Verstrenging Kansspelwet In Zicht

De Kamer heeft op 26 januari 2024 een wetvoorstel goedgekeurd met betrekking tot een verstrenging van de Kansspelwet.
Belgium Media, Telecoms, IT, Entertainment
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Deze wijziging van de kansspelwet heeft een lange voorgeschiedenis

De Kamer heeft op 26 januari 2024 een wetvoorstel goedgekeurd met betrekking tot een verstrenging van de Kansspelwet.

Het initiatief daartoe werd reeds genomen met een wetvoorstel van 17 september 2019 en werd dus recent, na een zéér lange weg te hebben afgelegd, goedgekeurd in plenaire zitting.

De wetgeving liet enige tijd op zich wachten door diverse amendementen, maar ook omwille van noodzakelijke adviezen, onder meer van de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Kansspelcommissie.Ook werden ondertussen nieuwe koninklijke besluiten uitgevaardigd, bijvoorbeeld inzake reclame, waarmee rekening moest worden gehouden.

Wijzigingen zowel online als offline in de kansspelwet

3.3 -toestellen

Het goedgekeurde wetvoorstel voorziet in een aanpassing van artikel 3 van de Kansspelwet, een belangrijk artikel waarin wordt bepaald wat niet als een kansspel dient te worden beschouwd.

Dit artikel werd in zijn geheel herschreven. De mogelijkheid van het plaatsen van de in de sector gekende 3.3-toestellen, werd eerder reeds uitgesloten in de cafés, maar nu wordt deze regeling ook wettelijk verankerd in artikel 3.3,a). Dit houdt in dat men nu ook kan optreden tegen dergelijke toestellen wanneer deze worden geplaatst op andere locaties, zoals tankstations of krantenwinkels.

Bijkomende sanctie bij niet afdoende controle van de leeftijd

Er wordt een paragraaf 7 toegevoegd aan artikel 15/3 van de Kansspelwet. In deze paragraaf is bepaald dat het de exploitant is die de leeftijd van de speler dient te controleren. Bij gebreke aan een dergelijke controle, kan de Kansspelcommissie beslissen de inzet aan de (minderjarige) speler toe te kennen.

De vraag is hoe de Kansspelcommissie dit kan doen, aangezien zij geen bevoegdheid heeft om burgerlijke geschillen te beslechten. Deze bevoegdheid komt toe aan de rechterlijke macht. De Kansspelcommissie wees reeds in een eerder advies van februari 2022 op mogelijke problemen rond deze bepaling, doch hier werd blijkbaar door de wetgever geen rekening mee gehouden.

Wettelijke verankering cumulverbod

In lijn met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2021) wordt een verbod opgenomen wat betreft de cumul van aanvullende vergunningen.

De wetgever vult dit verbod verder in en geeft er een eigen verregaande interpretatie aan met onder meer een verbod 'om door te verwijzen of te confronteren met kansspelen die onder een andere vergunning vallen' en ook een verbod op het gebruik van eenzelfde spelersaccount voor de deelname aan kansspelen die vallen onder diverse vergunningen. Opvallend is dat hierbij wordt ingegaan tegen het advies van de Kansspelcommissie welke reeds in 2022 heeft gewezen op verschillende contraproductieve effecten van deze bijkomende maatregelen.

Leeftijdsgrens en kansspelen

Er komt een leeftijdsgrens van 21 jaar op elke vorm van kansspelen. Concreet betekent dit een verstrenging voor de leeftijdsgrens bij de sportweddenschappen, zowel online als offline, maar eveneens in de klasse III (cafés) waar de leeftijdsgrens op 18 jaar lag.

Bonussen, maaltijden en geschenken

Reeds in 2020 had de Raad van State zich gemoeid in het debat betreffende de bonussen. De wetgever verankert deze rechtspraak in artikel 60 van de Kansspelwet en voorziet in een verbod op het aanbieden van kosteloze verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken of zulks te doen onder de marktprijs van vergelijkbare goederen en diensten.

Dit verbod geldt ook voor gratis speldeelnames, speeltegoed en elk voordeel in enigerlei vorm, aangeboden om het spelgedrag van de spelers te beïnvloeden, of om spelers te werven of te behouden.

Echter voorziet de wetgever zelf reeds in een uitzondering in het tweede lid voor de klasse I aanbieders (casino's, online en offline) die, hoewel ze volgens de parlementaire voorbereidingen de meest verslavende spelen aanbieden, toch uitdrukkelijk verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken kosteloos of onder marktprijs mogen aanbieden.

Of deze uitzondering dan ook betrekking heeft op speldeelnames, speeltegoed of andere voordelen (bonussen), wordt niet nader verklaard.

Kansspelen & Reclame

Ten slotte wordt voorzien in een principieel verbod op reclame voor kansspelen, behalve in de gevallen voorzien bij koninklijk besluit.

Voorts verduidelijkt de nakende wet dat zolang een dergelijk initiatief van de Koning uitblijft, het huidige koninklijk besluit inzake reclame blijft gelden.

De Nationale Loterij blijft buiten schot

De wetgever heeft ervoor gekozen om deze nieuwe principes niet toe te passen op de Nationale Loterij. Met de daaromtrent ingediende amendementen werd geen rekening gehouden. De vraag is maar of deze ongelijke behandeling stand zal houden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More