5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 17.04.2017 tarihinde eklenen 27/A maddesi ile öngörülmüş olan yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların nüfus kütüğüne tescilini edilmesini ilişkin usul ve esas hükümlerini belirleyen yönetmelik 07.02.2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvuruların, taraflarca bizzat, kanuni temsilcileri veya vekilleri aracılığıyla yapılabileceğini belirtmektedir. Buna göre başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olması bir zorunluluk olarak düzenlenmemekte, tarafların başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.

Başvuruda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Yönetmelik, yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurularda şu belgelerin ibraz edilmesi gerekliliğini öngörmektedir:

a) Başvuru Formu,

b) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

c) Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

ç) Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri,

d) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği.

Yönetmelik, tescil başvurusunun oluşturulacak komisyonlarca inceleneceğini ve olumlu karar çıkması halinde yedi gün içerisinde aile kütüklerine tescilin gerçekleştirileceğini belirtmektedir.

Yönetmelik göre komisyonca tescil başvurusunun reddedilmesi üzerine tarafların ilgili yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararları 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu uyarınca tanınması veya tenfizi için dava açabilme imkânı mahfuz tutmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.