7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Değişiklik Kanunu ile e-ticarette haksız rekabet ve tekelleşmenin engellenerek pazara yeni aktörlerin girişinin yanı sıra pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesi amaçlanmaktadır.

Değişiklik Kanunu ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • "Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı", "Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı", "Elektronik Ticaret Pazar Yeri", "Net İşlem Hacmi" ile "Ekonomik Bütünlük" kavramlarının tanımları eklenmiştir.
 • Bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları, seyahat acenteliği, sivil havacılık ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, Değişiklik Kanunu ile kapsamı detaylıca belirlenen E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı veya E-Ticaret Hizmet Sağlayıcı olarak kabul edilmediği belirtilmiştir.
 • Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya ilişkin ek yetkiler verilmiştir.
 • Değişiklik Kanunu'nun uygulanmasını sağlamak için denetim yapma ve denetim sonuçlarını açıklama, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişi görevlendirme ve bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından, yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.
 • Aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet sağlayıcılar, Değişiklik Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü kılınmıştır.
 • Ek olarak, Bakanlık sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alma konusunda da yetkilendirilmiştir.
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapacağı ödemeler, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya yapılmış kabul edilecektir.
 • Aracı hizmet sağlayıcıların ekonomik bütünlüğü içerisinde bulunan markalar ve kullanım hakkına sahip olduğu markalarla arasındaki bağ, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazar yerlerinde ortadan kaldırılacak ve aracı hizmet sağlayıcı bu malları satışa sunamayacak, malların satışına aracılık edemeyecektir. Malların, farklı e-ticaret ortamında satışa sunulması hâlinde de bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulamayacak ve birbirinin tanıtımını da yapamayacaktır.
 • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken belgelerdeki bilgilere, satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar yerinde yer verebilmesine imkan sağlanmıştır.
 • Hukuka aykırı içerikler hakkında; diğer kanun ve düzenlemelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı konulardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle yükümlüdür.
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin olarak; e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikayet üzerine, e-ticaret hizmet sağlayıcının şikayete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu e-ticaret hizmet sağlayıcısına ve hak sahibine bildirmekle yükümlüdür. E-ticaret hizmet sağlayıcısı tarafından şikayetin aksini gösteren bilgi ve belgelerin aracı hizmet sağlayıcıya sunulması üzerine şikayete konu ürün yeniden yayımlanabilecektir. İlgili düzenleme ile içeriğin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlali hâlinde izlenecek şikayet ve yayımdan kaldırma usulü düzenlenmektedir.
 • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri için ise elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı hükümlerinin kıyasen uygulanacağı düzenlenmiştir.
 • Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar Türk lirasının, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı ise 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetlerine devam edebilmek için Bakanlıktan e-ticaret lisansı almak ve lisansını yıllık olarak yenilemekle yükümlüdür.
 • E-ticarette haksız ticari uygulama yasağı düzenlenmiş ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcısının; (i) ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, (ii) makul karar verme yeteneğini azaltan veya (iii) belirli bir kararı almaya zorlayarak, normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalar yasaklanmıştır. Aksi söz konusu olması hâlinde Bakanlık idari para cezası uygulanacaktır.
 • Değişiklik Kanunu 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olup; e-ticaret lisansına ilişkin yükümlülükler ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Kanunu'nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.