

Footnotes

1. עע (ארצי) 47271-06-18 התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ - סמי הפוטה