Nyt Praksisnotat Fra Voldgiftsnævnet Om Hurtige Afgørelser

NN
Nielsen & Norager

Contributor

Nielsen & Norager
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg er den 19.marts 2024 udkommet med Praksisnotat II om hurtige afgørelser/opmandsafgørelser ved Voldgiftsnævnet.
Denmark Litigation, Mediation & Arbitration
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg er den 19.marts 2024 udkommet med Praksisnotat II om hurtige afgørelser/opmandsafgørelser ved Voldgiftsnævnet.

Praksisnotatet vedrører muligheden for hurtige afgørelser, der blev indført med det nye AB-system (bet. 1570/2018), som trådte i kraft den 1. januar 2019. Reglen om hurtige afgørelser findes i hhv. AB 18 §68, ABT 18 § 66 og ABR 18 § 62. Formålet med bestemmelserne er at give parterne mulighed for en proces, der er hurtigere og billigere, så en længerevarende og omkostningstung voldgiftssag undgås, og byggesagen hurtigere kan fortsætte.

I forlængelse heraf udarbejdede Voldgiftsnævnet ligeledes "Regler for hurtig afgørelse 2018", som Voldgiftsnævnet i praksisnotatet omtaler som "Procesreglerne".

Praksisnotatet oplyser en statistik for de hurtige afgørelser, der viser, at der pr. 19. marts 2024 er anlagt 173 sager, hvoraf100 er afsluttet ved hurtig afgørelse. De resterende er enten fortsat i gang,blevet henvist til en almindelig voldgiftssag, hævet eller afvist. Af de 100afsluttede sager er 24 efterfølgende indbragt for Voldgiftsnævnet.

Derudover fremgår det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, som enten er afsluttet ved hurtig afgørelse eller henvist til almindelig voldgiftsbehandling er 49 arbejdsdage efter sagens anlæg, dvs. omkring 2 ½ måned. Dette lyder jo relativt hurtigt, om end det ikke kan udelukkes, at det har haft en (positiv) indflydelse på resultatet, at der i denne beregning er medtaget sager, der henvises til almindeligvoldgiftsbehandling, idet det må formodes, at en sag relativt hurtigt henvisestil voldgiftsbehandling, hvis den ikke vurderes egnet til hurtig afgørelse.

Uagtet dette er det dog bestemt positivt, at sagsbehandlingstiden kan holdes så kort, når berammelsestiden for en almindeligvoldgiftssag ved Voldgiftsnævnet ifølge Voldgiftsnævnets hjemmeside i 2022 var21 måneder (dog kun 16 måneder for sager uden syn og skøn, men 26 måneder forsager med syn og skøn). Dog værre ved de almindelige domstole, hvor der ifølge domstolenes hjemmeside fx er en berammelsestid for en civil sag af én retsdags varighed ved retten i Horsens på 20-24 måneder (og ved Retten i Glostrup er berammelsestiderne for civile sager slet ikke oplyst).

Praksisnotatet refererer ligeledes en række af nævnets – primært processuelle – afgørelser, som ikke er trykt i de juridiske tidsskrifter, og derfor er værd at orientere sig i, hvis man arbejder medhurtige afgørelser. For afgørelser af materiel karakter henviser Voldgiftsnævnet til de enkelte mere principielle afgørelser, der er trykt i de juridiske tidsskrifter.

Til eksempel på de refererede processuelle afgørelser kan nævnes afgørelse af 18. maj 2022 i O-74, hvor en adcitation blev afvist, jf. Procesreglernes § 13, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, da der ikke havde været forsøgt forhandling mellem adcitanten og adciterede efter reglerne i AB18 § 64, stk. 1 og 2 – som jo også er et nyt tiltag med de nye AB-regler. Se ligeledes afgørelse af 14. juni 2022 i O-74 og afgørelse af 15. august 2022 iO-89, der nåede til samme resultat.

Det er ligeledes værd at orientere sig i de refererede afgørelser vedrørende tvistekategorier, der giver et indblik i, hvilke typer af tvister, der kan anses for omfattet af AB 18 § 68, stk. 1, (og tilsvarende ABT 18 § 66, stk. 1, og ABR 18 § 62, stk. 1) og derved kan være genstand for hurtige afgørelser. Blandt andet findes der eksempler på, attvister vedrørende aftalefortolkning (afgørelse af 30. november 2022 i O-104)og erstatning for mistet dækningsbidrag (afgørelse af 8. januar 2021 i O-31)ikke er omfattet. Heller ikke tvister om dagbøder, hovedtidsplan eller forcering er omfattet, da dette vedrører "grundlaget for eller udmåling af en eventuel erstatning", jf. afgørelse af 5. oktober 2021 i O-44.

Derudover refereres der ligeledes til processuelle afgørelser vedrørende vedtagelse af AB 18, verserende sager om samme tvist og senere udvidelse med ny tvist. Der refereres ligeledes til afgørelser vedrørende formaliteter såsom krav til selve anmodningen om hurtig afgørelse, formulering af påstand, mulighed for kumulation, bevisførelse, henvisning til almindeligvoldgift m.v.

Praksisnotatet er således et praktisk værktøj til arbejdet med de hurtige afgørelser, som fortsat må anses for et nyt tiltag i dansk ret. Med disse afgørelser (om end det kun er referater) får såvel advokater som byggeriets parter en indsigt i, hvordan Voldgiftsnævnet opfatter de pågældende regelsæt, hvilket forhåbentlig kan mindske sager, der afvises af processuelle årsager. Praksisnotatet bidrager ligeledes til synliggørelsen af muligheden for hurtige afgørelser, hvilket måske kan øge interessen for og benyttelsen af muligheden for hurtige afgørelser.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More