Γενικά

Το Κυπριακό Τμήμα Φορολογίας έχει εκδώσει εγκύκλιο για τη φορολογική μεταχείριση των ενδοομιλικών χρηματοικονομικών συναλλαγών για κυπριακές εταιρείες. Ο όρος ενδοομιλική συναλλαγή χρηματοδότησης για κυπριακές εταιρείες αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνίσταται στη χορήγηση δανείων, ομολόγων ή προκαταβολών σε μετρητά σε συνδεδεμένες εταιρείες, που φέρουν τόκο (συνδεδεμένες εταιρείες ορίζονται ως η σχέση μεταξύ δύο εταιρειών, για παράδειγμα μητρικής και θυγατρικής εταιρείας ή η σχέση μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών όταν υπάρχει έλεγχος στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, κατοχή στην πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου κ.λπ).

Σκοπός της εγκυκλίου για ενδοομιλικές συναλλαγές χρηματοδότησης για κυπριακές εταιρείες

Η εγκύκλιος για ενδοομιλικές συναλλαγές χρηματοδότησης για κυπριακές εταιρείες  ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, οι οποίες απαιτούν από τις κυπριακές εταιρείες να διασφαλίζουν ότι οι ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές των κυπριακών εταιρειών διαθέτουν επαρκή περιθώρια κέρδους από τόκους και εφαρμόζουν τις αρχές των εμπορικών συναλλαγών ή του πλήρους ανταγωνισμού. Εάν οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών διαφέρουν από παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων μερών, η φορολογική βάση μπορεί να αναπροσαρμοστεί.

Μέθοδοι καθορισμού περιθωρίου κέρδους επιτοκίων στις χρηματοικονομικές συναλλαγές ενδοομιλικών εταιρειών για κυπριακές εταιρείες

Η εγκύκλιος για ενδοομιλικές συναλλαγές χρηματοδότησης για κυπριακές εταιρείες παρέχει δύο προσεγγίσεις / μεθόδους για τον προσδιορισμό της επάρκειας του περιθωρίου κέρδους επιτοκίου.

1. Μέθοδος: Απλουστευμένη μέθοδος

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις πραγματικής υπόστασης στην Κύπρο, οι κυπριακές χρηματοδοτικές εταιρείες μπορούν να θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με την εγκύκλιο εάν λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσοστό απόδοσης της τάξεως του 2% μετά την φορολογία (προ της φορολογίας 2,29%) στα χορηγηθέντα ποσά. Οι κυπριακές εταιρείες που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να ενημερώσουν το φορολογικό τμήμα της Κύπρου συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στην ετήσια φορολογική τους δήλωση.

2. Μέθοδος: H μέθοδος τεκμηρίωσης κυπριακών ενδοομιλικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Η ανάλυση τεκμηρίωσης κυπριακών ενδοομιλικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών πρέπει να συντάσσεται από έναν εμπειρογνώμονα (π.χ. εγκεκριμένο λογιστή), προκειμένου να δικαιολογείται ότι οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων μερών είναι συγκρίσιμες με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες παραμέτρους που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση τεκμηρίωσης κυπριακών ενδοομιλικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι:

 • περιγραφή του τρόπου προσδιορισμού των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάληψη των κινδύνων;
 • περιγραφή του ομίλου και των διασυνδέσεων μεταξύ των λειτουργιών που εκτελούνται από τις οντότητες, οι οποίες συμμετέχουν στις ελεγχόμενες συναλλαγές και του υπόλοιπου ομίλου, μαζί με την περιγραφή της δημιουργίας αξίας, υπό την ευρεία έννοια, εντός του ομίλου από τις οντότητες που συμμετέχουν στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές;
 • το ακριβές πεδίο εφαρμογής των ενδοομιλικών συναλλαγών χρηματοδότησης που αναλύθηκαν;
 • έναν πλήρη κατάλογο των δυνητικά συγκρίσιμων ενδοομιλικών συναλλαγών χρηματοδότησης που εξετάστηκαν;
 • έναν πίνακα απόρριψης σχετικά δυνητικά συγκρίσιμες ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που απορρίφθηκαν, μαζί με τους λόγους που δικαιολογούν την απόρριψή τους;
 • μια γενική περιγραφή των συνθηκών της αγοράς;
 • έναν κατάλογο με όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σε θέματα τιμών μεταβίβασης που έχουν συμφωνηθεί με άλλες χώρες σε σχέση με τις εν λόγω ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές;
 • έναν κατάλογο όλων των προηγούμενων χρηματοοικονομικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την εξεταζόμενη κυπριακή χρηματοδοτική εταιρεία και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης;
 • Προβλέψεις κατάστασης αποτελεσμάτων για τα έτη που καλύπτονται από την αίτηση.

Σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της αρχής των εμπορικών συναλλαγών ή του πλήρους ανταγωνισμού αναφορικά με ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές κυπριακών εταιρειών

Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της αρχής των εμπορικών συναλλαγών ή του πλήρους ανταγωνισμού αναφορικά με τις ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές κυπριακών εταιρειών είναι:

 • Ο ρόλος κάθε μιας από τις οντότητες εντός του ομίλου στον οποίο ανήκουν;
 • H συμβολή των συνδεδεμένων οντοτήτων στη δημιουργία αξίας εντός του ομίλου;
 • Οι οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε η χρηματοοικονομική συναλλαγή;
 • Οι οικονομικές στρατηγικές των μερών και του ομίλου γενικότερα;
 • Αξιολόγηση δυνατότητας και ικανότητας της Κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας να δανείσει και οι πηγές εισοδημάτων που κατέχει;
 • Η συμπεριφορά των μερών σε σχέση με τη ενδοομιλική χρηματοοικονομική συναλλαγή ανεξαρτήτως εάν είναι γραπτή ή προφορική. Η πραγματική συμπεριφορά των μερών πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνη που συμφωνήθηκε;
 • Διαχείριση της χρηματοδότησης της συναλλαγής. Είναι σημαντικό να διαφαίνεται ότι ο έλεγχος και η διαχείριση της χρηματοδότησης της συναλλαγής γίνεται από την Κυπριακή εταιρεία και ότι η χρηματοδοτική κυπριακή εταιρεία έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων για την ανάληψη εμπορικών συναλλαγών χρηματοδότησης;
 • Tα χρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία που εμπλέκονται στην χρηματοοικονομική συναλλαγή;
 • Η Χρησιμοποίηση των κεφαλαίων από τη χρηματοδότηση
 • Εάν οι ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Χρεόγραφα, ομόλογα) είναι επίσης εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά;
 • Οι πιστωτικοί οικονομικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από τις συνδεδεμένες οντότητες π.χ. αν υπάρχουν επιβαρύνσεις υποθήκες, περιορισμοί κλπ;
 • Εάν υπάρχουν συγκρίσιμες χρηματοοικονομικές συναλλαγές στην αγορά (αυτές πρέπει να είναι διαφανές, συστηματικές και επαληθεύσιμες);
 • Η πρακτική που εφαρμόζεται σε παρόμοιο τομέα;
 • Εάν οι ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές διεξήχθησαν χωρίς εμπορικό σκοπό και ειδικότερα εάν έγιναν με σκοπό την μείωση φορολογίας;
 • Εάν η κυπριακή εταιρεία χρηματοδότησης είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη;
 • Εάν υπάρχουν εναλλακτικές διαθέσιμες επενδύσεις από πλευράς κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας;
 • Η δυνατότητα πρόσβασης του δανειολήπτη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η δυνατότητα επίτευξης χαμηλότερου επιτοκίου από αυτό που προσφέρεται ενδοομιλικά;
 • Εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι η χρηματοοικονομική συναλλαγή γίνεται με σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας του ομίλου;
 • Oι όροι της ενδοομιλικής χρηματοοικονομικής συναλλαγής / σύμβαση δανείου:
 • Εξέταση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εμπλεκομένων εταιρειών;
 • Εάν υπάρχουν εγγυήσεις;
 • Εάν υπάρχουν πρόσθετες κυρώσεις επιτοκίων για τυχόν μη καταβληθέντα ποσά;
 • Εάν υφίστανται ρήτρες οι οποίες απαιτούν από την εταιρεία να επιστρέψει αμέσως τη χρηματοδότηση;
 • Εάν υπάρχουν πρόσθετες άλλες δεσμεύσεις σχετικά με τον δανειολήπτη ή εάν υπάρχουν πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τον δανειολήπτη;
 • Το σκοπό που δίνεται η χρηματοδότηση;
 • Η διάρκεια της χρηματοδότησης;
 • Εάν οι ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές σχετίζονται ή δεν σχετίζονται με δάνεια ενδιάμεσων εταιρειών όπως εταιρείες οι οποίες δανείζονται και στην συνέχεια δανείζουν;
 • Εξέταση των κινδύνων σε σχέση με την αμοιβή δηλ. υψηλότερος κίνδυνος συνεπάγεται με υψηλότερη αμοιβή;
 • Εάν η εταιρεία στην οποία θα δοθεί η χρηματοδότηση έχει την οικονομική ικανότητα να επωμίζεται τις οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση μη αποπληρωμής;
 • Εάν η κυπριακή εταιρεία χρηματοδότησης του ομίλου ελέγχει τον κίνδυνο και εάν έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων για χρηματοδοτικές συναλλαγές έστω και εάν αναθέσει τις συναλλαγές σε τρίτους.

Έλεγχος και διαχείριση και φυσική παρουσία στην Κύπρο

Η εγκύκλιος για ενδοομιλικές συναλλαγές χρηματοδότησης κυπριακών εταιρειών αναφέρει επίσης ότι οι κυπριακές χρηματοδοτικές εταιρείες πρέπει τώρα να επιδείξουν πραγματική υπόσταση στην Κύπρο και ότι η διαχείριση και ο έλεγχος ασκούνται στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, μια κυπριακή χρηματοδοτική εταιρεία θα πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου;
 • Ο αριθμός των συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διεξάγονται στην Κύπρο και οι κύριες διοικητικές και εμπορικές αποφάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται στην Κύπρο;
 • Ο αριθμός των συνεδριάσεων των μετόχων πραγματοποιούνται στην Κύπρο;
 • Επιπλέον, η κυπριακή εταιρεία χρηματοδότησης του ομίλου πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται. Η κυπριακή εταιρεία χρηματοδότησης του ομίλου μπορεί, ωστόσο, να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που δεν έχουν σημαντική επίπτωση στη διαχείριση των κινδύνων.

Ημερομηνία εφαρμογής

Η ημερομηνία εφαρμογής της εγκυκλίου για ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές κυπριακών εταιρειών είναι η 1η Ιουλίου 2017. Υπό το πρίσμα της κυπριακής εγκυκλίου όλες οι ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές κυπριακών εταιρειών και όλες οι υπάρχουσες δομές επείγονται να αναθεωρηθούν.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Μπορούμε να μελετήσουμε την υφιστάμενη δομή της κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας σας και να εισηγηθούμε βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να συνάδει με τις αρχές της εγκυκλίου. Μπορούμε αν θέλετε να υπογράψουμε συμφωνία εμπιστευτικότητας αναφορικά με την εργασία που θα διεξάγουμε.

http://www.pkf-cyprus-nicosia.com.cy/

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.