Ο νομοθέτης δεν έκρινε ότι έπρεπε να κατοχυρώσει νομοθετικώς την καταβολή 13ου μισθού. Ως εκ τούτου, όταν και όπου καταβάλλεται, καταβάλλεται οικειοθελώς από τον εργοδότη (οικειοθελής παροχή).

Η καταβολή του δυνατό να προβλέπεται:

(α.) στην ατομική σύμβαση εργασίας, στη γραπτή δηλαδή συμφωνία, που αποτυπώνει τους όρους, μεταξύ αυτών και τους μισθολογικούς, που διέπουν τη συγκεκριμένη εργασιακή σχέση και/ή

(β.) στη συλλογική σύμβαση εργασίας, εφόσον συντρέχουν, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις, που αναφέραμε ανωτέρω και/ή

(γ.) την επιχειρησιακή πρακτική, ήτοι: αν η συγκεκριμένη επιχείρηση και/ή ο συγκεκριμένος εργοδότης χορηγεί οικειοθελώς, κατά τρόπο σταθερό, ομοιόμορφο και μακροχρόνιο, παροχή, ώστε ευλόγως να αναμένει ο εργαζόμενος την χορήγησή της στο μέλλον.

Αν, βάσει των προρηθέντων, εργαζόμενος δικαιούται να λάβει 13ο μισθό και ο εργοδότης αρνείται και/ή παραλείπει να τον καταβάλει, τότε ο τελευταίος διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση ποινικής δίωξής του, υπόκειται σε μη υπερβαίνουσα τους 6 μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο μέχρι €15.000 ή και στις δύο ποινές μαζί. Τούτα διαλαμβάνουν οι Περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 και του 2012, οι διατάξεις των οποίων ενεργοποιούνται, διότι άρνηση και/ή παράλειψη καταβολής του 13ου μισθού, εφόσον προβλέπεται η καταβολή του, συνιστά άρνηση και/ή παράλειψη καταβολής μισθού. Παράλληλα, ο εργαζόμενος δέον ν' αποταθεί στο αρμόδιο Εργατικό Δικαστήριο για να διεκδικήσει αστικώς την καταβολή του.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.