Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 26.12.2022 tarih, 32055 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelikte yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

 • Yönetmeliğin amacı, atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda (“EEE”)  zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
 • Yönetmelik uyarınca piyasaya arz edilen EEE'lerin onarım, yeniden kullanım, işlevlerin güncellenmesi veya kapasite artırılması amacıyla kullanılan kablolar ve yedek parçalar da dâhil olmak üzere Yönetmelik'in EK-2'sinde yer alan kullanımı kısıtlanan maddeleri içermemesi gerekmektedir. Bu hususta Yönetmeliğin 5.maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.
 • İmalatçı, 27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliğinin EK'inde yer alan Uygunluk Değerlendirme Yöntemlerinden Modül A doğrultusunda gerekli teknik dosyayı hazırlar ve iç üretim kontrolü prosedürünü gerçekleştirecek veya gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
 • İmalatçı tarafından EEE'lerin bu Yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunu Yönetmelik'te belirtilen prosedür yoluyla kanıtlandığı durumda, Yönetmelik'in EK-5'inde yer alan AB Uygunluk Beyanının hazırlaması ve 14 üncü maddede belirtilen “CE” işaretinin nihai EEE'ye konulması gerekmektedir.
 • İmalatçı, teknik dosya ve AB Uygunluk Beyanını EEE'nin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.
 • Piyasaya arz ettiği EEE'nin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda imalatçı, söz konusu EEE'yi uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici tedbirleri en kısa sürede alacaktır. İmalatçı, EEE'nin uygunsuzluğuna ve alınan düzeltici tedbirlere ilişkin derhal piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirecektir.
 • İthalatçı, EEE'yi piyasaya arz etmeden önce Yönetmelik'in yedinci maddesinde yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin imalatçı tarafından yerine getirilmiş olduğunu teyit edecektir. İthalatçı, imalatçının EEE'ye ilişkin teknik dosyayı hazırladığını, EEE'nin “CE” işaretini taşıdığını ve gerekli belgelerin EEE'ye eşlik ettiğini, imalatçının yedinci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri sağladığını teyit edecektir.
 • Dağıtıcı, piyasada bulundurulacak EEE'lerin işbu Yönetmelik uyarınca taşıması gereken gereklilikleri taşıdığını teyit edecektir.
 • Dağıtıcı, EEE'nin Yönetmelik'in ikinci bölümünde yer alan gerekleri taşımadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda uygun hale getirilene kadar EEE'yi piyasada bulundurmayacak ve bu hususta imalatçı veya ithalatçı ile piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirecektir.
 • Piyasada bulundurduğu EEE'nin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda dağıtıcı, söz konusu EEE'nin uygunluğunun sağlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağırılması için uygun düzeltici tedbirlerin alındığından emin olacaktır. Ayrıca dağıtıcı EEE'nin uygunsuzluğuna ve gerçekleştirilen düzeltici tedbirlere ilişkin derhal piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirecektir.
 • İthalatçı veya dağıtıcı, kendi adı ve ticari markası altında EEE'yi piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş olan bir EEE'yi bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda bu Yönetmelik kapsamında imalatçı olarak kabul edilecek ve imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda kalacaktır.
 • İmalatçı, Yönetmelik'te detayları yer alan AB Uygunluk Beyanını düzenleyerek EEE'nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusundaki tüm sorumluluğu üstlenecektir.
 • “CE” işareti, 26/5/2021 tarihli ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak ürünler piyasaya arz edilmeden önce her bir EEE'ye veya bilgi plakasına veya EEE'nin yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına veya beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulacaktır.
 • Bu Yönetmeliğin; 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası 1/1/2024 tarihinde, 13 üncü ve 15 inci maddeleri ile EK-5'te yer alan AB Uygunluk Beyanı ve “CE” işaretlemesi ile ilgili hükümleri 1/1/2024 tarihinde, diğer hükümleri 1/2/2023 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu duyuru metni hakkında sormak istediğiniz bir soru olması durumunda tarafımızla iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.