רשות החדשנות הישראלית ("הרשות") ממשיכה להגיב למצב הייחודי עקב מגפת הקורונה העולמית. הרשות פרסמה את מסלול 43("המסלול") – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית עתירת ידע במסגרת תוכנית כלכלית לאומית שאושרה על ידי הממשלה. בטווח הקצר, מטרת המסלול היא לתמוך בחברות היי-טק ישראליות; בטווח הארוך, מטרת המסלול היא עידוד גופי השקעה מוסדיים לפתח מומחיות בהשקעות בחברות היי-טק.

במסגרת המסלול, הרשות תציע הגנת להשקעות בחברות היי-טק של גופי השקעה מוסדיים, כגון קופות גמל או פנסיה, בנקים וחברות ביטוח וחלק מהחברות הקשורות אליהם. גופי השקעה מוסדיים יוכלו להגיש בקשות לרשות לקבל הגנה עבור ההשקעות שלהם לתקופת מאושרת, מספר פעמים במהלך השנה, עם פרסום הקריאות להגשה על ידי הרשות. בבקשותיהם, גופי השקעה מוסדיים יצטרכו לכלול הצעה להיקף ההשקעות, תחזית לגבי סוגים ומספר ההשקעות המתוכננות, הערכות לגבי מסגרת הזמן הנדרשת לביצוע ההשקעות ותכנית לגבי כוח אדם שיהיה מעורב בהשקעות אלו. המבקשים ידורגו על ידי ועדת המחקר ברשות לפי פרמטרים שונים כגון יעילות, ניסיון בהשקעות בהיי-טק, יכולת ארגונית לניתוח ולשערוך השקעות ויכולת ארגונית מוכחת לשתף פעולה עם משקיעים מקומיים ובינלאומיים. גופי השקעה מוסדיים שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר, יאושרו לקבלת הגנת השקעות במסגרת המסלול. במהלך הליך האישור, הרשות תאשר מסגרת עבור השקעות של המבקש, בסכומים שבין 150 ל-350 מיליון ש"ח.

סוגי ההשקעות שעבורן הרשות תספק הגנה כוללות:

  • השקעות של עד 120 מיליון ש"ח במסגרת סבב השקעה עם משקיעים נוספים (כאשר המשקיע המוסדי לא משקיע יותר מ-%65 מסכום ההשקעה באותו סבב); ו
  • הלוואות המירות או מימון המיר.

גוף ההשקעה המוסדי יקבל הגנת השקעות של עד 50 מיליון ש"ח עבור כל סבבי ההשקעות בחברת היי-טק ספציפית.

חברת יעד ההשקעה או חברת הבת שלה (במקרה של חברת אחזקות) צריכות לעמוד בקריטריונים מסוימים כדי שההשקעה תהיה זכאית להגנה תחת המסלול. הגנת השקעות תינתן להשקעות בחברות היי-טק פרטיות וישראליות העומדות בתנאים הבאים:

  • יותר מ %20 מההוצאות השנתיות מסווגות כהוצאות מו"פ;
  • רוב השכר, מהנמוך מבין %10 מהעובדים הישראלים או 10 עובדים, מסווג כהוצאות מו"פ של החברה;
  • יותר מ-%50 מהוצאות המו"פ שלהם הוצאו בישראל;
  • המו"פ אינו מבוצע עבור צד ג '; ו
  • ההכנסות נמוכות מ-200 מיליון ש"ח.

בנוסף, חברת היעד צריכה למלא את אחד מהקריטריונים הבאים:

(א) הכנסותיה בשנה הקודמת היו גבוהות מ-10 מיליון ש"ח, או

(ב) אם גוף ההשקעה המוסדי הוא קופת גמל או קרן פנסיה, לפחות סך של 40 מיליון ש"ח השקעות במצטבר בחברה (בהון או בחוב) בשלוש השנים הקודמות, או

(ג) אם גוף ההשקעה המוסדי אינו קופת גמל או קרן פנסיה, לפחות סך של 18 מיליון ש"ח השקעות במצטבר בחברה (בהון או בחוב) בעבר.

גמישות ושיקול דעת מסוימים ניתנים לרשות ביחס לחלק מהקריטריונים לעיל, במיוחד בהתחשב ברמת החדשנות של חברת ההיי-טק, פוטנציאל לצמיחה, תרומה צפויה למשק הישראלי וכו'. כמו כן, על חברת ההיי-טק להתחייב להשתמש לפחות ב- %20 מכספי ההשקעה לצרכי פעילויות מו"פ בישראל בתקופה של שלוש שנים. גוף ההשקעה המוסדי יצטרך גם להוכיח עמידה באבני דרך מסוימים ביחס לרמת ההשקעות שלו.

שבע שנים לאחר תקופת ההשקעה שאושרה, הרשות תחשב את שווי ההשקעות באותה עת, בהשוואה לשווי ההשקעות בעת שבוצעו. לגבי מניות שנמכרו בעבר או קבלת דיבידנדים, הרשות תוסיף ריבית שנתית של %1 מהמועד בו הכסף עבורם התקבל על ידי גופי ההשקעה המוסדיים. אם הערכת הרשות תקבע כי שווי ההשקעות ירד, הרשות תפצה את גוף ההשקעה המוסדי בגין ירידת הערך, עד %40 מסכום ההשקעה. לעומת זאת, אם הערכת הרשות תקבע כי שווי ההשקעות עלה ב-%5.8 ומעלה, גוף ההשקעה המוסדי ישלם לרשות %10 מעליית הערך מעל רף %5.8.

https://innovationisrael.org.il/rules/5039 :עיינו אנא, נוסף ל

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.