משבר הקורונה נמשך, ויחד עמו הניסיונות לצמצם את הפגיעה הכלכלית הנגרמת לעסקים. ביום 21.4.2020 פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020- (להלן – התקנות), אשר מעניקות הנחה בתשלומי הארנונה לבעלי נכסים שונים.

בתמצית יאמר כי מדובר בהנחה בשיעור של 100% מתשלום הארנונה שהוטלה על הנכס לתקופה של שלושה חודשים (חודשים מרס עד מאי), לנכסים המפורטים בתקנות, או בהנחה בשיעור של 25% מתשלום הארנונה השנתי, אם מועצת הרשות המקומית החליטה על כך בתוך עשרה ימים ממועד פרסום התקנות.

. הזכאים להנחה זו הינם המחזיקים בנכס, ובלבד שהחזיקו בנכס לאחר ה- 1.3.2020

סוגי הנכסים הזכאים להנחה

1. הנכסים הזכאים הינם "נכסים" כהגדרתם בסעיף 269 לפקודת העיריות [נוסח חדש]:
"נכסים" – בנינים וקרקעות שבתחום העיריה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב;

2. מדובר בהגדרה רחבה אשר כוללת את רוב הנכסים הקיימים. עם זאת, התקנות מחריגות חלק ניכר מסוגי הנכסים, כמפורט להלן.

זכאות וגובה ההנחה

3. כל מחזיק בנכס, למעט מי שהחזקתו נסתיימה לפני 29.2.2020 , זכאי להנחה המפורטת להלן.

4. גובה ההנחה הינה בשיעור 100% מגובה הארנונה שהוטל על הנכס בגין התקופה שבין 1.3.2020 ועד 31.5.2020.

5. עם זאת, מועצת הרשות המקומית רשאית לקבוע הנחה חלופית בסך של 25% מגובה הארנונה הכללית לשנת 2020 , ובלבד שהחליטה על כך בתוך עשרה ימים ממועד פרסום התקנות.

נכסים אשר אינם זכאים להנחה בארנונה:

א. מבני מגורים, אדמות ומבנים חקלאיים;

ב. בנקים, חברות ביטוח, מערכת סולארית (בין אם ממוקמת על גג נכס או לאו) וקרקע תפוסה למערכת סולארית;

ג . חנות שעיקרה למכירת מוצרי היגיינה ובתי מרקחת וכן חנויות למכירת מזון, תיקון מוצרי תקשורת או מחשבים וחנות אופטיקה אשר ניתן להפעילם בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), ; התש"פ 2020

ד. נכס המחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות; חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב וכן תאגיד שהוקם בחוק או על פיו;

ה. נכסים אשר קיבלו פטור מארנונה עקב החזקתם על ידי אגודה או מוסד שיתופי שמטרתם לספק עזרה רפואית, להחזיק בתי חולים, בתי הבראה, מרפאות או קליניקות וכן מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו זכאי לפטור מארנונה;

ו. נכס שנהרס או ניזוק כך שאינו ראוי לשימוש וכן נכס ריק;

ז. נכס אחר, במידה וגזבר הרשות המקומית לא קבע כי הוא זכאי להנחה (בהתאם לתנאים שנקבעו לכך בתקנות).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.