Ετήσιο Τέλος

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο, είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν €350 ως το Ετήσιο Τέλος Εταιρειών. Η τελευταία μέρα υποβολής του Ετήσιου Τέλους για το 2021 είναι η 30η Ιουνίου 2021.

Οι εταιρείες που καθυστερούν να καταβάλουν το τέλος υπάγονται σε πρόστιμο 10% εάν πληρώσουν το τέλος μέχρι 2 μήνες από την τελευταία ημερομηνία καταβολής του π.χ. μέχρι την 31η Αυγούστου 2021. Εταιρείες που πληρώνουν εντός 5 μηνών από την τελευταία ημερομηνίας καταβολής του τέλους υπάγονται σε πρόστιμο 30%.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της πύλης JCC https://www.jccsmart.com/

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και Εισφορά για Γενικό Σχέδιο Υγείας για τα εισοδήματα από ενοίκια

Υπενθυμίζεται ότι άτομα που θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι στη Κύπρο και λαμβάνουν εισόδημα από ενοίκια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και Εισφοράς για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ), οφείλουν να πληρώσουν ΕΑΕ και εισφορά στο ΓΕΣΥ δύο φορές το χρόνο π.χ. την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Με βάση τα πιο πάνω, όλα τα άτομα για τα οποία εφαρμόζονται τα πιο πάνω και λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια το 2021, θα πρέπει να πληρώσουν την οφειλόμενη ΕΑΕ και ΓΕΣΥ, τις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί.

Με βάση τα πιο πάνω, οι πληρωμές μπορούν να γίνουν είτε μέσω της πύλης JCC https://www.jccsmart.com/ είτε μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας https://taxportal.mof.gov.cy/

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.