Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 2019 Haziran Ayına Ait Bülten'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. Duyurular

Abonelik Sözleşmesi Alacakları için Merkezi Takip Sistemi (MTS)

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin, avukat aracılığı ile takip edilen, haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılacağı ve haciz aşamasına kadar MTS üzerinden  yürütüleceği düzenlenmiştir. Düzenlemenin icra dairelerindeki iş yoğunluğunu azaltacağı, abonelik sözleşmesi için alacak takiplerini kolaylaştıracağı öngörülmektedir. İlgili Yönetmelik, 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Barolar Birliğinin hazırlamış olduğu MTS kullanım kılavuzuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Konkordato Gider Avansı Tarifesi Değişti

Adalet Bakanlığının, 13.06.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı tebliği ile,  konkordato talebi sırasında mahkeme veznelerine yatırılacak gider avansı tarifeleri değiştirildi. Yeni tebliğ ile, konkordato talep edenin yatıracağı gider kalemlerinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 650 TL, 750 TL olmuştur. İflasa tabi olanlar yönünden yatırılması gereken 17.000 TL'lik iflas gideri, 15.000 TL'ye düşürülmüştür. 

İhracatçıların Döviz Alımlarında Kambiyo Vergisi Kaldırıldı

17 Haziran 2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  kararla sanayi sicil belgesine haiz olan işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara döviz alımlarında 1000'de 1 oranındaki kambiyo vergisinin 18 Haziran 2019 tarihi itibariyle alınmayacağı düzenlenmiştir. 

II. Mevzuat Değişiklikleri

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel sağlık verisi işleyen özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu hukuku tüzel kişilerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan süreç ve uygulamalara ilişkin faaliyetlerine dair Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde KVKK 4. maddesinde yer alan genel ilkeler başta olmak üzere, Kanun'da yer alan bütün veri işlemeye yönelik esaslara riayet edileceği düzenlenmiştir. Bu ilkelerin yanı sıra yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ilke uyarınca; "Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamayacaktır."

Yönetmelikte avukat-müvekkil ilişkisine de yer verilerek, avukatların müvekkillerine ait sağlık verilerinin kendilerine aktarılması için düzenlenmiş olan özel vekâletnameyle sağlık verilerini talep edecekleri düzenlenmiştir. Genel vekaletname ile böyle bir talebin yapılması mümkün değildir. Özel vekaletnamede, ilgili kişinin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekmektedir. 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

III. Kararlar 

Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Şirket Ortaklarından Tahsili: Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 2013/1, K: 2018/1 sayılı kararı 

20 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği belirtilmiştir. 

Kararda şu ifadelere yer verilmiştir: Her biri birer usul yasası olan Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, vergi borcunun tahsili için önce kanuni temsilciye mi yoksa ortağa mı gidileceği düzenlenmemiş ise de, 6183 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile ortakların sorumluluğu hakkında hüküm getirilmesi, kanuni temsilciye gidilmeden de ortağa gidilebilmesini sağlamak amacını taşıdığı gibi kamu alacağım korumaya ve hızlı bir şekilde tahsilini sağlamaya yönelik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu açıklamalar karşısında, limited şirketin vergi borçlarının tahsilinde ortağa gidilmeden önce kanuni temsilciye gidilmesi gerektiğinin hukuken kabulü mümkün bulunmamıştır.

Bu içtihatla birlikte, şirket kanuni temsilcileri ile şirket ortakları arasında bir öncelik bulunmadığı ortaya konulmuş, vergi borcunun tahsili için doğrudan şirket ortaklarına gidilmesinin yolu açılmıştır. 

Cathay Pasific Airway Limited Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.05.2019 tarih ve 2019/144 sayılı Kararı

Cathay Pasific Airway Limited'in 25.10.2018 ve 08.03.2019 tarihlerinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna intikal eden yazılarında, 13.03.2018 tarihinde yolcu bilgilerini içeren bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimin gerçekleştiği, yetkisiz erişimin 07.05.2018 tarihinde şirket tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edildiği belirtilmiştir. 

Veri ihlallerine neden olay; şirketin bilgi havuzuna yetkisiz erişim yoluyla girilmesi, bu sayede şirket müşterilerinin kişisel verilerine ulaşılmasıdır. Şirketin yabancı şirket olmasına bakılmaksızın, ihlaller sonucunda Türkiye'de anılan hava yolu firması ile ilişiği bulunan birçok Türk vatandaşının ismi, uyruğu, doğum tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, pasaport numarası gibi pek çok kişisel verisinin elde edildiği anlaşılmıştır. Şirket tarafından yapılan incelemede Türkiye'de toplam 1.286 kişinin söz konusu ihlalden etkilendiği, 155 kişinin pasaport numarasına erişildiği belirlenmiştir.

Kurul kararında, kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını tespit ederek, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cathay Pacific'i 450.000 TL idari para cezasına çarptırmıştır. "En kısa sürede bildirimde bulunma yükümlülüğü"ne aykırılığın da tespit edilmesi nedeniyle, 100.000 TL idari para cezasına da ayrıca hükmedilmiştir. 

Kurul vermiş olduğu ceza ile kişisel verilerin ihlalinin engellenmesi için idari teknik tedbirlerin alınması gerekliliğini, ihlal yaşandığında derhal Kurula bildirilmesi zorunluluğunu ve bu hususların ciddiyetini  bir kez daha ortaya koymuştur. 

IV. Haberler

Elektronik, Mobilya ve Kuyumda Taksit Düzenlemesi

22 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3.500 TL üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında taksitlendirmenin 6 aya kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşya ile ev aletleri vb. eşya ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi 18 aya çıkarılmıştır. Aynı zamanda basılı ve külçe halinde olmayan altın ve gümüş gibi mücevher satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.