ARTICLE
26 January 2018

Megváltható egy forinttal a versenytilalmi kikötés?

A KCG Partners Ügyvédi Társulás szakértőjének segítségével kerestük a választ kérdéseinkre.
Hungary Employment and HR
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

A Munka Törvénykönyve (Mt.) a vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok körében eltérést enged a munkaviszonyról szóló rész rendelkezéseitől, így a munkaszerződésben lehetőség van a versenytilalmi megállapodás Mt.-ben foglalt előírásaitól való eltérésre, akár a munkavállaló hátrányára is. Felmerül azonban a kérdés, hogy mennyiben lehet eltérni ezektől a rendelkezésektől, illetve mi lehet ennek a határa? A KCG Partners Ügyvédi Társulás szakértőjének segítségével kerestük a választ kérdéseinkre.

A munkáltatóknak jelentős érdekük fűződhet ahhoz, hogy alkalmazottaik a munkaviszonyuk esetleges megszüntetése esetén ne helyezkedhessenek el valamely versenytársuknál, illetve ne hasznosíthassák a korábban megszerzett ismereteiket. Ennek érdekében kerülhet sor akár a munkaszerződésben, akár külön versenytilalmi megállapodás megkötésére. Különösen fontos lehet ilyen jellegű kikötés munkaszerződésben való rögzítése a kivételes szakértelemmel, illetve a munkáltató üzletmenetére, stratégiai terveire, döntéseire nagyobb rálátással bíró vezető állású munkavállalók esetén.

Melyek az alapvető szabályai?

A régi Munka Törvénykönyve alapján a munkavállalót a versenytilalmi kötelezettség legfeljebb három évig terhelhette, melyet az Mt. legfeljebb két évre korlátozott. A versenytilalmi korlátozás ellenértéke tekintetében pedig – a korábbi ítélkezési gyakorlattal összhangban – az Mt. azt rögzít, hogy a versenytilalmi kötelezettség a munkavállalót csak megfelelő ellenérték fejében kötött megállapodás alapján terhelheti. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás a munkavállaló képzettségére és gyakorlatára tekintettel milyen mértékben akadályozza őt az újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében, megállapítva egyúttal az ellenérték minimális összegét (a megállapodás tartalmára számítandó alapbér egyharmada). A kommentárirodalom szerint ez a törvényi minimum olyan kikötés, melytől a felek nem térhetnek el.

Versenytilalmi korlátozás: hogyan, mikor és mennyit fizessen a munkáltató?

A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – bizonyos kivételektől eltekintve – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Felmerül a kérdés, a munkavállalót a munkaviszonya megszűnését követően is terheli-e e kötelezettség, és amennyiben igen, úgy mi jár a részére e kötelezettség teljesítéséért.

Vezetőknél hol a határ?

Ha az Mt. a vezetők estén eltérést enged a fenti szabályoktól, akkor logikusan vetődik fel a kérdés, hogy hol húzódik a határ a felek rendelkezési szabadságában, vagyis a munkáltató meddig mehet el, jogszerű lehet-e egy akár 10 évre, 1 forintos ellenértékékkel kötött versenytilalmi megállapodás?

A kérdésre véleményünk szerint a munkajogban érvényesülő olyan alapelvek, mint jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás elve, a joggal való visszaélés tilalma, vagy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás megfelelő arányának elve adhat választ, melyeknek vezető állású munkavállalók esetén is maradéktalanul érvényesülnie kell." – fejti ki Csengery Levente, a KCG Partners Ügyvédi Társulás szakértője. A vezető állású munkavállalók bár fontos bizalmas információk birtokában lehetnek addig, amíg ezt a pozíciót betöltik, ezek azonban a munkaviszony megszűnését követően ezen információk folyamatosan veszítenek naprakészségükből és ezáltal jelentőségükből.

Kép:Fotolia

Így az évek múltával az a munkáltatói érdek, hogy a munkavállaló a megszerzett tudást ne kamatoztathassa valamely versenytársánál, egyre inkább veszít a jelentőségéből, míg az a munkavállalói érdek, hogy szabadon elhelyezkedhessen, egyre inkább felértékelődik. Ugyanígy, álláspontunk szerint a versenytilalmi kötelezettség vezetők esetében sem eredményezheti a munkavállaló későbbi elhelyezkedésének ellehetetlenítését, hiszen ez nem felelne meg a jogintézmény rendeltetésének. Ezért ha vezető állású munkavállalók esetén el is lehet térni a három éves maximumtól, a felek által megállapított versenytilalmi kötelezettség időtartamát ezekre a szempontokra figyelemmel szükséges megállapítani."

Mennyi a megfelelő ellenérték?

A megfelelő ellenérték tekintetében az évek során kiterjedt ítélkezései gyakorlat alakult ki, deklarálva többek között, hogy a munkáltató csak megfelelő, arányos ellenérték fejében lehet jogosult arra, hogy a munkavállalója számára meghatározott ideig, jóhiszemű és tisztességes feltételekkel további jogviszony létesítését megtiltsa" – olvasható egy BH-ban. Álláspontunk szerint ezen elveknek vezető állású munkavállalók esetén is érvényesülniük kell, hiszen egy ingyenesen kikötött, vagy a versenykorlátozás mértékével nyilvánvalóan aránytalan versenytilalmi kikötés a jogintézmény kiüresedéséhez vezetne." – magyarázza az ügyvéd.

Elállhatunk a versenytilalmi megállapodástól?

A munkáltató – bizonyos korlátok között – akkor is elállhat a versenytilalmi megállapodástól egyoldalú nyilatkozattal, ha az elállás jogát a felek a megállapodásban nem kötötték ki kifejezetten.

Mi a bírósági gyakorlat?

Mindezek ellenére egy közelmúltban zárult munkajogi perben meglepő döntés született. A vezető állású munkavállaló munkaszerződése rögzítette, hogy az Mt. rendelkezéseitől eltérve, a versenytilalmi megállapodás a munkavállalót a munkaviszony megszűnését követő három évig kötötte, melynek során a munkavállaló semmilyen üzleti kapcsolatot nem tarthatott fent a munkáltató versenytársaival az egész világon, mely kötelezettség teljesítéséért azonban semmilyen ellenértékre nem volt jogosult. A versenytilalmi megállapodás érvénytelenségének megállapítására irányuló perben az elsőfokú bíróság ítéletében kimondta, hogy a vezető állású munkavállaló tekintetében az Mt. Második Részének rendelkezéseitől a felek eltérhettek, így a munkaszerződésben a versenytilalmi megállapodás kikötésére jogszerűen került sor. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint tehát az Mt. mind az ellenérték, mind az időtartam tekintetében korlátlan eltérést biztosít a felek számára vezető állású munkavállalók esetén.

Bérbe építhető a versenytilalom?

A versenytilalom ellenértékét többféle módon határozhatja meg a munkáltató. Az alapbérbe építésre nincs lehetőség, de arra igen, hogy ez legyen az összeg alapja.

A másodfokon eljáró bíróság azzal korrigálta az elsőfokú bíróság döntését, hogy a versenytilalmi megállapodás visszterhes jogügylet, annak megkötésével a munkavállaló azt vállalja, hogy – megfelelő – ellenérték fejében meghatározott magatartástól tartózkodik." A másodfokú bíróság álláspontja szerint ezért még vezető állású munkavállaló esetén sem lehetséges olyan mértékű eltérés az Mt.-től, mely a jogintézményt ingyenessé teszi, ezért a perbeli esetben a versenytilalmi kikötést jogszabályba ütközés miatt semmisnek, azaz érvénytelennek nyilvánította.

A fenti eseti döntés a munkáltató rendelkezési jogának korlátai tekintetében azonban csekély iránymutatást ad, hiszen egyáltalán nem rendelkezik például arról, hogy meddig mehet el a munkáltató a versenytilalmi megállapodás hossza, illetve feltételei tekintetében. A két bírósági fórum döntése közötti jelentős eltérés pedig legalábbis nyugtalanító és arra utal, hogy a kérdés tekintetében még nem alakult ki egységes bírósági álláspont. Ameddig pedig nem alakul ki következetes ítélkezési gyakorlat a kérdésben, azon munkáltatók, akik vezető állású munkavállaló esetén el kívánnak térni az Mt.-nek a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezéseitől, az eltérés mértékének függvényében, komoly kockázatot vállalnak, hogy a megállapodásuk érvénytelennek minősülhet." – mondta Csengery Levente.

Originally published in Piac & Profit

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More