Ticaret sektöründe geçtiğimiz haftalarda, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ yayımlandı. Ayrıca, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik, Şarj Hizmeti Yönetmeliği ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. İlave olarak, Avrupa Komisyonu tarafından Tehlikeli Kimyasalların Üretimi ve/veya İhracatının Yasaklanmasına İlişkin Yasama Girişiminde bulunuldu.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık"), 6 Temmuz 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihlerinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikleri yayımladı. Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükler düzenleme altına alınmıştır. İkinci el motorlu kara taşıtlarında ilan kısıtlamasına ilişkin düzenlemeler 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle; başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere yönelik yükümlülükler ise 31 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6 Temmuz 2023 tarihli değişikliğe buradan, 31 Ağustos 2023 tarihli değişikliğe ise buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikler ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamayacaktır.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyatta ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve Bakanlık'ın taleplerine uygun olarak aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlık'a iletmekle yükümlüdür. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının mevzuata aykırılık teşkil edeceği bilgisini içermelidir. 
 • Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin ise unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamakla yükümlüdür. Ayrıca, doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumalı ve bu bilgileri saklamalıdır. İlave olarak, ilana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamalıdır.
 • Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak ve etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına yönelik Bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymakla yükümlüdür.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Kurumu, 11 Temmuz 2023 tarihinde Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'i yayımladı. Bu Tebliğ ile, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmaktadır. Tebliğ 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ("Alımlar"), e -fiyat teklifi veya fiziki ortamda fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılabilecek ve alımlara ilişkin süreçler kısmen veya tamamen, Elektronik Kamu Alımları Platformu ("EKAP") üzerinden elektronik ortamda yürütülebilecektir.
 • Alımlar için onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben harcama yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi gerekmektedir. 
 • Teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlar ile mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin alınması kapsamında yapılacak alımlarda sözleşme imzalanması gerekmektedir.
 • Alım sonucuna ilişkin bilgilerin, en geç alımın yapıldığı ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar Kamu İhale Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir.
 • Alımlar, idareler tarafından EKAP'a kaydedilerek doğrudan temin kayıt numarası oluşturulmalıdır. 
 • Alımlar, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen formata uygun olarak EKAP'ta duyurulabilecektir. 
 • Alımlara e -fiyat teklifi verecek gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması gerekmektedir. e -fiyat teklifleri son teklif verme tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden geri çekilerek yeniden verilebilecektir. Alım sonuçları, teklif veren gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilecektir. 
 • Fiziki ortamda yapılan alımlarda teklifler elden, posta veya elektronik posta yoluyla ya da faks ile verilebilecektir. Alım sonuçlarının teklif verenlere bildirilmesi gerekliliği bulunmamaktadır. 
 • Alımlar, 1 Şubat 2024 tarihinden önce idarelerin kurduğu ve işlettiği elektronik platformlar üzerinden de yapılabilecektir.
 • Kamu İhale Kanunu ya da diğer kanunlar uyarınca Kamu İhale Kanunu'ndan istisna olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar, Tebliğ hükümlerine uygun olarak EKAP üzerinden e -fiyat teklifi alınmak suretiyle gerçekleştirilebilecektir.

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 28 Temmuz 2023, 9 Ağustos 2023 ve 17 Ağustos 2023 tarihlerinde Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikleri yayımladı. Yapılan değişiklikler yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

28 Temmuz 2023 tarihli değişikliğe buradan; 9 Ağustos 2023 tarihli değişikliğe buradan ve 17 Ağustos 2023 tarihli Yönetmelik'e ise buradan ulaşabilirsiniz.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişiler, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ve lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dahil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak ve lisans başvurusunda bulunamayacaktır. Ayrıca bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak ve yönetim kurullarında görev alamayacaktır. 
 • Şarj ağı işletmecilerinin, en az elli adet şarj ünitesi ve en az beş farklı ilçede bulunacak şarj istasyonundan oluşan şarj ağı kurma yükümlülüğü için süre 30 Haziran 2023 tarihinden 31 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Şarj ağı işletmecisi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında şarj istasyonu eklemek için alması gereken belgeyi 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunmalıdır. 
 • Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında şarj hizmetine konu olan elektrik enerjisi için Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterebilme hakkına sahiptir. 
 • Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgelerini ("YEK-G") itfa ve ifşa etmelidir. 
 • Şarj ağı işletmecileri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilecektir. Yeşil şarj istasyonları serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaret ile gösterilmelidir. Ayrıca yeşil şarj istasyonlarındaki şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesinin itfa edilmesi gerekmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Cumhurbaşkanlığı, 29 Temmuz 2023 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı. Yönetmelik 29 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında "elektrikli araç şarj istasyonu alanı" olarak ayrılmış parsellerde kurulacak müstakil elektrikli araç şarj istasyonları ile diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak nitelendirilmektedir. 
 • Müstakil elektrikli araç şarj istasyonlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir. 
 • Müstakil elektrikli araç şarj istasyonları dışında diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli şarj istasyonları için yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu elektrikli şarj istasyonları için ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyecektir. 
 • Elektrikli araç şarj istasyonlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile yer seçimi ve faaliyet izin belgesi büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilecektir.
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile işletilen müstakil elektrikli araç şarj istasyonları bünyesinde sair faaliyet konuları ve yapı elemanları bulunabilecektir. 
 • Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi kapsamında araç şarj istasyonu alanı ve istasyon nedeniyle faydalanılan alanlar toplamı olacak şekilde her metrekare için 2023 yılında büyükşehirlerde 50 TL, diğer yerlerde 25 TL üzerinden ücret alınacaktır. Bu tutarlar, her takvim yılı başında yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Avrupa Komisyonu'nun Tehlikeli Kimyasalların Üretimi ve/veya İhracatının Yasaklanmasına İlişkin Yasama Girişimi

Avrupa Komisyonu, 2020 yılında kabul edilen Sürdürülebilirlik kapsamında Kimyasallar Stratejisi ile uyumlu olarak, iç ve dış politikalar arasında daha fazla tutarlılık sağlama ve böylece küresel olarak insan sağlığı ve çevre için korumayı iyileştirme amacıyla Tehlikeli Kimyasalların Üretimi ve/veya İhracatının Yasaklanmasına İlişkin Yasama Girişiminde ("Girişim") bulunmuştur. Girişim ile özellikle Önceden Bilgilendirilmiş Onay Yönetmeliği (ing. Prior Informed Consent Regulation) ile çeşitli Avrupa Birliği ("AB") Yönetmelikleri kapsamında, AB'de kullanımı yasaklanan ancak AB'de üretilerek ihraç edilen bazı tehlikeli kimyasallara yönelik yeni kısıtlamalar ve yasaklamalar getirilmesi amaçlanmaktadır.

Girişim ile getirilecek kısıtlamalarla, tehlikeli kimyasalların AB üyesi olmayan ülkelerde kullanımı önlenerek hem insan sağlığı ve çevresini korumak hem de AB'nin uluslararası düzeydeki güvenilirliğini güçlendirmek hedeflenmektedir.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri başta olmak üzere ticaret sektöründe önemli mevzuat değişiklikleri yapılmaya devam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.