Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri, kişisel verileri işleyen ve aktaran veri sorumlularına uygulanmaktadır. Veri sorumlularının söz konusu süreçler için üçüncü taraf veri işleyenlerin hizmetlerinden faydalanmaları halinde kanun bu tarafları, kişisel verilerin korunmasını temin etmek ve kanuna aykırı her türlü erişim veya işleme faaliyetini engellemek üzere öngörülen teknik ve idarî tedbirlerin tamamının alınması konusunda müştereken sorumlu tutmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bölge bakımından Kanun'un uygulama kapsamını düzenlememiştir; bununla birlikte KVKK, GDPR yaklaşımını benimsemektedir. Bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uyruğuna bakılmaksızın, Türkiye'de ikamet etmemelerine rağmen Türkiye'deki veri sahiplerini hedef alan (diğer bir ifade ile Türkiye'de veya Türkiye'ye mal ve hizmet sunan ) veri sorumluları ile Türkiye'deki veri sorumluları için geçerli olacağı şeklindeki görüş benimsenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'deki veri sahiplerini hedeflemeyen ancak rastlantı sonucu Türkiye'deki kişilere mallar/hizmetler sağlayabilen (pasif olarak) kişilere uygulanmasının amaçlanmadığı söylenmektedir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulama kapsamı dışında kalan haller aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi;
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi;
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi;
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi veya
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Büro olarak, Türkiye'de kuruluşları bulunsun veya bulunmasın, Türkiye'de faaliyetler yürüten global ve yerel şirketlere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum konusunda hukuki destek sağlamaktayız, faaliyetlerini değerlendirmekte ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca izlemeleri gereken prosedürler konusunda tavsiyelerde bulunmaktayız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.