Duyurumuz, 12/05/2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik hakkındadır İşbu yönetmelikle İşkolları Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmış ve yeni iş kolları eklenmiştir.

I. İşyerinin Girdiği İş Kolu Başlıklı Maddesindeki Değişiklikler

Eski Hüküm

“MADDE 4 - (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete ‘de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir.

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.”

Değişiklik Sonrası Hüküm

“MADDE 4 - (1) Bir işyerinin girdiği işkolu; Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan işyeri tescil bilgileri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi kaydı, meslek kuruluşlarında bulunan bilgiler göz önünde bulundurularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.”

İşbu düzenleme ile, işyerlerinde işkollarının belirlenmesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacağına ilişkin hüküm muhafaza edilmiş, İşkolu değişikliği tespitine ilişkin olan ikinci ve üçüncü fıkralar Madde 4 metninden kaldırılarak, İşkolu Tespiti başlıklı yeni madde 4/A eklenmiştir.

Yeni Hüküm

“MADDE 4/A- (1) İşveren, işveren sendikası veya işçi sendikasının başvurusu üzerine, bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti yapılır.

(2) Çalışma Genel Müdürlüğü işkolu tespiti için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri işverenden veya ilgili kurumlardan isteyebilir, ilgilileri toplantıya çağırabilir ve yerinde inceleme yapabilir. Mezkur Genel Müdürlük, inceleme sonucunda hazırlanan tespit raporunda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda işyerinin hangi işkoluna girdiğini tespit eder.

(3) Tespit ile ilgili karar, Resmî Gazete ‘de yayımlanır. Bu tespite karşı işveren, işveren sendikası veya işçi sendikası; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir, dava açılması durumunda itiraz dilekçesini 6 iş günü içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

(4) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(5) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı mülga İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.”

Böylece, Madde 4 metninden kaldırılan, işkolu değişikliğine ilişkin ikinci ve üçüncü fıkra, işbu madde altında toplanmıştır.

II. İstatistikler Başlıklı Madde Hakkında Değişiklikler

Eski Hüküm

“İstatistikler

MADDE 5- (1) Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete ‘de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.”

Yeni Hüküm

“İşkolları istatistikleri

MADDE 5- (1) İstatistiklerde; her bir işkolundaki toplam işçi sayısı, işkollarında kurulu bulunan sendikaların üye sayıları ile üye sayılarının işkolunda çalışan işçi sayılarına oranı yer alır.

(2) Bu istatistikler her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmî Gazete ‘de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.”

Değişikliğe uğrayan maddenin başlığı değiştiği gibi 2 bent şeklide düzenlenmesine karar verilmiştir. İşbu hükmün içeriği hususunda bir değişiklik olmamıştır.

III. Yönetmeliğin Eklerinde Yapılan Değişiklikler

  • Yönetmeliğin EK-l'inde yer alan 12 numaralı Metal işkolu tablosuna, “Şarj edilebilir elektrikli araç bataryası ile parçalarının imalatı”  faaliyetleri de eklenmiştir.
  • Yönetmeliğin EK-1 20 numaralı Genel İşler işkolu tablosunun birinci satırında yer alan “Belediye hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “belediyelerin şirketleri, bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin diğer işkollarında faaliyet gösteren işyerleri hariç” ibaresi eklenmek suretiyle belediyelerin şirketleri, bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin diğer işkollarında faaliyet gösteren işyerlerindeki faaliyetler Genel İşler İşkolu kapsamı dışında tutulmuştur.
  • EK-l'inin 20 numaralı Genel İşler işkolu tablosuna, “Konutlarda yapılan kapıcılık faaliyetleri” ibaresi eklenmiştir. Böylece, Genel İşler İşkoluna kapıcılık faaliyetleri de eklenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik'i aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230512-20.htm

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.