11 Mayıs 2018 Tarihli ve 30418 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yönetmelik aşağıda incelenen maddeleri vasıtasıyla kimi önemli değişiklikler gerçekleştirmekte ve 4562 sayılı Kanunun etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde sonuç vermesini Türk Organize Sanayi Bölgesi uygulamasının yerel ve uluslararası paydaşlarının ihtiyaçları göz önüne alarak güvence altına almaktadır.

Genel itibariyle Yönetmelik, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun da kuruluş ve faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemekte, Banka'nın faaliyetlerine ilişkin salt kredi kullandırılması ve geri alınması süreçlerini belirleyen çerçeveyi kaldırmakta, Özel OSB'lerin kuruluşlarına ilişkin süreçleri ayırarak aydınlatmakta, OSB kurulması için yapılması gerekli başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesini mümkün kılmakta, Yer seçim sürecinin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışarısında kalan alanların planlamasının idare olarak sadece Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağını düzenlemekte, OSB sınırları içerisinde yer alan Hazineye ve kamu kurumlarına ait arazilerin 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devredileceğini belirtmekte, OSB kuruluş protokolü onaylanmadan önce OSB'nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşların, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüzbin Türk lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırmaları zorunlu olduğunun altını çizmekte, OSB kuruluş protokolünde kurucu ortakların katılım paylarını ve üye isimlerini gösteren yetkili organ kararları, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Bakanlık onayına sunulacağı, Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları noktasında yapı kullanma izni almış olanlarının da müteşebbis heyete girebileceği düzenlenmekte, Genel Kurul ile yönetim sürecinin başlaması için gerekli 2/3 oranı güncel düzenleme ile düşürülmekte ve OSB'nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, genel kurul oluşum süreci başlayacağını belirtmektedir.

Gerçekleştirilen tüm bu değişikliklerle, 4562 sayılı Kanunun etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde sonuç vermesini Türk Organize Sanayi Bölgesi uygulamasının yerel ve uluslararası paydaşlarının ihtiyaçları göz önüne alarak güvence altına alındığı belirtilmelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.