Πέρασε η μείωση φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που αφορούν τα καύσιμα κίνησης θα ισχύουν από 3 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 3 Μαρτίου 2024 και για το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Νοεμβρίου 2023 μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με την εφαρμογή του κυβερνητικού μέτρου, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν μείωσης 8.33 σεντ το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης και μείωσης 6.39 σεντ το λίτρο στο φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου αναμένεται να ανέλθει στα €21.8 εκατ. όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης και στα €3,8 εκατ. όσον αφορά τα καύσιμα θέρμανσης.

Σύμφωνα επίσης με το νομοσχέδιο προβλέπεται η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών, στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η κοινοτική Οδηγία, (Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας), για τους μήνες Νοέμβριο 2023 - Φεβρουάριο 2024 όσον αφορά καύσιμα κίνησης και για τους μήνες Δεκέμβριο 2023 - Μάρτιο 2024 όσον αφορά τα καύσιμα θέρμανσης.

Πηγή: Stockwatch

--

The excise tax reduction on fuel has been approved by Parliament

The plenary session of the Parliament unanimously approved the reduction of the excise tax on fuel. Specifically, the regulations concerning motor fuels will apply from 3 November 2023 until 3 March 2024 and for heating oil from 15 November 2023 until 31 March 2024.

It is reminded that with the implementation of the government measure, consumers will benefit from a reduction of 8.33 cents per litre on unleaded petrol and diesel and a reduction of 6.39 cents per litre in excise duty on heating oil.

The bill notes that the fiscal cost of the measure is expected to amount to €21.8 million for motor fuels and €3.8 million for heating fuels.

The bill also provides for the application of reduced rates, at the thresholds allowed by the Community Directive (Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity), for the months November 2023 - February 2024 for motor fuels and for the months December 2023 - March 2024 for heating fuels.

Source: Stockwatch

Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα το δελτίο του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) για το 2ο τρίμηνο του 2023. Το τριμηνιαίο δελτίο, που περιλαμβάνει ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των δεικτών και των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων, καθώς και οι σχετικές χρονοσειρές είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.

Πατήστε εδώ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

CBC House Price Index

The Central Bank of Cyprus (CBC) publishes today the release of the House Price Index (HPI) for the 2nd quarter of 2023. The quarterly bulletin, which includes a review of index results and developments in the housing market, as well as relevant time series, is available on the CBC's website.

Click here.

Source: Central Bank of Cyprus

Στο 69% του ΑΕΠ ο δείκτης χρέους νοικοκυριών

Ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών μειώθηκε στο 69% του ΑΕΠ, ενώ στα €57 δισ. ανέρχεται το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα στο τέλος Ιουνίου 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα, στην έκδοση «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί» για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Ιούνιο του 2023.

Από τα €57 δισ., το 58% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 21% μετοχές και 19% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το χρέος των νοικοκυριών ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2023 στα 20 δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 69% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 46%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 66 δισ. ευρώ με αναλογία 19% σε μετρητά και καταθέσεις, 4% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 45% σε μετοχές και 31% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στο τέλος Ιουνίου 2023 ανήλθε στα 40,4 δισ. ευρώ, με τον δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 140% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 70%.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήσε η ΚΤΚ, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών, όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα, ανήλθε στα 4,9 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο 9% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 27% σε χρεόγραφα, 42% σε μετοχές και 20% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 8 δισ. ευρώ επενδυμένο 4% σε μετρητά και καταθέσεις, 11% σε δάνεια και χρεόγραφα, 83% σε μετοχές και 2% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 4 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 19%, 15% σε δάνεια, 6% σε χρεόγραφα, 49% σε μετοχές και 10% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Πηγή: Stockwatch

--

Household debt ratio at 69% of GDP

The household debt ratio fell to 69% of GDP, while household financial assets stood at €57 billion at the end of June 2023, according to data published on Tuesday by the Central Bank in its publication "Quarterly Financial Accounts" for the reference quarter ending June 2023.

Of the €57 billion, 58% is in cash, deposits and loans, 2% is in debt securities, 21% in shares and 19% in other financial assets.

According to the CBC, household debt stood at €20 billion at the end of June 2023 with the relevant debt ratio standing at 69% of Gross Domestic Product (GDP), showing a slight decrease compared to the previous quarter mainly due to GDP growth.

Compared to December 2016, the household debt ratio shows a marked decrease reaching 46%.

The corresponding assets of non-financial companies amounted to EUR 66 billion with a ratio of 19% in cash and deposits, 4% in loans, 1% in debt securities, 45% in shares and 31% in other financial assets.

The debt of non-financial companies at the end of June 2023 stood at EUR 40.4 billion, with the debt ratio at 140% of GDP, a slight decrease compared to the previous quarter, mainly due to GDP growth.

Compared to December 2016, the debt ratio of non-financial corporations shows a marked decrease of almost 70%.

Insurance companies, investment funds and pension funds

In addition, according to data released by the CBC, the assets of insurance companies, in terms of pure financial instruments, amounted to EUR 4.9 billion and are distributed 9% in cash and deposits, 2% in loans, 27% in securities, 42% in shares and 20% in other financial assets.

Similarly, investment funds have financial instrument assets of EUR 8 billion invested 4% in cash and deposits, 11% in loans and securities, 83% in shares and 2% in other financial assets.

Pension funds' investments in financial instruments amounted to EUR 4 billion and are mainly invested in cash and deposits at 19%, 15% in loans, 6% in debt securities, 49% in shares and 10% in other financial assets.

Source: Stockwatch

Δείκτης τιμών καταναλωτή(δτκ): Οκτώβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2023 αυξήθηκε κατά 0,30 μονάδες και έφτασε στις 117,97 μονάδες σε σύγκριση με 117,67 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2023. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2023 αυξήθηκε με ρυθμό 3,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2022 καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 6,9%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Ηλεκτρισμό με ποσοστό 3,5%.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (5,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,9%).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (3,4%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,7%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,0%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,6%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2023 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,20).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,32) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,29).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2023 σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου του 2022 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,45).

Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (0,21), η Ένδυση (0,17) και τα Φρέσκα λαχανικά (-0,17) είχαν τη μεγαλύτερη επιδράση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

--

Consumer price index (cpi): October 2023

In October 2023, the Consumer Price Index increased by 0,30 units and reached 117,97 units compared to 117,67 units in September 2023. In October 2023, the inflation increased by 3,5%.

For the period January-October 2023, the CPI increased by 3,9% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of October 2022 was recorded in Agricultural goods (6,9%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Electricity (3,5%).

Analysis of Percentage Changes

Compared to October 2022, the largest changes were monitored in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (5,5%) and Restaurants and Hotels (4,9%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (3,4%).

For the period January–October 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Food and Non-Alcoholic Beverages (8,7%), Restaurants and Hotels (6,0%) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (5,6%).

Analysis of Effects in Units

Compared to the Index of October 2022, the category Food and Non-Alcoholic Beverages (1,20) had the largest positive effect on the change of the CPI.

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month were recorded in categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,32) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,29).

Catering Services (0,45) had the most notable effect on the change of the CPI of October 2023 compared to October 2022.

Finally, Electricity (0,21), Clothing (0,17) and Fresh vegetables (-0,17) had the largest effects on the change of the CPI of October 2023 compared to the previous month.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Σεπτέμβριος 2023

Κατά τον Σεπτέμβριο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 130.673 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 1,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2022. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (6,7%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (219,9%), κηροζίνης (33,2%) και ελαφρού μαζούτ (11,7%). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-0,9%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (-9,4%), πετρελαίου θέρμανσης (-3,4%), βενζίνης (-2,2%), πετρελαίου κίνησης (-2,1%) και υγραερίου (-1,9%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μικρή μείωση της τάξης του 1,6% στους 56.289 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023 σημείωσαν άνοδο 4,7%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (39,0%) και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (8,3%) ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-6,6%) και οι πωλήσεις βενζίνης (-1,1%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 μειώθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν οριακή άνοδο 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: September 2023

In September 2023, the total sales of petroleum products amounted to 130.673 tonnes, recording an increase of 1,8% compared to September 2022. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (6,7%), as well as in the sales of heavy fuel oil (219,9%), kerosene (33,2%) and light fuel oil (11,7%). On the contrary, a decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-0,9%), as well as in the sales of asphalt (-9,4%), heating gasoil (-3,4%), motor gasoline (-2,2%), road diesel (-2,1%) and liquified petroleum gases (-1,9%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a drop of 1,6% to 56.289 tonnes.

The total sales of petroleum products in September 2023 compared to August 2023 recorded an increase of 4,7%. Indicatively, the provisions of marine gasoil increased by 39,0% and the sales of road diesel by 8,3%, while the provisions of aviation kerosene fell by 6,6%, so did the sales of motor gasoline (-1,1%). The total stocks of petroleum products at the end of September 2023 decreased by 4,8% compared to the end of the previous month.

During the period January – September 2023, the total sales of petroleum products marginally increased by 0,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Αύγουστος 2023

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2023 έφθασε στις 121,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+5,7%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+4,6%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+4,5%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+20,7%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+17,7%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+15,9%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+13,7%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+11,4%) και βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+2,4%). Αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-6,8%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεων (-4,3%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+14,6%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+14,2%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+13,1%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+12,3%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-11,1%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-8,0%).

Πηγή:Cystat

--

Industrial production index: August 2023

In August 2023, the Industrial Production Index reached 121,8 units (base 2015=100), recording an increase of 3,0% compared to August 2022. For the period January – August 2023, the index recorded an increase of 0,7% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 2,3% compared to August 2022. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+5,7%), electricity supply (+4,6%) and water supply and materials recovery (+4,5%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to August 2022 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+20,7%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+17,7%), wood and products of wood and cork, except furniture (+15,9%), textiles, wearing apparel and leather products (+13,7%), basic metals and fabricated metal products (+11,4%) and food products, beverages and tobacco products (+2,4%). Negative changes were observed in the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-6,8%) and the manufacturing paper and paper products and printing (-4,3%).

Comparing the rates of change for the period January – August 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+14,6%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+14,2%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+13,1%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+12,3%). The only negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – August 2022 were those relating to the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-11,1%) and electricity supply (-8,0%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιαν-Σεπ 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €931,6 εκ. (3,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €727,1 εκ. (2,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €899,1 εκ. (+11,0%) και ανήλθαν στα €9.050,2 εκ. σε σύγκριση με €8.151,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €286,1 εκ. (+9,6%) και ανήλθαν στα €3.262,1 εκ. σε σύγκριση με €2.976,0 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €174,7 εκ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €2.160,3 εκ. σε σύγκριση με €1.985,6 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €290,5 εκ. (+14,5%) και ανήλθαν στα €2.295,8 εκ. σε σύγκριση με €2.005,3 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €344,8 εκ. (+15,4%) και ανήλθαν στα €2.580,5 εκ. σε σύγκριση με €2.235,7 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,7 εκ. (+35,5%) και ανήλθαν στα €204,8 εκ. σε σύγκριση με €151,1 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €14,2 εκ. (+2,7%) και ανήλθαν στα €548,4 εκ. σε σύγκριση με €534,2 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €22,2 εκ. (-22,7%) και περιορίστηκαν στα €75,6 εκ. σε σύγκριση με €97,8 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €68,0 εκ. (-45,0%) και περιορίστηκαν στα €83,0 εκ. σε σύγκριση με €151,0 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €694,6 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €8.118,6 εκ. σε σύγκριση με €7.424,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €258,9 εκ. (+8,6%) και ανήλθαν στα €3.267,8 εκ. σε σύγκριση με €3.008,9 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €263,2 εκ. (+12,0%) και ανήλθαν στα €2.462,1 εκ. σε σύγκριση με €2.198,9 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €63,3 εκ. και ανήλθαν στα €124,1 εκ. σε σύγκριση με €60,8 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €85,8 εκ. (+21,2%) και ανήλθαν στα €490,3 εκ. σε σύγκριση με €404,5 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €65,1 εκ. (+11,0%) και ανήλθε στα €656,7 εκ. σε σύγκριση με €591,6 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €111,8 εκ. (+25,2%) και ανήλθαν στα €556,0 εκ. σε σύγκριση με €444,3 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €46,7 εκ. (-31,7%) και περιορίστηκαν στα €100,7 εκ. σε σύγκριση με €147,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €26,1 εκ. (-3,1%) και περιορίστηκε στα €810,6 εκ. σε σύγκριση με €836,7 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €15,6 εκ. (-4,8%) και περιορίστηκαν στα €307,0 εκ. σε σύγκριση με €322,6 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal accounts of General Government: Jan-Sep 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €931,6 mn (3,1% of GDP) for the period of January-September 2023, as compared to a surplus of €727,1 mn (2,6% of GDP) that was recorded during the period of JanuarySeptember 2022.

Revenue

During the period of January-September 2023, total revenue increased by €899,1 mn (+11,0%) and amounted to €9.050,2 mn, compared to €8.151,1 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €286,1 mn (+9,6%) and amounted to €3.262,1 mn, compared to €2.976,0 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €174,7 mn (+8,8%) and amounted to €2.160,3 mn, compared to €1.985,6 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €290,5 mn (+14,5%) and amounted to €2.295,8 mn, compared to €2.005,3 mn in 2022. Social contributions increased by €344,8 mn (+15,4%) and amounted to €2.580,5 mn, compared to €2.235,7 mn in 2022. Current transfers increased by €53,7 mn (+35,5%) and amounted to €204,8 mn, compared to €151,1 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €14,2 mn (+2,7%) and amounted to €548,4 mn, compared to €534,2 mn in 2022.

On the contrary, property income decreased by €22,2 mn (-22,7%) to €75,6 mn, from €97,8 mn in 2022. Capital transfers decreased by €68,0 mn (-45,0%) to €83,0 mn, from €151,0 mn in 2022.

Expenditure

During the period of January-September 2023, total expenditure increased by €694,6 mn (+9,4%) and amounted to €8.118,6 mn, compared to €7.424,0 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €258,9 mn (+8,6%) and amounted to €3.267,8 mn, compared to €3.008,9 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €263,2 mn (+12,0%) and amounted to €2.462,1 mn, compared to €2.198,9 mn in 2022. Subsidies increased by €63,3 mn and amounted to €124,1 mn, compared to €60,8 mn in 2022. Current transfers increased by €85,8 mn (+21,2%) and amounted to €490,3 mn, compared to €404,5 mn in 2022.

The capital account increased by €65,1 mn (+11,0%) and amounted to €656,7 mn, compared to €591,6 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €111,8 mn (+25,2%) and amounted to €556,0 mn, compared to €444,3 mn in 2022 and other capital expenditure decreased by €46,7 mn (-31,7%) to €100,7 mn, from €147,4 mn in 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €26,1 mn (-3,1%) to €810,6 mn, from €836,7 mn in 2022. Interest payable decreased by €15,6 mn (-4,8%) to €307,0 mn, from €322,6 mn in 2022.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 έφτασε στις 137,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 2,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Σεπτέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,1%. Στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της μεταποίησης σημειώθηκε μείωση 0,8% και 0,1% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (5,4%) και της μεταποίησης (2,7%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 12,2% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,5%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (7,3%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,0%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (4,2%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (3,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,2%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-5,5%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,1%).

Πηγή:Cystat

--

Index of industrial output prices: September 2023

The Index of Industrial Output Prices for September 2023 reached 137,6 units (base 2015=100), recording a decrease of 0,3% compared to August 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 2,1%. For the period January-September 2023, the index showed an increase of 6,5% compared to the corresponding period of 2022.

In September 2023 compared to August 2023, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a rise in the sector of water supply and materials recovery by 0,1%. In the sectors of electricity supply and manufacturing the index recorded a decrease of 0,8% and 0,1% respectively.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (5,4%) and manufacturing (2,7%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 12,2% and water supply and materials recovery by 7,5%.

By division of economic activity in manufacturing, in September 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of other non-metallic mineral products (7,3%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,0%), the manufacture of food products and beverages (4,2%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (3,9%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,2%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-5,5%) and the manufacture of rubber and plastic products (-0,1%).

Source:Cystat

Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών: Υλική και κοινωνική στέρηση 2022

Σοβαρή Υλική και Κοινωνική Στέρηση

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2022, 2,7% του πληθυσμού (24.000 άτομα) διαβιούσαν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης σε σχέση με 2,6% το 2021. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται, λόγω οικονομικών δυσκολιών, τουλάχιστον 7 είδη από έναν κατάλογο 13 αγαθών, υπηρεσιών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που εξετάζονται στην εν λόγω έρευνα (περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο υπολογισμού του δείκτη παρατίθενται στις μεθοδολογικές πληροφορίες).

Στέρηση Αγαθών, Υπηρεσιών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων κατά Συνιστώσα

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά του πληθυσμού με υλικές και κοινωνικές στερήσεις κατά συνιστώσα στέρησης για τα έτη 2021 και 2022 στην Κύπρο και του μέσου όρου της ΕΕ27 για το 2022. Με βάση τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται κυρίως η οικονομική αδυναμία του πληθυσμού, για αντιμετώπιση έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών με 39,7% (EE27: 31,5%), για πληρωμή μιας βδομάδας διακοπών με 37,2% (EE27: 28,6%) και για να αντικαθιστά φθαρμένα έπιπλα με 31,5% (EE27:22,0%).

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται για το έτος 2022, τα ποσοστά του πληθυσμού με υλικές και κοινωνικές στερήσεις κατά συνιστώσα και κατά κατηγορία εισοδήματος (σύνολο, πάνω και κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας)1. Από το διάγραμμα είναι εμφανές ότι τα άτομα που βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας (δηλαδή σε κίνδυνο φτώχιας) βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τα άτομα που βρίσκονται πάνω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας (εκτός κινδύνου φτώχιας).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται κυρίως η οικονομική αδυναμία του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχιας, για αντιμετώπιση έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών με 76,8%, (εκτός κινδύνου φτώχιας με 33,7%), για πληρωμή μιας βδομάδας διακοπών με 73,4% (31,4% εκτός κινδύνου φτώχιας), για να αντικαθιστά φθαρμένα έπιπλα με 58,8% (37,2% εκτός κινδύνου φτώχιας) και για ικανοποιητική θέρμανση με 50,6% (14,1% εκτός κινδύνου φτώχιας).

Πηγή:Cystat

--

Income and living conditions of the households: Material and social deprivation 2022

Severe Material and Social Deprivation

Based on the results of the Household Income and Living Conditions Survey of 2022, 2,7% of the population (24.000 persons) lived in conditions of severe material and social deprivation, compared to 2,6% in 2021. This indicator shows the percentage of the population that is deprived, due to financial difficulties, of at least 7 items from a list of 13 goods, services and social activities, examined in this survey (more information on the method of calculating this indicator, can be found in the methodological information).

Figure 2 presents the indicator of severe material and social deprivation by age group for the years 2015- 2022. The survey data shows that children under the age of 18, record the highest rates over time and specifically, for 2022 it was 4,4%. This is followed by persons aged 18-64 with a percentage of 2,7% and by persons aged 65 and over with a percentage of 0,9%. Since 2015, the greatest improvement has been observed in children, with a gradual decrease of 6,0 percentage points (from 10,4% in 2015 to 4,4% in 2022) and for persons aged 18-64, with a decrease of 5,5 percentage points (from 8,2% to 2,7%).

Deprivation of Goods, Services and Social Activities by Component

Figure 3 presents the percentages of the population who are materially and socially deprived, by deprivation component, for the years 2021 and 2022 in Cyprus and in the EU27 average for 2022.

Based on these data, it is mainly noted the inability of the population, to afford facing unexpected but necessary financial expenses with 39,7% (EU27: 31,5%), to afford paying for one week holiday with 37,2% (EU27: 28,6%) and to afford replacing worn-out furniture with 31,5% (EU27: 22,0%).

Figure 4 presents for the year 2022, the percentages of the population who are materially and socially deprived by component and by income category (total, above and below the at-risk-of-poverty threshold)1. It is evident that persons below the at-risk-of-poverty threshold (i.e. at-risk-of-poverty) are worse off than those above the at-risk-of-poverty threshold (non- at-risk-of-poverty).

The survey results have indicated the inability of the population who are at risk of poverty, to afford facing unexpected but necessary financial expenses with 76,8% (the non-at risk of poverty with 33,7%), to afford paying for one week holiday with 73,4% (the non-at risk of poverty with 31,4%), to afford replacing wornout furniture with 58,8% (the non-at risk of poverty with 27,1%) and to afford keeping home adequately warm with 50,6% (the non-at risk of poverty with 14,1%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικοώ εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Σεπτέμβριος 2023

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2023 κατά 8,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους . Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

--

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: September 2023

The Turnover Value Index of Retail Trade for September 2023 increased by 8,6% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 4,2% compared to the corresponding month of the previous year.

Source:Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.