ARTICLE
29 December 2020

Legal Aspects Of Tele Medicine

YA
Yigal Arnon & Co

Contributor

Yigal Arnon & Co logo
Yigal Arnon & Co. is one of the leading and most respected law firms in Israel. It has been consistently ranked as a top-tier firm by international legal directories. The firm is a "one-stop-shop" that provides a full range of legal services to its extensive client base in various practices and industries.
In this review, the medical lambing revolution is described which is expected to be an integral part from routine medical care.
Israel Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

בסקירה זו, מתוארת מהפכת הטלהרפואה אשר צפויה להוות חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי השגרתי. נקודת המוצא המשפטית היא יישום החובות החוקיות הקיימות בחקיקה ובכלל זה: הסכמה מדעת, חובת הסודיות הרפואית והחובות הנדרשות לאבטחת המידע הרפואי, תיעוד ורישום, סטנדרט הרופא הסביר ועוד. המאמר סוקר את יישום החובות המשפטיים האלו בסביבה דיגיטלית ואת המאפיינים המיוחדים להם. כמו כן, נסקרים עיקרי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בסוגיית אמות מידה לטיפול רפואי מרחוק, וכללי האתיקה הרלבנטיים מתוך כללי האתיקה של הר"י להתנהלות רופאים ברשתות חברתיות.

בהמשך, נבחנת, על קצה המזלג, תרומתה הצפויה של הבינה המלאכותית לטלה רפואה ונסקרים האתגרים המשפטיים הצפויים בתחום זה בעתיד.

הקדמה

עוד טרם פרוץ מגפת הקורונה, נעשה שימוש בטלהרפואה – כלומר אבחון וטיפול רפואי באמצעים דיגיטליים. טלה רפואה היא בעלת פוטנציאל משמעותי לחסוך במשאבי זמןרופא ולאפשר נגישות וזמינות של טיפול רפואי במקומות מרוחקים, אך עד לאחרונה חסמים פסיכולוגים, כלכליים ורגולטורים הקשו על ביסוסה. חסמים אלה נפרצו לאחרונה במסגרת המאבק במגפת הקורונה, ושיעור השימוש בטלהרפואה גדל ויגדל באופן מעריכי (אקספוננציאלי).

כך, לדוגמה, בעקבות מגפת הקורונה, מחלקות קורונה בבתי חולים מסוימים השתמשו באמצעים לניטור מצבו של המטופל ללא מגע יד אדם ובכלל זה מצלמות וידאו לניטור חזותי (ויזואלי), התקנים רפואיים לבישים או התקנים במיטת החולה למדידת ריווי חמצן בדם, דופק, לחץ דם, פלטפורמות לניהול מידע רפואי מרחוק וקיום שיחות וידאו בין המטופל למשפחתו ובין המטופל למטפלים 1 .אף בקופות החולים שיעור המפגשים הדיגיטליים עלה באופן משמעותי 2 .בעידן הקורונה, טלה רפואה חדרה גם לתחום הפיזיותרפיה, אשר נתפש כדורש מגע פיזי לעיתים, וגם לתחום הפסיכולוגיה, תוך מתן טיפול פסיכולוגי און ליין, בווטסאפ או באמצעות צ'אט בוט.

בדומה, בארה"ב הביאה מגפת הקורונה לעלייה ניכרת בשיעור המפגשים הדיגיטליים. כעת, צפי השימוש בטלה רפואה לשנת 2020 הוא 200 מיליון ביקורים (חלף צפי מוקדם יותר של 36 מיליון ביקורים). במסגרת המאבק במגפת הקורונה, חלק מחברות הביטוח בארצות הברית הסירו חסמים רגולטוריים וכלכליים על שימוש בטלה רפואה, ואולם, נטען שהתגמול הכספי למטפלים עבור ביקור דיגיטלי עדין נמוך יותר 3

ברור כי גם לאחר סיום המגפה, טלהרפואה עתידה להפוך לחלק אינטגרלי מהטיפול הרפואי השגרתי. יתירה מכך, נראה כי הטלה רפואה וטכנולוגיות רפואיות נוספות כמו הבינה המלאכותית, מעצבות מחדש את מערכת הבריאות. בעת האחרונה, הולך ומתפתח הטיפול הרפואי בביתו של המטופל, בסיוע של מרפאות און ליין, בתי חולים וירטואליים ומנגנונים למעקב רפואי מרחוק.

סקירה זו תעמוד על ההיבטים המשפטיים המרכזיים ביחס לשירותי טלהרפואה במדינת ישראל.

מהי טלה רפואה

המונח טלה רפואה מוגדר כמפגש המתבצע באמצעים טכנולוגיים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית לצורך מתן שירות בריאות בין מטופל למטפל, לא בהכרח בחפיפת מקום וזמן 4 .מונח זה מתייחס למגוון רחב של אמצעים טכנולוגיים: מפגש בשיחת וידאו, העברת צילומי סטילס וצילומי דימות בתקשורת מקוונת, התייעצות וירטואלית בו זמנית (סינכרונית) או מקוטעת בזמן (אסינכרונית, כגון העברת צילום וקבלת חוו"ד מומחה לאחר זמן מה).

סביבת הטיפול יכולה אף היא להשתנות – מפגש דיגיטלי בין מטפל בקופת החולים למטופל בביתו לעומת מפגש דיגיטלי בין רופא למטופל המאושפז בבית החולים, על מנת למנוע חשיפה להדבקה. המפגש הדיגיטלי יכול להיות עם מטפלים מסוגים שונים: רופא המשפחה המוכר או מומחה, שמתוודע למטופל לראשונה.

לעיתים, המפגש הווירטואלי יכול לכלול גם אמצעי לניטור מרחוק של המוסד הרפואי שהמטופל מפעיל או מידע שהמטופל מוסר מתוך אפליקציה אישית שבחר בה (סקירה זו לא תעסוק בהיבטים המשפטיים של הפעלת אמצעים אלה, אך אין ספק שאלו גוזרים מורכבות משפטית נוספת).

בהצהרה של ארגון הבריאות העולמי על האתיקה של טלה רפואה, נקבע כי התייעצות פנים אל פנים בין מטפל למטופל היא הפרקטיקה הראויה והמועדפת. עוד נקבע, כי הטיפול באמצעות טלה רפואה צריך להיעשות באופן התואם את הטיפול הפיזי ומבוסס מדעית, וכי כללי האתיקה, המחייבים מטפלים, יחולו גם כאשר הם מעניקים שירותי טלה רפואה 5.

ואמנם, נקודת המוצא היא, כי על הטיפול בטלה רפואה לעמוד בדרישות החוקיות ביחס לכל טיפול רפואי, ובכלל זה: על הטיפול לעמוד בסטנדרטים של הטיפול הרפואי המקובל והנדרש מרופא סביר; על הרופא להבטיח המשך טיפול כמקובל, כלומר, להפיק מרשמים דיגיטליים והפניות לבדיקות דימות או התייעצויות עם מומחים; על המטפל לקיים את דרישות חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996 לרבות, שמירה על פרטיות, תיעוד המפגש ברשומה הרפואית וקבלת הסכמה מדעת לטיפול. בנוסף, יש לעמוד בדרישות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא טלהרפואה 6 ובכללים אתיים שפרסמה הר"י להתנהלות הרופא ברשתות החברתיות 7 .

להלן נמנה את ההיבטים המשפטיים המרכזיים 8.

To view the full article, please click here.

Footnotes

1. " טלהרפואה כחול לבן: הסטארטאפים שמטפלים בשוהים בבידוד בשיבא", .24.2.2020 ,ומחשבים אנשים

2. עידו אפרתי "עבור קופות החולים, הקורונה היא הצצה לעתיד", הארץ, .2.6.2020

3. הנתונים על הנעשה בתחום טלה רפואה בארצות הברית מובאים מדיווח CNBC Is telemedicine the רשת של דיווח להלן " (future of healthcare? CNBC .(ניתן לצפות בדיווח בקישור https://m.youtube.com/watc :הבא h?v=PLp6U5mUMQQ&feature=you tu.be

4. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות "אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (טלה-בריאות/טלהרפואה חוזר, להלן (26.5.2019 (telemedicine מנכ"ל משרד הבריאות). וראו גם חוזר מינהל רפואה 2017/12" מתן ייעוץ רפואי במפגש ללא נוכחות המטופל במצבי תחלואה חריפה" מ- 2017/5/4 וחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 2015/6" שירותי טלה רפואה בתחום רפואת עור" מ2015/11/11.

5. ראו הצהרת ארגון הבריאות העולמי על האתיקה של שירותי הטלה רפואה, משנת 2007 וכפי שעודכנה משנת 2018 WMA Statement on the Ethics of – Telemedicine ,ראו: https://www.wma.net/policiespost/wma-statement-on-the- /ethics-of-telemedicine

6. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות "אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (טלהבריאות/טלהרפואה ,להלן (telemedicine ) 26.5.2019 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות). וראו גם חוזר מינהל רפואה 2017/12" מתן ייעוץ רפואי במפגש ללא נוכחות המטופל במצבי תחלואה חריפה" מ- 2017/5/4 וחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 2015/6" שירותי טלה רפואה בתחום רפואת עור" מ2015/11/11.

7. ד"ר תמי קרני, עו"ד גילי שילת, עו"ד קרן אלדר, עו"ד רויטל קדם וגב' מישל גלקין, "כללי אתיקה רפואית - התקשרות דיגיטלית ומדיה חברתית", ההסתדרות הרפואית, אוקטובר 2014.

8. לסקירת ההיבטים המשפטיים המרכזיים העולים מטלהרפואה ראו גיל סיגל, "חוק ורגולציה במערכת בריאות דיגיטלית - מפת דרכים", כנסים המלח ה11 ,המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, מאי 2010.

הרפואה - עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More