14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda ("5015 sayılı Kanun") başta kabahatler ve uygulanacak idari yaptırımları düzenleyen maddelerinde detaylı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda 5015 sayılı Kanun'un tamamen değiştirilen maddelerinden "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddeye göre, 5015 sayılı Kanun kapsamında uygulanması mümkün idari yaptırımlar; idari para cezası, lisans iptali ve diğer tedbirler olarak belirlenmiştir.

Söz konusu madde nezdinde idari yaptırıma yol açabilecek eylemler de;

  • niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller,
  • niteliği itibariyle düzeltme imkânı olmayan fiiller ile
  • akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller

olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

Yukarıda yer alan sınıflandırma, 5015 sayılı Kanun'da öngörülen yaptırımların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("Kurum", "EPDK") tarafından hangi filler için nasıl bir prosedür izlenerek uygulanacağını belirlemek açısından önem arz etmektedir.

Niteliği İtibariyle Düzeltme İmkanı Olan Fiillere Uygulanacak Prosedür

Niteliği İtibariyle Düzeltme İmkanı Olan Fiiliyle Petrol Piyasası Kanunu'na Aykırı Davranan Lisans Sahiplerine Önce İhtar!

5015 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre "Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur." Bu bağlamda, 14.02.2019 tarihli değişiklikten itibaren, mevzuata aykırı olan niteliği itibariyle düzeltilebilir bir fiil söz konusu olduğunda EPDK tarafından öncelikle aykırılığı gerçekleştiren lisans sahibi aykırılığın giderilmesi yönünde ihtar edilecek olup bu kişiye doğrudan bir yaptırım uygulanmayacaktır.

Sektör talepleri karşılandı!

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda en başından beri var olan ihtar uygulaması böylece 5015 sayılı Kanun'a da genel hatlarıyla eklenerek bu konudaki sektör talepleri karşılanmıştır.

Lisans sahibi hakkında soruşturma açılması, aykırılığın giderilmesi için verilen süreye uyulmama şartına bağlandı!

Niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiillerde ihtarla verilen otuz günlük süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde ilgilinin piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulacak, bu süre içinde de aykırılık ortadan kaldırılmadığı takdirde süre sonunda faaliyetin durdurulmasına devam edilerek ilgiliye soruşturma açılacaktır. Bu soruşturma neticesinde ilgiliye, mevzuata aykırılık oluşturan fiiline tekabül eden idari yaptırım uygulanacaktır.

Fiilin iki sene içerisinde tekrarı halinde ihtar edilmeksizin faaliyeti durdurma yaptırımı uygulanacak!

Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ilgiliye ihtar işlemi uygulanmaksızın piyasa faaliyeti doğrudan altmış gün süre ile geçici olarak durdurulacaktır. Faaliyetin durdurulduğu süre içinde aykırılık ortadan kaldırılmadığı takdirde faaliyetin durdurulmasına devam edilerek ilgiliye soruşturma açılacak olup ilgiliye bu soruşturma neticesinde fiilin gerektirdiği idari yaptırım uygulanacaktır.

Niteliği İtibariyle Düzeltme İmkânı Olmayan Fiiller ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Akaryakıt Kaçakçılığına İlişkin Fiillere Uygulanacak Prosedür

Niteliği itibariyle düzeltme imkânı olmayan veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiliyle kanuna aykırı davranan lisans sahibine doğrudan idari soruşturma başlatılacak!

Niteliği itibariyle düzeltme imkânı olmayan fiiller ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiillerin akıbeti 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiş olup bu fiiller için ilgilisi hakkında Kurum tarafından doğrudan idari soruşturma başlatılarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bu düzenlemeye göre lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti; niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayan, kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiiller nedeniyle EPDK tarafından doğrudan geçici olarak durdurulabilecektir. Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller söz konusu olduğunda ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici durdurma yaptırımı uygulanacaktır.

To read this article in full, please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.