Υποχρέωση απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει προχωρήσει σε αποστολή ειδοποίησης οφειλής Τέλους Κ.Φ.Ι.Κ.Β. σε πρόσωπα τα οποία κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022προέβησαν σε μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας κατόπιν πώλησης. Με τη σχετική ειδοποίηση παραχωρείται προθεσμία μέχρι 31/12/2023 για καταβολή του Τέλους χωρίς την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκων, ως η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας ημερομηνίας 21/11/2022. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επισημαίνεται ότι, όσοι έχουν μεταβιβάσει ακίνητη ιδιοκτησία κατόπιν πώλησης κατά την πιο πάνω περίοδο και δεν έχουν παραλάβει τη σχετική ειδοποίηση οφειλής, θα πρέπει είτε (α) να αναζητήσουν τη σχετική οφειλή στη Φορολογική Πύλη – «Κατάσταση Οφειλών» και να προχωρήσουν σε πληρωμή είτε (β) να επισκεφθούν τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για διευθέτηση της οφειλής.

Πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης (με internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί οδηγός για πληρωμές φορολογικών οφειλών τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Obligation to pay the Central Equal Weight Sharing Body Fee (K.F.I.K.B.) 0.4% due to the transfer of real property following a sale during the period 22/02/2021 to 18/11/2022

The Department of Taxation informs that it has proceeded to send a notice of the tax liability of the K.F.I.K.B. to persons who, during the period 22/02/2021 to 18/11/2022, proceeded to the transfer of immovable property following a sale. The relevant notice grants a period until 31/12/2023 for payment of the FTT without the imposition of penalties and interest, as the decision of the Tax Inspector dated 21/11/2022. After this date, the penalties and interest provided for by law will be imposed until full payment is made. Please note that, those who have transferred real property following a sale during the above period and have not received the relevant notice of debt, should either (a) search for the relevant debt on the Tax Portal - "List of Debts" and proceed to payment or (b) visit the local District Offices of the Tax Department, presenting all the necessary information for settlement of the debt.

Payments are made through the Tax Portal (by internet banking based on the payment reference number or by credit/debit card).

Source: Tax Department

Μειώθηκαν κατά €16 εκατ. οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Μείωση κατά €16 εκατ. παρουσίασαν οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο τραπεζικό σύστημα στο τέλος Αυγούστου του 2023, υποχωρώντας στα €2,08 δισεκατομμύρια από €2,10 δισ. στο τέλος του προηγούμενου μήνα, με τις συνολικές προβλέψεις των τραπεζών να ανέρχονται στο 52,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τα οποία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, τα συνολικά δάνεια στο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν κατά €70 εκατ. στο τέλος Αυγούστου, στα €24,39 δισ. από €24,32 δισ., με αποτέλεσμα ο δείκτης ΜΕΧ ως προς τα συνολικά δάνεια να διαμορφωθεί στο 8,6%, από 8,7% τον προηγούμενο μήνα.

Τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών παρέμειναν στα €1,66 δισ. στο τέλος Αυγούστου και αντιστοιχούσαν στο 6,8% των συνολικών δανείων.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις του τραπεζικού συστήματος αυξήθηκαν στο €1,20 δισ. τον Αύγουστο του 2023, από €1,19 δισ. τον Ιούλιο του 2023, εκ των οποίων το €1,09 δισ. αφορούσε τις ΜΕΧ, με το ποσοστό κάλυψης να διαμορφώνεται στο 52,5%.

Μείωση, κατά €37 εκατ. παρουσίασαν τα συνολικά αναδιαρθρωμένα δάνεια, τα οποίο διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. και αντιστοιχούσαν στο 7,9% των συνολικών δανείων. Οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις που συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες υποχώρησαν στα €941 εκατομμύρια, έναντι €946 εκ. προηγούμενο μήνα.

Τα επιχειρηματικά ΜΕΧ μειώθηκαν κατά €10 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €0,86 δισ. τον Αύγουστο του 2023, από €0,87 δισ. τον Ιούλιο του 2023 και αντιστοιχούσαν στο 7,3% των συνολικών επιχειρηματικών ΜΕΧ. Οι συνολικές προβλέψεις για τα επιχειρηματικά ΜΕΧ ανήλθαν στο 68,6%.

Τα αναδιαρθρωμένα επιχειρηματικά δάνεια, που συνεχίζουν να κατατάσσονται ως μη εξυπηρετούμενα, μειώθηκαν στα €464 εκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκαν κατά €7 εκατ. σε €1,18 δισ. και αντιστοιχούσαν σε 11,1% των συνολικών δανείων των νοικοκυριών. Οι συνολικές προβλέψεις έναντι των ΜΕΧ των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στο 39,7%.

Τα αναδιαρθρωμένα δάνεια των νοικοκυριών ανήλθαν στα €690 εκατ., εκ των οποίων τα €443 εκατ. συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα.

Πηγή: Philenews

--

Non-performing loans decreased by €16 million

Total non-performing loans (NPLs) in the banking system decreased by €16 million at the end of August 2023, falling to €2.08 billion from €2.10 billion at the end of the previous month, with banks' total provisions amounting to 52.5%.

According to data released by the Central Bank of Cyprus (CBC) on Monday, total loans in the banking system increased by €70 million at the end of August to €24.39 billion from €24.32 billion, resulting in a ratio of the NPL to total loans of 8.6%, up from 8.7% in the previous month.

Loans overdue for more than 90 days remained at €1.66 billion at the end of August, accounting for 6.8% of total loans.

The banking system's accumulated provisions increased to €1.20 billion in August 2023, up from €1.19 billion in July 2023, of which €1.09 billion related to NPLs, with the coverage rate standing at 52.5%.

Total restructured loans decreased, by €37 million, to €1.92 billion, representing 7.9% of total loans. Restructured loans still classified as non-performing fell to €941 million, down from €946 million in the previous month.

Source: Philenews

Έσοδα από τον τουρισμό: Αύγουστος 2023

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2023 ανήλθαν σε €483,0 εκ. σε σύγκριση με €399,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 20,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.027,7 εκ. σε σύγκριση με €1.617,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 25,4%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Αύγουστο 2023 ανέρχεται σε €944,51 σε σύγκριση με €885,98 τον Αύγουστο 2022, σημειώνοντας αύξηση 6,6%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 35,9% του συνόλου των τουριστών τον Αύγουστο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €100,49 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 14,9% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €142,11. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 5,8%), ξόδεψαν €95,21 ημερησίως.

Πηγή:Cystat

--

Revenue from tourism: August 2023

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €483,0 mn in August 2023 compared to €399,7 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 20,8%.

For the period of January – August 2023, revenue from tourism is estimated at €2.027,7 mn compared to €1.617,1 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 25,4%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €944,51 in August 2023 compared to €885,98 in August 2022, recording an increase of 6,6%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 35,9% of the total tourists in August 2023) spent on average €100,49 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 14,9% of the total tourists) spent on average €142,11. Tourists from Poland (the third largest market with 5,8%), spent on average €95,21 per day.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Αύγουστος 2023

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 167,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 7,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Αύγουστο 2023 ο δείκτης έφτασε τις 154,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 16,6%. Μείωση παρατηρήθηκε στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 19,9% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,7%.

Πηγή:Cystat

--

Industrial turnover index: August 2023

In August 2023, the Industrial Turnover Index reached 167,8 units (base 2015=100), recording an increase of 0,7% compared to August 2022. For the period January – August 2023, the index recorded an increase of 7,6% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for August 2023 reached 154,4 units, recording an increase of 10,0% compared to August 2022. An increase was also noted in the mining and quarrying sector (+16,6%). Decreases were recorded in the sectors of electricity supply (-19,9%) and water supply and materials recovery (-7,7%)

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Οκτώβριος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2023, έφτασε τα 9.232 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2023 μειώθηκε στα 11.747 πρόσωπα σε σύγκριση με 11.897 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022 σημειώθηκε μείωση 1.951 προσώπων ή 17,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

--

Registered unemployed: October 2023

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of October 2023, reached 9.232 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for October 2023 decreased to 11.747 persons in comparison to 11.897 in the previous month.

In comparison with October 2022, a decrease of 1.951 persons or 17,4% was recorded, attributed mainly to the sectors of trade, accommodation and food service activities, construction, public administration, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Αύγουστος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Αύγουστο 2023 ανήλθε στις 450. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €191,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 148,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 734 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, εκδόθηκαν 4.662 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.031 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 7,3%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 14,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 2,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,5%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

--

Building permits: August 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during August 2023 stood at 450. The total value of these permits reached €191,3 million and the total area 148,6 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 734 dwelling units.

During the period January – August 2023, 4.662 building permits were issued compared to 5.031 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 7,3%. The total value of these permits increased by 14,9% and the total area by 2,5%. The number of dwelling units recorded an increase of 5,5%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Οκτώβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023.

Κατά τον Οκτώβριο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.223, σημειώνοντας αύξηση 70,2% σε σχέση με 2.481 τον Οκτώβριο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 82,5% στις 3.398 από 1.862 τον Οκτώβριο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 32,5% την περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2023 και έφτασε τις 38.503, σε σύγκριση με 29.062 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 34,1% και έφτασαν τις 30.897, σε σύγκριση με 23.045 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 12.651 ή 40,9% ήταν καινούρια και 18.246 ή 59,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 40,6% στα 5.157.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 279 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, από 72 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.676 την περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με 3.181 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 15,6%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 12,2% στα 2.872, τα βαριά φορτηγά κατά 41,9% στα 444, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 65,8% στους 126 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 0,4% στα 234.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 263 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με 214 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 30,7% στις 2.927 την περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με 2.239 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Registration of motor vehicles: January - October 2023

The Service Statistical announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-October 2023.

In October 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 4.223, recording an increase of 70,2% compared to 2.481 in October 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 82,5% to 3.398, from 1.862 in October 2022.

The main developments during the period January-October 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 32,5% to 38.503 in January-October 2023, from 29.062 in January-October 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 30.897 from 23.045 in January-October 2022, recording a rise of 34,1%. Of the total passenger saloon cars, 12.651 or 40,9% were new and 18.246 or 59,1% were used cars. Rental cars in particular, recorded a rise of 40,6% to 5.157. (c) Motor coaches and buses registered in January-October 2023 increased to 279, from 72 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 15,6% to 3.676 in January-October 2023, compared to 3.181 in January-October 2022. Light goods vehicles increased by 12,2% to 2.872, heavy goods vehicles by 41,9% to 444, road tractors (units of trailers) by 65,8% to 126 and rental vehicles by 0,4% to 234.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-October 2023 increased to 263 compared to 214 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 30,7% to 2.927 in January-October 2023, compared to 2.239 in the same period of 2022.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Αύγουστος 2023 (τελικά στοιχεία) και Σεπτέμβριος 2023 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Σεπτέμβριος 2023, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2023 ήταν €1.100,4 εκ. σε σύγκριση με €877,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, καταγράφοντας αύξηση 25,4%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €637,7 εκ. και από τρίτες χώρες €462,7 εκ. σε σύγκριση με €564,0 εκ. και €313,6 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2022. Οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €14,5 εκ. έναντι €26,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2023 ήταν €440,8 εκ. σε σύγκριση με €288,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 52,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €82,9 εκ. και προς τρίτες χώρες €357,9 εκ., σε σύγκριση με €121,6 εκ. και €166,7 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2022. Οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €2,6 εκ. έναντι €77,8 εκ. τον Σεπτέμβριο 2022.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2023 ήταν €9.756,5 εκ. σε σύγκριση με €8.655,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 12,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2023 ήταν €3.265,7 εκ. σε σύγκριση με €2.850,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €6.490,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2023 σε σύγκριση με €5.805,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Αύγουστος 2023, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.116,3 εκ. τον Αύγουστο 2023 σε σύγκριση με €973,9 εκ. τον Αύγουστο 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2023 ήταν €220,4 εκ. σε σύγκριση με €119,5 εκ. τον Αύγουστο 2022, καταγράφοντας αύξηση 84,4%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Αύγουστο 2023 ανήλθε σε €214,1 εκ. σε σύγκριση με €112,4 εκ. τον Αύγουστο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Αύγουστο 2023 ανήλθε στα €5,5 εκ. έναντι €6,1 εκ. τον Αύγουστο 2022.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2023 ήταν €201,6 εκ. σε σύγκριση με €150,1 εκ. τον Αύγουστο 2022, σημειώνοντας αύξηση 34,3%.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics: august 2023 (final data) and september 2023 (provisional data)

September 2023, Provisional Data

Total imports of goods in September 2023 were €1.100,4 mn as compared to €877,6 mn in September 2022, recording an increase of 25,4%. Imports from other EU Member States were €637,7 mn and from third countries €462,7 mn, compared to €564,0 mn and €313,6 mn respectively in September 2022. Imports in September 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €14,5 mn as compared to €26,9 mn in September 2022.

Total exports of goods in September 2023 were €440,8 mn as compared to €288,3 mn in September 2022, recording an increase of 52,9%. Exports to other EU Member States were €82,9 mn and to third countries €357,9 mn, compared to €121,6 mn and €166,7 mn respectively in September 2022. Exports in September 2023 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment, with total value of €2,6 mn as compared to €77,8 mn in September 2022.

Total imports of goods in January–September 2023 amounted to €9.756,5 mn as compared to €8.655,7 mn in January–September 2022, recording an increase of 12,7%. Total exports of goods in JanuarySeptember 2023 were €3.265,7 mn compared to €2.850,0 mn in January–September 2022, registering an increase of 14,6%. The trade deficit was €6.490,8 mn in January–September 2023 compared to €5.805,7 mn in the corresponding period of 2022.

August 2023, Final Data

Total imports of goods amounted to €1.116,3 mn in August 2023 as compared to €973,9 mn in August 2022, recording an increase of 14,6%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in August 2023 were €220,4 mn as compared to €119,5 mn in August 2022, recording an increase of 84,4%. Domestic exports of industrial products in August 2023 were €214,1 mn compared to €112,4 mn in August 2022, whilst domestic exports of agricultural products in August 2023 were €5,5 mn compared to €6,1 mn in August 2022.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in August 2023 were €201,6 mn as compared to €150,1 mn in August 2022, recording an increase of 34,3%.

Source:Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.