כידוע, תקנות שעת החירום1קובעות כי מעסיק במקום עבודה אחראי לתשאל את הנכנסים למקום העבודה שלוש שאלות 1 כידוע, תקנות שעת החירום כמפורט להלן, ואחראי למנוע את כניסתו של מי שלא ענה בשלילה לכל השאלות הללו.

נוסח השאלות שונה כמה פעמים בתקנות, וזה נוסחן העדכני:

  1. האם אתה משתעל?
  2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת .

בתחילה, נוסח התקנות חייב עובד למלא הצהרה בכתב לגבי אי קיום תסמינים, ואף הורה לעובד למסור את ההצהרה הכתובה לידי המעסיק וחייב את המעסיק לשמור את ההצהרות הללו. לאחר מכן שונה נוסח התקנות, וכיום החובה המוטלת על מעסיקים היא לתשאל את העובדים, ואין התיחסות לגבי אופן התשאול, או שמירת התיעוד בקשר עם התישאול.

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, פירסמה ביום 2020.5.8 המלצות מטעמה לגבי אופן ביצוע התשאול ואיסוף המידע, כאשר עמדת הרשות היתה כי בקשה למילוי טופס הצהרה בדבר מצבו הבריאותי של הנכנס לעסק (עובד או לקוח) עשויה להיחשב כפגיעה בפרטיות.

כשבוע לאחר מכן, ביום 2020.5.14 , פירסמה הרשות תיקון להמלצותיה ביחס למימוש חובת התשאול של עובדים, וחיוותה דעתה כי מעסיק יוכל לקבל הסכמה מהעובדים להשיב על התשאול באופן מקוון, ככל שהדבר חיוני לצורך ביצוע התישאול, בכפוף לכך שהמידע שייאסף יישמר לזמן הקצר החיוני, ולכך שלמעסיק לא תהיה גישה למידע שייאסף ולא ייעשה בו כל שימוש אחר.

נוכח האמור לעיל, המלצותינו למעסיקים הן כדלקמן:

  1. מעסיק חייב לקיים את חובת התישאול, ובאחריותו לוודא כי עובד שלא תושאל ו/או לא ענה בשלילה על כל שלושת השאלות- לא ייכנס למקום העבודה
  2. ככל הניתן, ייעשה התישאול בעל פה בכניסה למקום העבודה. במקרים בהם הדבר אינו מעשי, ניתן לבצע את התישאול באופן מקוון (בדואר אלקטרוני או באמצעות אפליקציה ייעודית), כאשר התשאול המקוון יכלול הסכמה של העובד לביצוע התשאול בצורה כזו ומתן אפשרות לביצוע תשאול בעל פה על ידי יצירת קשר טלפוני עם איש קשר רלבנטי אצל המעסיק.
  3. המידע שייאסף מהתשאול המקוון יישמר בצורה מאובטחת, הגישה אליו תוגבל, לא ייעשה בו כל שימוש אחר, והוא יושמד לאחר זמן קצר (הרשות להגנת הפרטיות סבורה כי יש להשמיד את המידע לאחר מספר שעות לכל היותר; אנו מציעים לשקול לשמור את המידע למשך שבועיים לצרכי תיעוד ביצוע התשאול ולמקרה של ביקורת או ביצוע חקירה.

בנוסף לתשאול, נזכיר כי התקנות קובעות שעל המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, וכן באחריותו לוודא כי העובדים במקום העבודה מקיימים את חובת עטיית המסיכות.

בנוסף, מעסיקים הפועלים תחת "התו הסגול" חייבים לשמור תיעוד, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר התשאולים שבוצעו, מדידות החום שבוצעו, וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.

לענין ההנחיות לגבי תשאול לקוחות או ספקים בבתי עסק, ראו נא את עדכוננו מיום 20202.5.7.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה נוספת.

Originally published 28 May, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.