Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye'deki Malvarlığının Mirasçılarına İntikali

SO
Sakar Law Office

Contributor

Sakar is a client and solution oriented, investigative and innovative law firm based in Istanbul. Our Firm is committed to provide our clients with high-quality legal services and business-minded approach. We are a full service law firm to clients across a wide range of areas including Mergers and Acquisitions, Corporate and Commercial, Contracts, Banking and Finance, Competition, Litigation, Employment, Real Estate, Energy, Capital Markets, Foundations, E-commerce, Media and Technology, Data Privacy and Data Protection and Intellectual Property. In order to offer the best possible service for our clients, we harness the latest market developments in legal technology and innovation and we closely follow the legislative changes in Turkish Law. Our lawyers are multi-specialists, equipped to handle a broad range of legal matters. In addition to our depth of experience and awareness of market practice, clients know they will benefit from our team’s innovative mindset and willingness.
Yabancı uyruklu bir kişinin ölümü halinde Türkiye'de bulunan malvarlığının mirasçılarına intikali için Türkiye'de bir mirasçılık belgesi alınması gerekmektedir.
Turkey Family and Matrimonial
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Giriş

Yabancı uyruklu bir kişinin ölümü halinde Türkiye'de bulunan malvarlığının mirasçılarına intikali için Türkiye'de bir mirasçılık belgesi alınması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu ("TMK") madde 598 uyarınca, Türkiye'de mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemelerinden veya noterliklerden alınabilmektedir. Ancak Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, yabancı uyruklu bir kişinin ölümü halinde mirasçılık belgesinin noterliklerden alınabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir durumda mirasçılık belgesinin sulh hukuk mahkemelerinden alınması gerekir.

I. Yetkili ve Görevli Mahkeme

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ("MÖHUK") madde 43 uyarınca; miras davalarında, ölenin Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesi, son yerleşim yerinin Türkiye'de olmaması halinde terekeye dahil malların bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Ancak mirasçılık belgesi verilmesi çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan, miras davaları arasında sayılmamaktadır.1 Dolayısıyla yetkili mahkeme, MÖHUK madde 40 uyarınca iç hukukun yetki kuralları uyarınca tespit edilmelidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 384 uyarınca; çekişmesiz yargı işlerinde, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir. Dolayısıyla mirasçılık belgesi talep edilebilmesi için de, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. Kural olarak, çekişmesiz yargı işlerinde kesin yetki söz konusu değildir.2 Dolayısıyla; söz konusu talep yetkisiz mahkemede ileri sürülmüş olsa dahi, herhangi bir yetki itirazı ile karşılaşılmadığı durumda işleme talebin ileri sürüldüğü mahkemede devam edilmesi gerekecektir.

II. Uygulanacak Hukuk

MÖHUK madde 1 uyarınca; yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, MÖHUK hükümleri uyarınca tespit edilecektir. MÖHUK madde 20 uyarınca; miras ölenin milli hukukuna tabidir. Ancak yine aynı madde uyarınca Türkiye'de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanacaktır. Bu durumda ölen kişinin taşınır malları bakımından ölenin milli hukuku, taşınmaz malları bakımından Türk hukuku uygulanacaktır.3 Dolayısıyla, taşınmaz mallar bakımından TMK'da yer alan miras paylaşımına ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır.

III. Gerekli Belgeler

Ölen kişi eğer yabancı uyruklu bir kişi ise, bu kişinin Türk makamları nezdinde bir nüfus kayıt örneği bulunmayacaktır. Bu durumda, ilgili kişinin vatandaşı olduğu ülkeden alınacak belgelerin mahkemeye sunulması gerekecektir. Sunulması gereken belgeler, somut olayın özelliklerine göre değişebilmekle birlikte; sunulmuş olan belgelerden ilgili kişinin öldüğünün ve mirasçılarının veya Türk hukuku nezdinde mirasçı olabilecek olan kişilerin kimler olduğunun anlaşılabilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda örneğin, ilgili ülkeden alınmış mirasçılık belgesinin mahkemeye sunulabilmesi mümkündür. Eksik bir belgenin söz konusu olması halinde, bu belgenin mahkeme tarafından istinabe yoluyla yurt dışındaki makamlardan talep edebilmesi mümkündür.

Eğer yukarıda ifade edilen belgelerin temin edildiği devlet, 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne ("Lahey Sözleşmesi") taraf bir devlet ise bu durumda ilgili belgeler için Apostil şerhi alınması gerekecektir. Ancak eğer bu belgelerin temin edildiği devlet, Lahey Sözleşmesi'ne taraf bir devlet değilse bu durumda Apostil şerhinin alınması mümkün olmayacaktır. Bu durumda Türkiye ile ilgili devlet arasındaki iki taraflı milletlerarası sözleşmeler göz önünde bulundurulmalı ve bu kapsamda gerektiği durumda Dışişleri Bakanlıkları ve dış temsilcilikler nezdinde tasdik prosedürleri uygulanmalıdır. Belirtmek gerekir ki, Apostil şerhi sadece resmi devlet makamlarından temin edilen belgeler için alınabilmekte olup özel kurumlardan temin edilen belgeler için Apostil şerhinin alınabilmesi mümkün değildir.

Sonuç

Yabancı uyruklu bir kişinin ölümü halinde Türkiye'de bulunan malvarlığının mirasçılarına intikali için Türkiye'de bir mirasçılık belgesi alınması gerekmektedir. TMK madde 598 uyarınca, Türkiye'de mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemelerinden veya noterliklerden alınabilmektedir. Ancak yabancı uyruklu bir kişinin ölümü halinde, mirasçılık belgesinin noterliklerden alınabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir durumda mirasçılık belgesinin sulh hukuk mahkemelerinden alınması gerekecektir. Mirasçılık belgesinin temini için yetkili ve görevli mahkeme ile uygulanacak hukukun MÖHUK'un ilgili hükümleri uyarınca tespit edilmesi gerekecektir.

Footnotes

1. Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2020, s. 142.

2. Hakan Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017, s. 2135.

3. Akıncı, a.g.e., s. 99.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More