FOD WASO publiceert bijgewerkte formulieren collectief ontslag

CE
Claeys & Engels

Contributor

Claeys & Engels is a specialised law firm offering a full range of legal services to both national and international clients in all areas concerning human resources. Each question is dealt with by a specialist team of lawyers experienced both in providing advice and in litigation.
Werkgevers die een collectief ontslag overwegen, moeten vanaf heden rekening houden met bijgewerkte formulieren van de FOD WASO. Zowel het formulier voor de aankondiging (= intentie)...
Belgium Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Werkgevers die een collectief ontslag overwegen, moeten vanaf heden rekening houden met bijgewerkte formulieren van de FOD WASO. Zowel het formulier voor de aankondiging (= intentie), als het formulier voor de betekening (= beslissing) van het collectief ontslag zijn recentelijk geüpdatet.

Wat verandert er voor werkgevers?

De FOD WASO heeft de formulieren voor een collectief ontslag recentelijk bijgewerkt. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op Aanbeveling nr. 28 van de Nationale Arbeidsraad.

Werkgevers die overwegen tot collectief ontslag over te gaan, zullen voortaan op het formulier voor aankondiging van collectief ontslag moeten aanduiden of zij op de hoogte zijn van Aanbeveling nr. 28. Na afloop van de informatie en consultatiefase, zullen zij vervolgens op het formulier voor betekening van het collectief ontslag moeten aangeven of zij deze aanbeveling effectief hebben nageleefd.

Wat houdt Aanbeveling nr. 28 concreet in?

Een werkgever is verplicht tijdig een informatie en consultatie op te starten met de werknemersvertegenwoordigers ingeval van (intentie tot) collectief ontslag. Aanbeveling nr. 28, die binnen de Nationale Arbeidsraad al eind 2019 werd aangenomen, heeft tot doel om deze besprekingen kwalitatief te verbeteren en ook enigszins te verruimen.

In dit kadert beveelt de Nationale Arbeidsraad het volgende aan:

1) Opstellen van een indicatieve kalender en afspraken omtrent modaliteiten informatie & raadpleging

De werkgever en de werknemersvertegenwoordigers bepalen een indicatieve kalender voor de informatie- en consultatieprocedure alsook de modaliteiten ervan. De modaliteiten kunnen betrekking hebben op de planning en de dagorde van de vergaderingen, het bepalen van de modaliteiten voor het tijdig overmaken van vragen en antwoorden, het waarborgen van het vertrouwelijk karakter van bepaalde informatie, … Het doel hiervan is om de kwaliteit en de efficiëntie van de besprekingen te verhogen. Zowel de werkgever als de werknemersvertegenwoordigers zouden zich moeten engageren om de kalender en de modaliteiten te respecteren.

2) Maatregelen met betrekking tot de werkgelegenheid

De werkgever en de werknemersvertegenwoordigers nemen gedurende het herstructureringsproces maatregelen om de werkgelegenheid te vrijwaren, de terugkeer naar het werk te bevorderen en het herstel van de activiteit van de onderneming op duurzame wijze te consolideren. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld interne herplaatsingen, het bevriezen van nieuwe aanwervingen, het verminderen van overuren, enz.

3) Inlichtingen over impact op tijdelijk werk

Er wordt aanbevolen om de werknemersvertegenwoordigers in te lichten over de impact van de herstructurering op tijdelijke werkkrachten zoals in het bijzonder de uitzendkrachten.

4) Identificatie van en informatie aan medecontractanten

De onderneming dient tijdig haar medecontractanten (zoals (onder)aannemers) te identificeren met wie de contractuele verplichtingen zouden worden gewijzigd door de aangekondigde herstructurering. Daarnaast wordt aanbevolen om deze betrokken medecontractanten informatie te bezorgen over het voornemen tot herstructurering alsook de gegevens van contactpersonen. Op die manier kan de potentiële impact nader onderzocht worden.

5) Informatie over deze medecontractanten aan de werknemersvertegenwoordigers

De onderneming dient de werknemersvertegenwoordigers te informeren dat ze de aangekondigde herstructurering alsook de gegevens van de contactpersonen heeft meegedeeld aan de geïdentificeerde/betrokken medecontractanten.

Belang van deze update

Hoewel Aanbeveling nr. 28 niet juridisch bindend is, heeft de update van de formulieren wel gevolgen voor de informatie- en consultatieprocedure bij een collectief ontslag. Werkgevers zullen vanaf heden door middel van de formulieren kunnen worden gecontroleerd of zij voldoen aan Aanbeveling nr. 28 van de Nationale Arbeidsraad en het valt hierbij te verwachten dat ook vanuit de vakorganisaties er een verhoogde aandacht / vraag zal zijn om extra informatie te ontvangen, bijvoorbeeld omtrent de mogelijke impact op onderaannemers. Tegelijk biedt de Aanbeveling nr. 28 ook voor werkgevers een houvast om bij de start een aantal goede afspraken te maken over de informatie en consultatiefase.

Aandachtspunt

Werkgevers in herstructurering moeten zich bewust zijn van de aanbevelingen vanuit de Nationale Arbeidsraad en nemen deze best in rekening bij de voorbereiding van een intentie tot collectief ontslag en tijdens de informatie- en consultatiefase.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More