בתקופה האחרונה מתחוללת מהפכה של ממש בישראל בתחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בעקבות תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וקביעת חלופה חדשה של מינוי "ייפוי כוח מתמשך".

באמצעות ייפוי הכוח המתמשך קובע מיפה הכוח ("הממנה" כלשון החוק) כיצד יתנהלו חייו כאשר לא יהיה מסוגל או כשיר לקבל החלטות בעצמו. הממנה קובע את זהות מיופה כוחו, תחומי וגבולות סמכותו ואת המועד או הנסיבות בהן ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו.

למעשה מדובר במעין "צוואה בחיים" במסגרתה מצווה אדם מה יעשה ברכושו ובגופו כאשר תישלל ממנו היכולת לדאוג לענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים בכוחות עצמו.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לשלוט בגורלו, חוסכת את הזמן והטרחה בניהול הליכים משפטיים מורכבים ומצמצמת את מעורבות המדינה (באמצעות האפוטרופוס הכללי) ובתי המשפט.

להבדיל מייפוי הכוח הכללי המוכר, הפוקע כאשר מייפה הכוח מאבד את כשרותו המשפטית, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו כאשר אדם אינו כשיר ואינו מסוגל לדאוג לענייניו וכל זאת ללא התערבות או פיקוח של המדינה.

רק עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת על ידי האפוטרופוס הכללי מוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

עו"ד גיא שגיב ועו"ד אבי שון ממחלקת ניהול הון אישי ומשפחתי במשרדנו עברו את ההסמכה הנדרשת.

סמכויות מיופה הכוח

הממנה רשאי להקנות למיופה הכוח סמכויות בעניינים הבאים:

  • בעניינים רכושיים – עניינים אלה כוללים הסמכת מיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לנכסיו של הממנה לרבות ניהול כספים בחשבונות הבנק, קביעת מדיניות השקעת הכספים, ניהול נדל"ן ועוד.
  • בעניינים אישיים – עניינים אלה כוללים הסמכת מיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לרווחת הממנה, איכות חייו, קביעת מקום מגוריו ולרבות קבלת החלטה על העברת הממנה מביתו לבית אבות .
  • בעניינים רפואיים – עניינים אלה כוללים הסמכת מיופה הכוח לקבל החלטות בעניינים רפואיים, לרבות מתן הסכמה לביצוע ניתוחים, וטיפולים דחופים. בנוסף, במסגרת ייפוי הכוח, יכול הממנה לקבוע האם ירצה שמיופה הכוח יהיה רשאי להורות על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי בעבורו (בכפוף לסייגים והתנאים הקבועים בחוק).

לתשומת לבכם: ייפוי הכוח המתמשך לא חל על החלטות וטיפול רפואי, כאשר נקבע כי אדם הוא "חולה הנוטה למות", כמשמעותו בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו 2005- . נכון להיום, ניתן לקבוע הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי או מניעת טיפול רפואי וסירוב לפעולות מאריכות חיים באמצעות טפסים מיוחדים של משרד הבריאות.__

הנחיות מקדימות

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, יכול הממנה לכלול "הנחיות מקדימות" למיופה הכוח, ולתת לו הוראות כלליות או מדויקות כיצד יהיה עליו לפעול בעניין מסוים או בכלל העניינים בהם נתן סמכות למיופה הכוח. כמו כן, במידה ומונו מספר מיופי כוח, יכול הממנה לקבוע מנגנוני קבלת החלטות בין מיופי הכוח (רוב רגיל או מיוחס, פניה לצד שלישי מכריע ועוד) לעניין מסוים או לכלל ענייניו.

פיקוח על מיופה הכוח

בשונה מאפוטרופסות, מיופה הכוח אינו נדרש להגיש דיווחים לאפוטרופוס הכללי ואינו נתון לפיקוחו אלא אם הממנה חייבו לעשות כן. י חד עם זאת, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לממנה לבחור אדם, המכונה בחוק "אדם מיודע", ולקבוע מקרים בהם יידרש מיופה הכוח למסור לאותו אדם מיודע דיווחים על בסיס תקופתי כפי שקבע הממנה או בעת ביצוע פעולה או קרות אירוע מסוים.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי עד לכניסתו לתוקף. אלא אם הממנה קבע אחרת, ייפוי הכוח יכנס לתוקפו כאשר תוגש לאפוטרופוס הכללי חוות דעת רפואית לפיה הממנה אינו כשיר לקבל החלטות ביחס לגופו ורכושו.

תיקון, ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

כל עוד מצבו של הממנה מאפשר זאת, רשאי הוא לתקן את ייפוי הכוח המתמשך ולשנות את ההנחיות שניתנו במסגרתו. כמו כן, בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, רשאי הממנה לקבוע האם ירצה לשמור לעצמו את האפשרות לבטל את ייפוי הכוח גם לאחר כניסתו לתוקף, וכן יכול הוא לקבוע נסיבות בהן יפקע תוקפו.

ייפוי הכוח המתמשך פוקע בפטירתו של הממנה. יחד עם זאת, רשאי מיופה הכוח למשך תקופה של עד 3 חודשים לאחר הפטירה, וכל עוד לא מונה גורם אחר (מנהל עזבון לדוגמא), לטפל ברשימת עניינים הקבועים בחוק, כגון: ביצוע תשלומים שוטפים, ניהול שוטף של נכס מושכר או עסק ועוד.

חתימה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך

לאור חשיבות ייפוי הכוח המתמשך, עריכתו אפשרית רק על ידי עורך דין המוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי (למעט ייפוי כוח לעניינים רפואי ם בלבד). עורך הדין נדרש לקיים פגישות עם הממנה ועם מיופה/י הכוח המיועדים, להסבי ר להם את משמעות ייפוי הכוח, תפקידם ואחריותם, להחתימם על ייפוי הכוח המתמשך ולהפקידו בידי האפוטרופוס הכללי עד לכניסתו לתוקף.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.