Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 2019 Kasım ve Aralık Aylarına Ait Bülten'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. DUYURULAR

VERBİS'e Kayıtta Son Tarih Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2019/387 sayılı kararı ile VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirilmesi için belirlenen sürenin, birinci grupta yer alan veri sorumluları için 30.06.2020 tarihine, ikinci grupta yer alan veri sorumluları için 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. İlk grupta yer alan veri sorumluları: i) Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olanlar, ii) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerdir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kamuya Açıklama Yükümlülüğü

15 Kasım 2019 tarih ve 30949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren iki yönetmelikle aşağıdaki hususlarda, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kamuya açıklama yükümlülüğü getirilmiştir:

 • Asal çerçevesi ve denetim uygulaması itibarıyla Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü ilkelerine uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesi ve uyuma ilişkin bilgiler,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve düzenlemelere uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesi ile uyuma ilişkin bilgiler.

İlgili yönetmelikler şunlardır: Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Reeskont ve Avans Faiz Oranlarında İndirim

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranına İlişkin Tebliğ ile birlikte vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı %12,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise %13,75 olarak belirlenmiştir. Önceki oranlar sırasıyla, yıllık %17,25 ve yıllık %18,25'di.

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği

2 Kasım 2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile turizm payının beyanı ve tahsili düzenlenmiştir. Tebliğde, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'da öngörülen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilere; turizm payını, Turizm Payı Beyannamesi ile elektronik ortamda, Tebliğ'de düzenlenen şekil ve sürelere uygun olarak, beyan ve ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Beyanname vermekle yükümlü olanların 02.11.2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2019 dönemine ait ilk üç aylık beyannamelerini 31.01.2020 günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamdan beyan etmeleri gerektiği düzenlenmiştir.

Kuyum Satışlarında Taksitlendirme Süresi 8 Aya Çıkarıldı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, perakende işletmeler tarafından yapılan basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresinin 8 ayı geçemeyeceği düzenlenmiştir. Daha önceki taksit sınırı 4 aydı. Değişiklik, 15 Kasım 2019 tarih ve 30949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarıma Dayalı Yatırım Projelerinde Bitirme Süreleri Uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım projelerinde tamamlanma süresi 27.02.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Tebliğ, 22 Kasım 2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Kasım 2019 Tarihli ve 30949 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemede, Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapanlara verilen C Türü Yetki Belgesi sahiplerinin taşıması gereken şartlarda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre, C1 ve C2 Yetki Belgesi almak için otobüs cinsi özmal taşıta sahip olunması şartı kaldırılmıştır. Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen D türü yetki belgesi için de değişiklik yapılmıştır. Buna göre, D1 yetki belgesi başvurularında otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam en az 150 adet koltuk kapasitesine sahip olunması şartı düzenlenmiştir. Aynı zamanda, turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yapacak D1, D2 ve D3 yetki belgelerindeki taşıtların 10 yaşından küçük olması şartı, 12'ye yükseltilmiştir.

II. MEVZUAT DEĞIŞIKLIKLERI

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Torba Yasa'da, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda değişiklikler yer almaktadır.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri T.C. Merkez Bankası'na devredilmiştir. Bu itibarla, Merkez Bankası ödemeler alanındaki tek yetkili otorite olmuştur.

Merkez Bankası, ayrıca, ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma konusunda yetkilendirilmiştir.

Kanun değişikliğine göre, Merkez Bankası, elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar ile yapılan işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından Merkez Bankası tarafından belirlenecek belirli seviyeye ulaşması durumunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesine karar verebilecektir.

Merkez Bankası'na elektronik para kuruluşlarının hangi faaliyetlerinin kredi verme faaliyeti olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verecektir. Yapılan düzenlemeyle birlikte, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bağımsız denetime tabi kılınmıştır.

Torba Yasa ile birlikte, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulmuştur, ilgili maddenin 6 ay sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme haricindeki maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, faaliyet izni almalarından itibaren 1 ay içinde bu birliğe üye olmakla yükümlü kılınmışlardır.

Birliğin, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ortak ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve gelişmesinin sağlanması, mesleki disiplin ile ahlakın korunması noktasında önemli işlev rol üstleneceği öngörülmektedir.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7194 sayılı Torba Yasa ile üç yeni vergi ihdas edilmiş ve Gelir Vergisi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklik ile, serbest meslek kazançlarında istisnalarla ilgili 18. maddesine, 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girecek fıkra eklenmiştir: "Kazançları toplamı artan oranlı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar ve tevkifat yapma yükümlülükleri yoktur."

Ücretlerde vergi istisnasıyla ilgili olarak, işverence yapılan taşıma giderlerini istisna kapsamına alan hükme, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL'yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartı getirilmiştir. Düzenlemeye göre, 10 TL'yi aşması hâlinde aşan kısım ile çalışanlara nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir. Değişiklik 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve %40 oranı eklenmiştir. Düzenlemeye göre, mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmuş olup 500.000 TL'ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; ancak 500.000 TL ve üzeri gelir elde edenlerin %40 oranında gelir vergisine tabi olacağı düzenlenmiştir.

Güncellenen Yeni Tarife

18.000 TL'ye kadar 15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası için 20%
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası için 27%
500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası için 35%
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası için 40%

1. Dijital Hizmet Vergisi

Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler Dijital Hizmet Vergisine (DHV) tabi olacaktır. DHV oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir.

Dijital hizmet vergisine tabi hizmetlere ilişkin Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan ya da muadili yabancı para karşılığı TL'den az olanlar, söz konusu vergiden muaf tutulmuştur.

Mükelleflerce ödenen DHV, Kanun'un 6. maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak gösterilebilecektir.

Düzenleme, bu Kanun'un yayım tarihini izleyen üçüncü aybaşında yürürlüğe girecektir.

2. Konaklama Vergisi

Kanunun 9. maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun mülga 34. maddesi "Konaklama Vergisi" başlığıyla yeniden düzenlenerek Konaklama Vergisi ihdas edilmiştir.

Konaklama vergisinin, verilen geceleme hizmeti bedeli üzerinden; 31.12.2020 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra ise %2 oranında hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Düzenlemeye göre; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacaktır. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden müstesna tutulmuştur.

Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacağı ve bu verginin KDV matrahına dahil edilemeyeceği de düzenlemeler arasındadır. Değişiklikler 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Değerli Konut Vergisi

Emlak Vergisi Kanununa eklenen 42 ve 49. maddelerle, "Değer Konut Vergisi" ihdas edilmiştir.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değerine göre alınacak değerli konut vergisi oranları şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Değeri 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar, binde 3
 • Değeri 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar, binde 6,
 • 10.000.001 TL'yi aşanlar, binde 10.

Değerli konut vergisini; taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödeyecektir. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile her yıl hesaplanacak olan vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar ödenecektir.

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik

12 Aralık 2019 tarih ve 30976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik önemli düzenlemeler içermektedir. Kısaca özetlemek gerekirse:

 • Yönetmeliğin 31. maddesine eklenen ifade ile, Ticaret Sicil Müdürlüklerindeki tescil işlemlerinin, diğer personel arasından atanacak olan "tescile yetkili personel" tarafından da yapılabileceği düzenlenmiştir.
 • Anonim şirket kuruluşunda, kuruluş beyanı verilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Yönetmeliğin 111. maddesinde yapılan değişikliğe göre, bir ticari işletme ya da ticaret şirketinin Türkiye'deki merkezinin başka bir sicil bölgesine taşınmasının tesciline ilişkin başvurularda, eski merkezdeki müdürlükten alınacak "sicil özeti"nin müdürlüğe verilmesi yeterli olduğu düzenlenmiştir. Önceki düzenleme de şirket sözleşmesinin değişikliğine ilişkin belgeler, şirketin eski merkezinin olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği, eski
 • merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi ve eski merkezdeki sicil kaydının örneğinin ibrazı gerekiyordu.
 • Yönetmeliğin 42. maddesinde yapılan değişiklikle, tacirlerin imzaların noterde onaylatması zorunluluğu kaldırılmıştır. Yeni düzenleme ile, tüm gerçek kişi tacir ve tüzel kişi imza yetkililerinin, imzalarını Türk Ticaret Kanunu'nun 40. Maddesi uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne verme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Yönetmeliği'nin 90. maddesi uyarınca limited şirket kuruluşunda ibraz edilmesi zorunlu olan şirket ana sözleşmesi artık noter huzuru yerine ticaret sicil memuru huzurunda imzalanacaktır.
 • Limited şirketlerde, şirket sözleşmesinde pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Eğer şirket sözleşmesinde pay bedellerinin belirli bir kısmının tescilden önce ödeneceğinin öngörülürse, belirlenen tutarın bankaya yatırılması gerektiği düzenlenmiştir.

Genel olarak değişiklikler değerlendirildiğinde, Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicil Yönetmeliği arasındaki uyumsuzlukların giderildiği, bürokratik işlemlerin kolaylaştırıldığı görülmektedir.

III. KARARLAR

Para Alacağının Faizi ile Birlikte Tahsilinde Kısmı Islah ile Faiz Talebi: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24/05/2019 tarih ve 2017/8 E., 2019/3 K. sayılı Kararı

Bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmî davalarda, dava konusu miktarın kısmî ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması hâlinde, arttırılan miktar bakımından faize hükmedilip hükmedilemeyeceği hususunda Yargıtay daireleri arasında göüş ayrılığı olduğu görülmüştür. Aykırılığın giderilmesi için İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu toplanmıştır.

Kurul kararında öncelikle, davaya konu alacak miktarının kısmî ıslah ile artırılmasının yeni dava (ek dava) olmadığı vurgulanmıştır. Kısmen ıslahta belli bir belirli bir usul işlemi değiştirilirken, davanın niteliği değişmemektedir. Bu nedenle kısmî ıslah ile artırılan tutar için ilk dava dilekçesindeki bütün unsurların, dolayısıyla faiz talebinin de geçerli olduğuna karar verilmiştir. Bu kararla içtihatlar birleştirilerek, faiz talep edilmese dahi ıslahla artırılan yeni tutar için dava dilekçesindeki talebe bağlı olarak faize hükmedileceği sonucuna varılmıştır.

Vatandaşların Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılımların Kullanılması Hakkında: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 18.10.2019 tarih ve 2019/308 sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kendisine gelen ihbarlar sonucunda yapmış olduğu tespitlere göre, hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta gibi sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım, program ve uygulamaların kullanıldığı görülmüştür.

Kurul, yapmış olduğu değerlendirmede bu durumun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 12. maddesi hükümlerindeki veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırılık oluşturduğunu vurgulamıştır.

Yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesini amacıyla, bu tür yazılımları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ihbar edileceği, 6698 sayılı KVKK 18. Madde çerçevesinde Kurul tarafından idari işlem tesis edileceği hususlarında bilgilendirme yapılmıştır.

Karar kişisel verileri ihlal eden, kişilerin kimlik ve cep telefonu gibi kişisel bilgilerini, hukuka aykırı olarak içeren uygulamaların kullanımının TCK açısından suç olduğunu, KVKK uyarınca idari yaptırım uygulanacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

IV. HABERLER

Incoterms 2020 Kuralları

Milletlerarası Ticaret Odası ("International Chamber of Commerce") tarafından yayımlanan ve uluslararası ticaret sözleşmelerinde teslim şekilleriyle ilgili olarak yararlanılan Incoterms kuralları, önemli değişikliklere uğramıştır. Global ekonominin hızlı büyüme ve dünya pazarlarına daha hızlı erişimin kolaylaşmasına uyum sağlamak için hazırlanan Incoterms 2020 kuralları, 1 Ocak 2020'den itibaren uygulama alanı bulacaktır. Değişikliklere tabi önemli başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Artan güvenlik riskleri nedeniyle, her bir teslimat türüne ilişkin, tarafların sağlaması gereken özel güvenlik tedbirleri yükümlülükleri getirilmiştir.
 • Incoterms kurallarından daha aktif bir şekilde yararlanılması ve kuralların daha anlaşılır olması için açıklayıcı notlar ("explanatory notes") eklenmiştir. Daha önce farklı başlıkta yer alan açıklamalar daha detaylı ve bütüncül bir şekilde ele alınmıştır.
 • Incoterms 2010'dan farklı olarak, tarafların kendi taşıma sistemlerini kullanmadığı haller için de düzenlemeler yapılmıştır.
 • En çok kullanılan ve taşıyıcıya masrafsız teslimat biçimi ifade eden, FCA'da (Free Carrier) yapılan değişiklikle, taraflar anlaştığı takdirde, alıcının kendi taşıyıcısına yükleme konşimentosu ("bill of lading") hazırlaması talimatını vereceği ve bu sayede satıcıya bir sorumluluk yüklenmeyeceği düzenlenmiştir.
 • CIF ve CIP için farklı seviyelerde minimum sigorta zorunlulukları belirlenmiştir. Ayrıca CIP satışlarda alıcı lehine tam kapsayıcı sigorta yükümlülüğü seviyesine getirilmiştir. Her iki kural açısından da taraflar minimum veya azami teminatta anlaşabileceklerdir. CIF (Cost, Insurance and Freight) kuralları, navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslimatları düzenlerken, CIP (Carriage and Insurance Paid To...) satıcının ticarete konu olan ürünleri daha önce kararlaştırılan yerde, taraflar arasında belirlenmiş varış noktasına götürmesi için nakliyeciye veya alıcıya navlun bedeli ödenmiş olarak bir şekilde teslimatı ifade etmektedir.

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği, 14 Kasım 2019 Tarihli ve 30948 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, sınai mülkiyet konularında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine açısından önemli hususlar,

Fikri Mülkiyet Akademisi'nin çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Buna göre Fikri Mülkiyet Akademisi'nde fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim programları, yurt içi staj programları, paneller, konferanslar gibi faaliyetleri düzenlenecektir. Araştırma alanlarında danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun personel belgelendirmesi yaparak fikri mülkiyet alanında çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin uluslararası normlara uygun olmasını sağlamak da Akademi'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.