Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") 11 Ağustos 2022 tarihli ve 10295 sayılı verdiği karara istinaden uygulamada yaşanan zorlukların bertaraf edilebilmesi amacı ile Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik'in Uygulanması Hakkında Ek Açıklamaları yayımladı.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/3 uyarınca "müşteri sırrı", bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankayla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan verilerden oluşmaktadır. Ancak, müşteri ilişkisi kurulmamış olsa da başka bir banka nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesi de sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır.

Bu nedenle, banka potansiyeli hakkında bilgi barındırabilecek banka faaliyetlerine ve yönetim esaslarına ilişkin bilgiler "banka sırrı" olarak değerlendirilmektedir ve Yönetmelik'te sayılan istisnai hâller haricinde kanunen yetkili kılınan merciler dışında başkasına açıklanamayacaktır.

Banka ve müşteri sırrının paylaşılmasının sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmemesi için ya taraflar arasında (i) gizlilik sözleşmesi yapılması ya da (ii) bu sır niteliğindeki bilgilerin sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kalması gerekmektedir. Söz konusu paylaşımların ölçülülük ilkesine uygun olması beklenmektedir.

Sır niteliğindeki müşteri bilgilerinin açık bir şekilde paylaşılabilmesi için zorunlu tutulan ortak müşteri olma şartı, Yönetmelik madde 5/2(b) ve 5/3 kapsamında yapılacak paylaşımlar için geçerli olmak kaydıyla ve yalnızca aşağıdaki durumlarda aranmamaktadır:

  1. BDDK'nin paylaşım öncesinde uygun görüşünün alınmış olması kaydıyla, kredi karşılık hesaplamaları ile içsel sermaye yeterliliği hesaplamaları gibi çok sayıda müşteriye ilişkin kapsamlı veri paylaşımını gerektiren paylaşımlar,
  2. BDDK'nin paylaşım öncesinde uygun görüşünün alınmış olması kaydıyla, karşı tarafın uyum riski amacıyla yapılacak paylaşımlar,
  3. BDDK'nin paylaşım öncesinde uygun görüşünün alınmış olmasına gerek olmaksızın, banka ana sermayesinin %10'u veya daha fazlası oranında kredi kullandırılmış bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna ait verileri içeren konsolide risk yönetimi amacıyla yapılacak paylaşımlar.

Yönetmelik'te sır saklama yükümlülüğüne istisna teşkil edecek diğer hâller de düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

  • Müşteri sırrı niteliğinde olmayan sadece bankaya ait bilgileri içeren banka sırrı niteliğindeki bilgiler, banka yönetim kurulu kararı ile banka sorumluluğunda üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.
  • Bir kamu kurumuna veya kuruluşuna herhangi bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için müşteri tarafından verilen müşteri sırrı niteliğindeki bilginin, kamu kurumu veya kuruluşu tarafından teyit edilebilmesi için bankalar, Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulmuş şirketler tarafından, bu bilginin doğru olup olmadığına ilişkin ilgili kamu kurumuna veya kuruluşuna bilgi verilebilmesi için müşterinin bu konuda talep ya da talimatının alınması kaydıyla paylaşılabilir.
  • Bankanın taraf olduğu uyuşmazlıklarda iddia ya da savunmaların ispatı zorunlu ise, müşteri sırrı veya banka sırrı niteliğindeki bilgiler yetkili merci ve kişilerle paylaşılabilir.

Müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, müşterinin açık rızası alınsa dahi, müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve müşterinin bilgilerini paylaşmaya dair açık rıza göstermesi veya talep ya da talimat vermesi bankanın vereceği hizmetler için bir ön şart hâline getirilemez. Ancak, yukarıda bahsi geçen Yönetmelik madde 5'teki istisnai hâller bu durumun istisnası olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, Yönetmelik ile müşteri ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımına ilişkin kavramlar, usul ve esaslar belirlenmiş, bankalar tarafından ana ortakla paylaşılacak bilgiler için BDDK'ye raporlama yükümlülüğü getirilmiş, bankaların yapabileceği paylaşımların kapsamı netleştirilmiş ve yurt dışına veri aktarımı gibi konulara değinilmiştir.

Duyuru'nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.