19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan 7186 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(“Değişiklik Kanunu”) ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda (“6446 sayılı Kanun”) eklenen Geçici Maddeyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik enerjisi üretim faaliyetleri çerçevesinde akdedilen bağlantı anlaşmalarına ek süreler tanınmıştır.

Bilindiği üzere; Lisanssız Üretim Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinin ilk fıkrası, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisi projelerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren belirlenen süreler içerisinde kurulumlarının tamamlanması ve geçici kabul işlemlerinin yapılmasını öngörmektedir. Bu projelerin, öngörülen sürenin sonunda tamamlanamaması halinde, bağlantı anlaşması kendiliğinden hükümsüz hale gelmekte ve çağrı mektubu ile elde edilen kapasite hakları kaybedilmektedir. Lisanssız Üretim Yönetmeliği uyarınca bu süreler ancak mücbir sebepler veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygun bulunan hallerin mevcudiyeti halinde uzatılabilmekte idi.

Değişiklik Kanunu ile 6446 sayılı Kanun’a “Lisanssız üretim projelerinde tüketim bağı kurulması” başlıklı “Geçici Madde 25” eklenmiştir. Mezkûr hüküm aşağıdaki şekildedir:

“Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”

6446 sayılı Kanunun “Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ise kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesislerine ilişkindir.

Netice itibariyle yeni düzenleme; bağlantı anlaşması sürelerinin uzatılmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ek bir karar aranmaksızın, belirtilen durumlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin tamamlanabilmesi adına sürelerin kendiliğinden uzamasını öngörmektedir. Buna göre,

  • Çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özelliklere haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği oluşturularak ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde bildirim tarihini izleyen 120 gün,
  • Bağlantı anlaşması süresi bittiği halde geçici kabulü yapılamamış olan projelerle birlikte henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlara yönelik ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 120 gün olacak şekilde süresi kendiliğinden uzayacaktır.

 

LBF Partners Olarak Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

Enerji hukuku ve şirketler hukuku ekibimiz aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktadır:

• Enerji projelerine ilişkin yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirket kuruluşlarının yapılması,

• Enerji şirketlerinin devralınmasında hukuki inceleme dahil tüm süreçlerin yürütülmesi,

• Enerji projelerine ilişkin due diligence sürecinin yürütülmesi,

• Enerji projelerine ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki destek sunulması.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.