Αναστολή πρόσβασης στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι στη βάση σχετικής Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ημερ. 22/11/2022, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-37/20 και C-601/20, αναστέλλεται από τις 23/11/2022, η πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση του ΔΕΕ, το άρθρο 1, σημείο 15, στοιχείο γ' της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, με το οποίο παρέχεται πρόσβαση στο ευρύτερο κοινό στις πληροφορίες σχετικά με τους Πραγματικούς Δικαιούχους νομικής οντότητας, είναι ανίσχυρο εφόσον συνιστά σοβαρή επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κατοχυρώνονται αντιστοίχως στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σχετική πληροφόρηση προς τις αρμόδιες και εποπτικές αρχές και τη Μονάδα, ως αναφέρονται στην Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 άρθρο 12 και στην τροποποιητική Οδηγία Κ.Δ.Π. 116/2022 θα συνεχίσει να παρέχεται με την ισχύουσα διαδικασία.

Η σχετική πληροφόρηση προς τις υπόχρεες οντότητες θα παρέχεται με την ισχύουσα διαδικασία προσκομίζοντας επιπρόσθετα Υπεύθυνη Δήλωση προς επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων ζητούνται στα πλαίσια της λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Νοείται ότι, η υποχρέωση των εταιρειών και συνεταιρισμών να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων δεν επηρεάζεται από τα πιο πάνω και εξακολουθεί να υφίσταται.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

Suspension of access to the Beneficial Owners register for the general public

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property announces that, following the Judgement of the Court of Justice of the European Union (CJEE) in joined cases C-37/20 and C-601/20, of November 22, 2022, access to the Register of Beneficial Owners for the general public is suspended as of the 23rd of November 2022.

According to the above-mentioned Judgement of the CJEE, Article 1, point 15(c) of Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and the Council, of 30th May 2018, which provides for access to the information on the beneficial ownership of legal entities to any member of the general public, is invalid as it constitutes a serious interference with the fundamental rights of respect for private life and to the protection of personal data, enshrined in Articles 7 and 8 respectively, of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

The relevant information to the competent and supervisory authorities and the Unit as referred in article 12 of Directive R.A.A. 112/2021 and amending Directive R.A.A. 116/2022, will continue to be provided with the applicable procedure.

The relevant information will, also continue to be provided to the obliged entities, with the applicable procedure by submitting additionally a solemn declaration confirming that the information on the Beneficial Owners is requested within the context of performing customer due diligence.

It should be noted that the obligation of companies and partnerships to submit and update their Beneficial Owners information is not affected and remains valid.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (companies.gov.cy)

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Οκτώβριος 2022

Καμία Μεταβολή στις πωλήσεις σε ετήσια βάση κατά τον Οκτώβριο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 132.334 τόνους, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (8,7%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (13,3%) και ελαφρού μαζούτ (10,1%). Μείωση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-29,0%) και στις πωλήσεις ασφάλτου (-7,8%), πετρελαίου κίνησης (-3,5%), κηροζίνης (-1,5%) και βενζίνης (-0,5%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 1,6% στους 55.053 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 σημείωσαν αύξηση 3,1%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης (-8,3%) και της βενζίνης (-9,4%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (59,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2022 μειώθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Cystat

Imports, sales and stocks of petroleum products: October 2022

No change in sales on an annual basis In October 2022, the total sales of petroleum products amounted to 132.334 tonnes, recording no change compared to October 2021. A rise was observed in the provisions of aviation kerosene (8,7%), as well as in the sales of heating gasoil (13,3%) and light fuel oil (10,1%). On the contrary, a decrease was recorded in the provisions of marine gasoil (-29,0%) and in the sales of asphalt (-7,8%), road diesel (-3,5%), kerosene (-1,5%) and motor gasoline (-0,5%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a fall of 1,6% to 55.053 tonnes.

The total sales of petroleum products in October 2022 compared to September 2022 recorded a rise of 3,1%. Indicatively, a decrease was recorded the sales of road diesel (-8,4%) and of motor gasoline (-9,4%) while the sales of heating gasoil had increased (59,5%). The total stocks of petroleum products at the end of October 2022 fell by 4,8% compared to the end of the previous month.

During the period January – October 2022, the total sales of petroleum products increased by 13,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Έσοδα από τον Τουρισμό: Σεπτέμβριος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2022 έφθασαν τα €348,3 εκ. σε σύγκριση με €268,2 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Σεπτέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 29,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.965,4 εκ. σε σύγκριση με €1.045,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €298,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή: Cystat

Revenue from Tourism: September 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €348,3 mn in September 2022 compared to €268,2 mn in September 2021, recording an increase of 29,9%.

For the period of January – September 2022, revenue from tourism is estimated at €1.965,4 mn compared to €1.045,2 mn in the corresponding period of 2021 and to €298,9 mn during the period of January – September 2020.

Source: Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Σεπτέμβριος 2022

Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 έφθασε στις 142,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,0% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς μεταλλείων και λατομείων (+15,1%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+3,5%). Ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε μείωση κατά 0,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+25,2%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+10,3%) και κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+9,2%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-44,9%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-10,1%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+27,7%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+21,8%) και συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+15,4%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-38,9%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-7,6%).

Πηγή: Cystat

Industrial production Index: September 2022

In September 2022, the industrial production Index reached 142,7 units (base 2015=100), recording an increase of 1,1% compared to September 2021. For the period January – September 2022, the index recorded an increase of 2,5% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 1,0% compared to September 2021. Increases were also observed in the sectors of mining and quarrying (+15,1%) and water supply and materials recovery (+3,5%). The electricity supply sector recorded a decrease of 0,6% compared to September 2021.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to September 2021 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+25,2%), textiles, wearing apparel and leather products (+10,3%) and furniture and repair/installation of machinery and equipment (+9,2%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-44,9%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (-10,1%).

Comparing the rates of change for the period January – September 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+27,7%), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+21,8%) and water collection, treatment and supply (+15,4%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – September 2021 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-38,9%) and manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-7,6%).

Source: Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες: 3ο τρίμηνο 2022

με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (65,6%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (24,2%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (16,7%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,7%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κατέγραψαν οι δείκτες των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (55,6%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (49,9%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (27,0%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,6%).

Πηγή: Cystat

Turnover value Index of services: 3rdquarter 2022

The turnover value Index during the third quarter of 2022 recorded increases in the sectors of administrative and support service activities (65,6%), of accommodation and food service activities (24,2%), of information and communication (16,7%) and of professional, scientific and technical activities (8,7%) compared to the corresponding quarter of 2021.

During the period January-September 2022, increases relative to the corresponding period of 2021 were observed in the indices of professional, scientific and technical activities (55,6%), of accommodation and food service activities (49,9%), of information and communication (27,0%) and of administrative and support service activities (8,6%).

Source: Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Οκτώβριος 2022

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Οκτώβριο 2022 έφτασε στις 141,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 26,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 23,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Οκτώβριο 2022 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της μεταποίησης κατά 0,4% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,3%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 1,0%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 75,6%, μεταλλεία και λατομεία 13,6%, μεταποίηση 13,2% και παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 8,0%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Οκτώβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (21,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (15,6%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (14,5%), στη βιομηχανία ξύλου (14,3%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (13,7%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (12,7%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (12,5%).

Πηγή: Cystat

Index of industrial output prices: October 2022

The Index of industrial output prices for October 2022 reached 141,9 units (base 2015=100), recording an increase of 0,2% compared to September 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 26,3%. For the period January-October 2022, the index showed an increase of 23,4% compared to the corresponding period of 2021.

In October 2022 compared to September 2022, the index remained stable in the sector of electricity supply, while it showed a rise in the sectors of manufacturing by 0,4% and mining and quarrying by 0,3%. In the sector of water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 1,0%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 75,6%, mining and quarrying 13,6%, manufacturing 13,2% and water supply and materials recovery 8,0%.

By division of economic activity in manufacturing, in October 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of other non-metallic mineral products (21,6%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (15,6%), the manufacture of rubber and plastic products (14,5%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (14,3%), the manufacture of food products and beverages (13,7%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (12,7%) and the manufacture of paper and paper products and printing (12,5%).

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €556,4 εκ. (2,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €329,5 εκ. (1,4% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €169,8 εκ. (+2,1%) και ανήλθαν στα €8.233,9 εκ. σε σύγκριση με €8.064,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €261,9 εκ. (+8,6%) και ανήλθαν στα €3.300,9 εκ. σε σύγκριση με €3.039,0 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €120,0 εκ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €2.434,8 εκ. σε σύγκριση με €2.314,8 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €166,4 εκ. (+22,3%) και ανήλθε στα €913,6 εκ. σε σύγκριση με €747,2 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €10,2 εκ. (+2,1%) και ανήλθαν στα €497,4 εκ. σε σύγκριση με €487,2 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €163,3 εκ. (+32,4%) και ανήλθε στα €667,3 εκ. σε σύγκριση με €504,0 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €122,1 εκ. (+30,4%) και ανήλθαν στα €523,3 εκ. σε σύγκριση με €401,2 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €41,1 εκ. (+40,0%) και ανήλθαν στα €144,0 εκ. σε σύγκριση με €102,9 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €474,5 εκ. (-85,2%) και περιορίστηκαν στα €82,5 εκ. σε σύγκριση με €557,0 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €77,5 εκ. (-18,7%) και περιορίστηκαν στα €337,4 εκ. σε σύγκριση με €414,9 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €1.055,7 εκ. (+13,6%) και ανήλθαν στα €8.790,3 εκ. σε σύγκριση με €7.734,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €441,1 εκ. (+15,8%) και ανήλθαν στα €3.231,5 εκ. σε σύγκριση με €2.790,4 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €351,6 εκ. (+19,3%) και ανήλθαν στα €2.175,3 εκ. σε σύγκριση με €1.823,7 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €379,9 εκ. (+21,8%) και ανήλθαν στα €2.121,2 εκ. σε σύγκριση με €1.741,3 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €298,2 εκ. (+13,8%) και ανήλθαν στα €2.460,9 εκ. σε σύγκριση με €2.162,7 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €29,6 εκ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €562,2 εκ. σε σύγκριση με €532,6 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €1,1 εκ. (+1,1%) και ανήλθαν στα €104,9 εκ. σε σύγκριση με €103,8 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €1,7 εκ. (+1,0%) και ανήλθαν στα €169,9 εκ. σε σύγκριση με €168,2 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €95,8 εκ. (-40,7%) και περιορίστηκαν στα €139,7 εκ. σε σύγκριση με €235,5 εκ. το 2021.

Πηγή: Cystat

Fiscal Accounts of General Government: January-October 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €556,4 mn (2,1% of GDP) for the period of January-October 2022, as compared to a deficit of €329,5 mn (1,4% of GDP) that was recorded during the period of January-October 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-October 2022, total expenditure increased by €169,8 mn (+2,1%) and amounted to €8.233,9 mn, compared to €8.064,1 mn in the corresponding period of 2021.

In detail, social benefits increased by €261,9 mn (+8,6%) and amounted to €3.300,9 mn, compared to €3.039,0 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €120,0 mn (+5,2%) and amounted to €2.434,8 mn, compared to €2.314,8 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €166,4 mn (+22,3%) and amounted to €913,6 mn, compared to €747,2 mn in 2021. Current transfers increased by €10,2 mn (+2,1%) and amounted to €497,4 mn, compared to €487,2 mn in 2021.

The capital account increased by €163,3 mn (+32,4%) and amounted to €667,3 mn, compared to €504,0 mn in 2021. In detail, gross capital formation increased by €122,1 mn (+30,4%) and amounted to €523,3 mn, compared to €401,2 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €41,1 mn (+40,0%) and amounted to €144,0 mn, compared to €102,9 mn in 2021.

On the contrary, subsidies decreased by €474,5 mn (-85,2%) to €82,5 mn, from €557,0 mn in 2021. Interest payable decreased by €77,5 mn (-18,7%) to €337,4 mn, from €414,9 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-October 2022, total revenue increased by €1.055,7 mn (+13,6%) and amounted to €8.790,3 mn, compared to €7.734,6 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €441,1 mn (+15,8%) and amounted to €3.231,5 mn, compared to €2.790,4 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €351,6 mn (+19,3%) and amounted to €2.175,3 mn, compared to €1.823,7 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €379,9 mn (+21,8%) and amounted to €2.121,2 mn, compared to €1.741,3 mn in 2021. Social contributions increased by €298,2 mn (+13,8%) and amounted to €2.460,9 mn, compared to €2.162,7 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €29,6 mn (+5,6%) and amounted to €562,2 mn, compared to €532,6 mn in 2021. Property income increased by €1,1 mn (+1,1%) and amounted to €104,9 mn, compared to €103,8 mn in 2021. Current transfers increased by €1,7 mn (+1,0%) and amounted to €169,9 mn, compared to €168,2 mn in 2021.

On the contrary, capital transfers decreased by €95,8 mn (-40,7%) to €139,7 mn, from €235,5 mn in 2021.

Source: Cystat

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.