Παράταση χρόνου υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιστροφή χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2024, ενημερώνει τα εξής:

  1. Στις 29 Ιανουαρίου 2024, τέθηκε σε ισχύ η τροποποιητική Οδηγία Κ.Δ.Π.34/2024, με την οποία ρυθμίζεται η παράταση του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής/επιβεβαίωσης στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024. Συγχρόνως, ρυθμίζεται η υποχρέωση υποβολής πρόσθετων στοιχείων για τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες των οποίων η μετοχική δομή καταλήγει σε εμπίστευμα, ίδρυμα ή άλλη νομική διευθέτηση παρεμφερή με εμπίστευμα και πάλι μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.
  2. Από την 1η Απριλίου 2024, η μη συμμόρφωση θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της ΚΔΠ112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Σε συνέχεια των πιο πάνω ρυθμίσεων, το ΤΕΕΔΙ προχωρεί σε ανάκληση των χρηματικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν και επιστροφή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν. Ειδικότερα, το ΤΕΕΔΙ θα προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις, σε συνεργασία με την JCC, για επιστροφή των χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν από 01/01/2024 – 16/01/2024, απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από πλευράς αιτητή.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

Extension of data submission to the Register of Beneficial Owners and refund of charges

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, further to its announcement dated 17 January 2024, wishes to inform the public the following:

  1. On 29 January 2024, the amending Directive K.Δ.Π.34/2024 entered into force, and it regulates the extension of the time for the submission/confirmation of beneficial ownership data for all cases of Companies and Other Legal Entities, until 31 March 2024. At the same time, the obligation to submit additional information is regulated for companies or other legal entities whose shareholding structure results in a trust, foundation or other legal arrangement similar to a trust also by 31 March 2024.
  2. As of 1 April 2024, non-compliance will result in the imposition of administrative and other sanctions, in accordance with the provisions of the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law and ΚΔΠ112/21, as amended and in force.
  3. Following the above arrangements, the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property proceeds to the revocation of the financial charges imposed and the refund of the amounts paid. In particular, the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property will make the necessary arrangements, in cooperation with JCC, for the refund of the charges paid from 01/01/2024 – 16/01/2024, directly to the card with which the payment was made, without any further action on the part of the applicant.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2023, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοσηΝομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιανουαρίου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €346,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €91,7 εκ. τον Νοέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,4%, σε σύγκριση με 0,9% τον Νοέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2023 έφθασε στα €52,2 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €388,0 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €461,0 εκ., ενώ οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρηματοδοτικών εταιρειών κατέγραψαν μείωση €252,0 εκ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €179,0 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2023 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €284,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €15,0 εκ. τον Νοέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 0,7%, σε σύγκριση με -0,2% τον Νοέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2023 έφθασε στα €24,8 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €132,9 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €99,0 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση €54,5 εκ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €20,6 εκ.

Πατήστε εδώ.

  1. Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.
  2. Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική ΤράπεζαΚύπρου

--

Monetary Financial Institutions (MFIs) deposits and loans statistics

The Central Bank of Cyprus has released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of December 2023, which are included in the January 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in December 2023 recorded a net increase1 of €346,0 million, compared with a net increase of€91,7 million in November 2023. The annual growth rate of total deposits stood at 0,4%, compared with 0,9% in November 2023. The outstanding amount of total deposits reached €52,2 billion in December 2023.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €388,0 million. More analytically, households' deposits increased by €461,0 million, while deposits of non-financial corporations recorded a decrease of €252,0 million. Deposits of the remaining domestic sectors2 exhibited a total increase of €179,0 million.

Total loans in December 2023 recorded a net increase of €284,2 million, compared with a net increase of €15,0 million in November 2023. The annual growth rate of total loans stood at 0,7%, compared with -0,2% in November 2023. The outstanding amount of total loans reached €24,8 billion in December 2023.

Loans to Cyprus residents exhibited an increase of €132,9 million. More analytically, loans to households increased by €99,0 million, while loans to domestic non-financial corporations recorded an increase of €54,5 million. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total decrease of €20,6 million.

Click here.

  1. The term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.
  2. The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprus

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Δεκέμβριος 2023

Κατά τον Δεκέμβριο 2023, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 119.917 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (15,9%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (18,4% και 13,4% αντίστοιχα) και ασφάλτου (7,4%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-10,6%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (-5,1%), υγραερίου (-2,7%), πετρελαίου κίνησης (-2,6%) και βενζίνης (-1,6%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν πτώση της τάξης του 0,7% στους 58.967 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023 σημείωσαν αύξηση κατά 0,6%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις κηροζίνης (104,2%) και πετρελαίου θέρμανσης (47,7%) ενώ αντίθετα, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-21,7%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-8,0%) και βενζίνης (-0,1%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2023 παρουσίασαν οριακή άνοδο 0,4% σε σύγκριση με το 2022. Οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 15,2%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (41,5%), ασφάλτου (14,5%), βενζίνης (4,7%) και πετρελαίου κίνησης (4,4%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-28,0%) και στις πωλήσεις κηροζίνης (-27,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-12,7%), ελαφρού μαζούτ (-7,8%) και υγραερίου (-6,2%). Kατά το 2023, οι πωλήσεις από τα πρατήρια πετρελαιοειδών ανήλθαν στους 666.793 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,9% σε σχέση με το 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

--

Imports, sales and stocks pf petroleum products: December 2023

In December 2023, the total sales of petroleum products amounted to 119.917 tonnes, recording an increase of 1,5% compared to December 2022. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (15,9%), as well as in the sales of heavy and light fuel oil (18,4% and 13,4% respectively) and asphalt (7,4 %). On the contrary, α decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-10,6%), as well as in the sales of heating gasoil (-5,1%), liquified petroleum gases (-2,7%), road diesel (-2,6%) and motor gasoline (-1,6%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 0,7% to 58.967 tonnes.

The total sales of petroleum products in December 2023 compared to November 2023 recorded a rise of 0,6%. Indicatively, the sales of kerosene rose by 104,2% and those of heating oil by 47,7% while on the contrary, the provisions of aviation kerosene decreased by 21,7%, so did the sales of road diesel (-8,0%) and motor gasoline (-0,1%). The total stocks of petroleum products at the end of December 2023 increased by 2,2% compared to the end of the previous month.

During the year 2023, the total sales of petroleum products marginally increased by 0,4% compared to 2022. The provisions of aviation kerosene rose by 15,2% and an increase was also recorded in the sales of heavy fuel oil (41,5%), asphalt (14,5%), motor gasoline (4,7%) and road diesel (4,4%). On the contrary, a decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-28,0%) and in the sales of kerosene (-27,2%), heating gasoil (-12,7%), light fuel oil (-7,8%) and liquefied petroleum gases (-6,2%). In 2023 the sales from filling stations reached 666.793 tonnes, recording a slight rise of 1,9% compared to 2022.

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Νοέμβριος 2023

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο 2023 έφθασε στις 138,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Νοεμβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+30,6%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+7,8%) και των μεταλλείων και λατομείων (+6,0%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+29,3%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+15,8%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+14,8%) και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+11,3%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρήθηκαν αρνητικές μεταβολές ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-10,6%), παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-1,5%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-0,3%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+28,6%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+13,0%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+10,9%) και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+10,0%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου– Νοεμβρίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-7,6%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,6%) και της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,1%).

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Production Index: November 2023

In November 2023, the Industrial Production Index reached 138,5 units (base 2015=100), recording an increase of 4,8% compared to November 2022. For the period January – November 2023, the index recorded an increase of 2,5% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 3,2% compared to November 2022. An increase was also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+30,6%), electricity supply (+7,8%) and mining and quarrying (+6,0%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to November 2022 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+29,3%), basic metals and fabricated metal products (+15,8%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+14,8%) and textiles, wearing apparel and leather products (+11,3%). The only activities where a decrease in production was observed were those of the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-10,6%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-1,5%) and paper and paper products and printing (-0,3%).

Comparing the rates of change for the period January – November 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+28,6%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+13,0%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+10,9%) and the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+10,0%). The only activities where a negative change in production was registered were those relating to the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-7,6%), electricity supply (-1,6%) and the manufacturing of rubber and plastic products (-0,1%).

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Νοέμβριος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2023 ανήλθαν σε €113,7 εκ. σε σύγκριση με €96,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 17,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.916,3 εκ. σε σύγκριση με €2.381,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,5%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Νοέμβριο 2023 ανέρχεται σε €712,63 σε σύγκριση με €643,38 τον Νοέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 10,8%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 26,8% του συνόλου των τουριστών τον Νοέμβριο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €71,75 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 11,8% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,20. Οι τουρίστες από τη Γερμανία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 10,0%), ξόδεψαν €103,24 ημερησίως.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία

--

Revenue from tourism: November 2023

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €113,7 mn in November 2023 compared to €96,4 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 17,9%.

For the period of January – November 2023, revenue from tourism is estimated at €2.916,3 mn compared to €2.381,6 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 22,5%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €712,63 in November 2023 compared to €643,38 in November 2022, recording an increase of 10,8%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 26,8% of the total tourists in November 2023) spent on average €71,75 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 11,8% of the total tourists) spent on average €81,20. Tourists from Germany (the third largest market with 10,0%), spent on average €103,24 per day.

Source: Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Δεκέμβριος 2023

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 έφτασε στις 138,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τον Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της μεταποίησης κατά 0,4%. Στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών και των μεταλλείων και λατομείων σημειώθηκε μείωση 1,1% και 0,2% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (4,9%) και της μεταποίησης (1,4%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,6% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,9%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,6%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (4,5%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (4,1%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,2%) και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (2,1%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-5,9%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-0,9%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,4%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-0,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of industrial output prices: December 2023

The Index of industrial output prices for December 2023 reached 138,5 units (base 2015=100), recording an increase of 0,2% compared to November 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,8%. For the period January-December 2023, the index showed an increase of 4,5% compared to the corresponding period of 2022.

In December 2023 compared to November 2023, the index remained stable in the sector of electricity supply, while it showed a rise in the sector of manufacturing by 0,4%. In the sectors of water supply and materials recovery and of mining and quarrying the index recorded a decrease of 1,1% and 0,2% respectively.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (4,9%) and manufacturing (1,4%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 5,6% and water supply and materials recovery by 2,9%.

By division of economic activity in manufacturing, in December 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,6%), the manufacture of other non-metallic mineral products (4,5%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (4,1%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (2,2%) and the manufacture of food products and beverages (2,1%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-5,9%), the manufacture of paper and paper products and printing (-0,9%), the manufacture of rubber and plastic products (-0,4%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-0,2%).

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιανουάριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2024 μειώθηκε κατά 1,39 μονάδες και έφτασε στις 113,90 μονάδες σε σύγκριση με 115,29 μονάδες τον Δεκέμβριο 2023. Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 1,7%.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023 καταγράφηκαν στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 4,4% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -4,1%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στα Πετρελαιοειδή (-2,3%) και στα Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών) με ποσοστό -2,3%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,0%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,61) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,56). Η κατηγορία Μεταφορές (-0,26) είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του δείκτη.

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-1,03).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου του 2023 είχαν οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,54) και τα Πετρελαιοειδή (-0,42).

Τέλος, τα είδη Ένδυσης (-0,70), τα είδη Υπόδησης (-0,33) και τα Πετρελαιοειδή (-0,25) είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία

--

Consumer Price Index (CPI): January 2024

In January 2024, the Consumer Price Index decreased by 1,39 units and reached 113,90 units compared to 115,29 units in December 2023. In January 2024, the inflation increased by 1,7%.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of January 2023 were recorded in Agricultural goods (4,4%) and in Petroleum products (-4,1%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Petroleum products (-2,3%) and in Industrial goods (excl. petroleum products) with a percentage of -2,3%.

Analysis of percentage changes

Compared to January 2023, the largest change was monitored in category Restaurants and Hotels (5,6%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Clothing and Footwear (-13,0%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of January 2023 the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (0,61) and Restaurants and Hotels (0,56) had the largest positive effect on the change of the CPI. The largest negative effect was monitored in the category Transport (-0,26).

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month was recorded in category Clothing and Footwear (-1,03).

Catering services (0,54) and Petroleum products (-0,42) had the most notable effect on the change of the CPI of January 2024 compared to January 2023.

Finally, Clothing (-0,70), Footwear (-0,33) and Petroleum products (-0,25) had the largest effects on the change of the CPI of January 2024 compared to the previous month.

Source: Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Δεκέμβριος 2023

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2023 κατά 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 8,9% και ο δείκτης όγκου αύξηση 5,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

--

Turnover Index of Retail Trade except of motor vehicles: December 2023

The Turnover Value Index of Retail Trade for December 2023 increased by 4,2% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 3,4% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-December 2023, the value index is estimated to have recorded an increase of 8,9% and the volume index an increase of 5,8% compared to the same period of 2022.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.