Blog 1 – Verzekeringsrecht: Markttoegang

Beroeps- of bedrijfsmatig verrichten van schadeverzekeringsactiviteiten op de Nederlandse markt, welke activiteiten vallen daaronder en kan je zomaar met deze activiteiten beginnen?
Netherlands Insurance
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Verrichten van schadeverzekeringsactiviteiten op de Nederlandse markt

Beroeps- of bedrijfsmatig verrichten van schadeverzekeringsactiviteiten op de Nederlandse markt, welke activiteiten vallen daaronder en kan je zomaar met deze activiteiten beginnen?

In de Wet Financieel Toezicht (hierna: "Wft") is de hoofdregel opgenomen dat iedereen die in Nederland bedrijfsmatig schadeverzekeringsactiviteiten wil verrichten, daarvoor een vergunning nodig heeft van de Nederlandsche Bank (hierna: "DNB") dan wel de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: "AFM"). Onder schadeverzekeringsactiviteiten vallen onder meer het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over schadeverzekeringen. Het is afhankelijk van het type activiteit of een vergunning nodig is van DNB of de AFM. Zo dienen bijvoorbeeld verzekeraars een vergunning te hebben van DNB en bemiddelaars en adviseurs van de AFM.

De hoofdregel van de vergunningplicht kent echter ook uitzonderingen en vrijstellingen. In het kader van bemiddeling in schadeverzekeringen bijvoorbeeld, zijn onder andere van de vergunningplicht vrijgesteld bemiddelaars voor zover hun werkzaamheden slechts betrekking hebben op het innen van premies. Ook zijn onder omstandigheden vrijgesteld bemiddelaars die slechts als nevenactiviteit bemiddelen in schadeverzekeringen en deze verzekeringen een aanvulling zijn op de als hoofdactiviteit aangeboden zaken of diensten. Uitgezonderd van de vergunningplicht zijn in het kader van bemiddeling onder meer de zogenaamde 'verbonden bemiddelaars' en bemiddelaars die al een vergunning van DNB hebben voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar en op grond van die vergunning ook mogen bemiddelen. Ook voor de andere typen schadeverzekeringsactiviteiten gelden verschillende uitzonderingen en vrijstellingen op de vergunningplicht.

Een andere uitzondering op de vergunningplicht bestaat voor schadeverzekeraars met een zetel in een andere EU lidstaat, die een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II hebben van de bevoegde autoriteit in hun eigen lidstaat. Een dergelijke schadeverzekeraar heeft geen vergunning van DNB meer nodig voor het in Nederland verrichten van de diensten waarvoor hij reeds de vergunning heeft. De schadeverzekeraar moet echter wel bij DNB worden geregistreerd. Hiertoe dient hij de toezichthouder van zijn eigen lidstaat te informeren over zijn voornemen om op de Nederlandse markt actief te worden, waarna de betreffende toezichthouder DNB van dit voornemen op de hoogte stelt. Als DNB bericht van de betreffende toezichthouder heeft ontvangen, deelt DNB de ontvangst daarvan mee aan de schadeverzekeraar in kwestie, waarna deze met het verrichten van zijn diensten in of naar Nederland kan aanvangen. DNB kan wel nadere voorwaarden stellen die de schadeverzekeraar bij het uitoefenen van zijn bedrijf in Nederland in acht moet nemen, om redenen van algemeen belang. Ook voor bemiddelaars in en adviseurs over schadeverzekeringen met een zetel in een andere lidstaat, gelden (vergelijkbare) uitzonderingen op de vergunningplicht voor het verrichten van hun diensten naar Nederland of vanuit in een Nederland gelegen bijkantoor.

Voor schadeverzekeraars met een zetel in een staat die geen EU lidstaat is, is het in beginsel verboden om vanuit een vestiging in een staat die geen lidstaat is door middel van het verrichten van diensten naar Nederland het bedrijf van schadeverzekeraar uit te oefenen. Wel bestaan ook op deze hoofdregel enkele uitzonderingen en kan onder omstandigheden een (gehele of gedeeltelijke) vrijstelling worden verleend. Voor schadeverzekeraars met een zetel in een staat die geen EU lidstaat is, is het wel mogelijk het bedrijf van schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor uit te oefenen in Nederland, zij het dat daarvoor in beginsel weer een vergunning van DNB vereist is.

Indien er wel een vergunningplicht bestaat voor de beoogde verzekeringsactiviteit, dient de vergunning te worden aangevraagd bij DNB dan wel bij de AFM. Bij de aanvraag dient een veelvoud aan informatie te worden vertrekt. De specifiek te verstrekken informatie is afhankelijk van het type verzekeringsactiviteit dat is beoogd. In het algemeen dient de betreffende schadeverzekeringsdienstverlener aan te tonen dat hij voldoet aan de door de Wft gestelde vereisten inzake de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van zijn personeel, het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsvoering, de zeggenschapsstructuur, de rechtsvorm en de solvabiliteit, en dient hij daarnaast de branches te specificeren waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Afhankelijk van de branches waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, kan DNB dan wel de AFM specifieke nadere vereisten stellen voor de verlening van de beoogde vergunning.

Op de naleving van alle verplichtingen door eenieder die in of naar Nederland verzekeringsactiviteiten verricht, wordt toezicht gehouden door DNB en de AFM. De niet naleving van de verplichtingen kan leiden tot sancties, waaronder het intrekken van een verleende vergunning of een boete. Het is dan ook van groot belang om te weten welke vereisten voor welke specifieke verzekeringsactiviteiten gelden, voordat tot de aanbieding of uitvoering daarvan wordt overgegaan.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More