Een concept-besluit dat algemene regels stelt voor de bouw, exploitatie en verwijdering van een windpark op zee heeft net de consultatiefase gepasseerd. Het doel: door vooraf algemene regels op te stellen, verminderen de investeringsrisico's en ontstaat een aantrekkelijker investeringsklimaat. Doordat de regels meer duidelijkheid bieden, zal ook de bouwfase van windparken versneld worden, zo verwacht de regering. Hierdoor zouden zij sneller operationeel kunnen zijn.

Het (concept)besluit 'algemene regels windparken op zee' voegt een paragraaf toe aan het Waterbesluit. De indeling van deze paragraaf 6a volgt de verschillende fasen van het windpark: van de bouwfase tot de exploitatiefase en ten slotte de verwijderingsfase. Voor iedere fase worden algemene vereisten gesteld waaraan moet worden voldaan. De exploitant van het windpark meldt de vereiste gegevens van tevoren aan het bevoegd gezag en legt ze vervolgens ook over, zodat het bevoegd gezag kan toetsen of is voldaan aan de regels van het besluit. De exploitant moet bijvoorbeeld gebruikmaken van een onafhankelijke deskundige die eerst het ontwerp en later de bouw van de turbines en andere onderdelen van het park beoordeelt. Over zijn bevindingen stelt deze deskundige vervolgens een verklaring op, die inhoudt dat de constructie en de bouw voldoen. De exploitant op zijn beurt verstrekt deze verklaring ten minste vier weken voor de ingebruikname van het windpark aan de minister van IenM. Zo wordt de veiligheid van het windpark gewaarborgd.

De algemene regels zouden moeten leiden tot een lastenverlichting voor de exploitanten. In het (concept)besluit worden namelijk minder eisen aan hen gesteld. Ook verdwijnt het goedkeuringsvereiste dat nu geldt voor diverse plannen. Volgens de Nota van Toelichting sluiten deze nieuwe eisen bovendien aan bij de bedrijfsvoering van bedrijven in de windindustrie op zee. De windexploitant heeft alle vereiste informatie immers ook nodig voor zijn interne bedrijfsvoering. Hij hoeft volgens de regering dus geen extra kosten te maken om te voldoen aan het besluit. Dit geldt overigens niet voor de kosten van de verwijderingsplicht. Dit zijn bedrijfsvreemde kosten. Deze kosten maakt hij nu echter ook door de verwijderingsplicht, die standaard is opgenomen in de vergunning, en vanwege het verdragsrechtelijke verbod om werken achter te laten op de zeebodem. Ook deze kosten leiden dus niet tot een lastenverzwaring voor de exploitant, aldus de regering. De algemene regels regelen alleen de wijze waarop de verwijdering moet plaatsvinden.

Het (concept)besluit heeft ter (internet)consultatie voorgelegen. Voor reacties op het (concept)besluit klik hier. Het is nog niet bekend wanneer het besluit in werking zal treden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.