Turkey: Beps 7. Eylem Plani Çerçevesinde Daimi İşyeri Taniminda Yapilan Değişiklikler

Last Updated: 10 September 2019
Article by Pınar Solyali and Özgen Polat

ÖZET

Son yıllarda vergiden kaçınma yöntemlerinden biri olarak başvurulan ve bu yüzden sıkça tartışılan çifte vergiyi önleme anlaşmalarının 'işyeri' maddesi, OECD'nin BEPS eylem planı kapsamında çözüme kavuşturulmak istenen bir konu olmuştur. 2015 yılında yayınlanan nihai raporun yayınlanma amacı, işyeri kavramının tanımında değişiklikler yapmak suretiyle var olan belirsizlikleri gidermek ve çifte vergiyi önleme anlaşmalarında yer alan boşluklar nedeniyle yapılan suiistimallerin önüne geçmektir.

İşbu makale, çifte vergiyi önleme anlaşmalarının işyeri tanımını düzenleyen 5. maddesinde BEPS kapsamında yapılan değişiklikleri 7. Eylem Planı çerçevesinde incelemektedir. Bu kapsamda, komisyonculuk yapıları, belirli faaliyet istisnaları kapsamında faaliyetlerin bölünmesi ve sözleşmelerin süre testinin altında kalacak şekilde parçalanması gibi kötüye kullanma yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: BEPS, 7. Eylem Planı, Daimi İşyeri, İşyeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaçınmanın Önlenmesi, OECD Model Anlaşması, Sözleşmenin Parçalara Bölünmesi, Spesifik Faaliyet İstisnaları, Çok Taraflı BEPS Konvansiyonu.

GİRİŞ

Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Yine çoğunlukla çok uluslu şirketler, mukimi oldukları ülkelerin kanunları ve çifte vergiyi önleme anlaşmalarında yer alan boşluklardan yararlanmak suretiyle bazı vergiden kaçınma yöntemlerine başvurmaktadırlar. Vergiden kaçınma, mükellefin kanunen ödemesi gereken vergi miktarını azaltmak amacıyla vergi sisteminden kendi menfaati doğrultusunda yasal olarak faydalanmasıdır.

IMF tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca Hollanda ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki çifte vergiyi önleme anlaşmalarına göre bile bir yılda gelişmekte olan ülkeler aleyhine 770 milyon EUR hazine kaybı söz konusudur.1 Mevcut OECD Model Anlaşması'nın 5. maddesinde yer alan daimi işyeri tanımındaki bazı unsurlar uluslararası düzlemde vergiden kaçınma yöntemlerinden biri olarak kullanılagelmiştir. Daimi işyeri kavramına ilişkin uluslararası düzenlemelerdeki açık, ağırlıklı olarak teşebbüs adına sözleşme akdetme yetkisi koşulunun, yardımcı ve hazırlayıcı faaliyet istisnasının ve 12 aylık sürenin kötüye kullanılması sonucu meydana gelmiş olup, "İşyeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaçınmanın Önlenmesi" başlıklı BEPS 7. Eylem Planı ile bu açıkların önlenmesi amaçlanmaktadır.

1. MEVCUT DURUM

OECD Model Anlaşması'nın 5. maddesinin ilk paragrafında daimi işyeri kavramının tanımı; ikinci paragrafında daimi işyeri sayılan yerler; üçüncü paragrafında inşaat ve bayındırlık faaliyetlerinde daimi işyeri oluşumunu gerektiren süre; dördüncü paragrafında daimi işyeri sayılmayan faaliyetler; beşinci paragrafında fiziki işyeri şartına bir alternatif olarak 'daimi temsilci'; altıncı paragrafında daimi işyeri sayılmayan 'bağımsız acente'; yedinci paragrafında kontrol ilişkisi durumunda bir şirketin daimi işyeri sayılmayacağı gibi konular yer almaktadır.

Mevcut Model Anlaşma'nın 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, işe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması durumu daimi işyeri oluşturmamaktadır. Mezkur maddenin 5. fıkrasında ise bir kişinin başka bir akit devletin teşebbüsü adına hareket etmesi, o teşebbüs adına sözleşme akdetme yetkisine sahip olması ve bu yetkisini mutaden kullanması durumunda işyeri oluşacağı belirtilmiştir. Bağımsız nitelikteki acenteler tanım dışında bırakılmıştır. 6. fıkrada da bağımsız statüde bir acente vasıtasıyla işlerin yürütüldüğü durumda daimi işyeri oluşmayacağı belirtilmiştir. İlaveten, 5. maddenin 3. fıkrası belirli bir süreyi aşan (genellikle 6 veya 12 ay olarak belirlenmektedir) inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlara ilişkin gözetim faaliyetlerini daimi işyeri olarak tasvir etmektedir.

2. DAİMİ İŞYERİ OLUŞTURACAK KİŞİ TANIMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Bir yabancı teşebbüs, diğer ülkede oluşturduğu komisyonculuk yapılandırması vasıtasıyla ürünlerini herhangi bir daimî işyeri oluşturmaksızın pazarlayabilmektedir. Komisyoncu vasfındaki kişi, teşebbüsün ürünlerini kendi adına fakat ürünlerin sahibi olan yabancı teşebbüs hesabına satmaktadır. Komisyoncu olan kişi sattığı ürünlerin sahibi olmadığı için bu satışlarda elde ettiği kazanç, komisyonculuk hizmetinin karşılığında elde ettiği komisyon ücreti dışında vergilendirilememektedir. OECD Model Anlaşması'nın 5. maddesinin 5. fıkrasında yer alan bağımlı temsilci tanımında, teşebbüs namına sözleşme akdetme yetkisi aranması, bağımlı temsilcilerin işyeri tanımına dahil edilmeyerek vergiden kaçınılmasının en önemli nedenlerinden biridir.

Model Anlaşma'nın 5. fıkrasında yer alan ve daimi temsilci oluşabilmesi için teşebbüs adına sözleşme akdetme yetkisine sahip olunmasını şart koşan sözleşme maddesi "sözleşmeleri sürekli olarak yapma veya sözleşmelerin tamamlanmasında teşebbüs tarafından önemli değişikliklere gerek duyulmaksızın sürekli olarak baş rol oynama" ifadesi ile değiştirilerek kendi adına ancak yabancı teşebbüs hesabına satış yapan komisyoncular da daimi temsilci kapsamına alınmıştır.

Örnek vermek gerekirse; R ülkesinde mukim Site Co bir web sitesine ilişkin fikri mülkiyet haklarının sahibidir. S ülkesinde mukim ilişkili Sell Co, bir hizmet sözleşmesi aracılığı ile Site Co'nun adına S ülkesinde pazarlama faaliyeti yürütmektedir. Anlaşmaya göre, Site Co, S ülkesindeki müşterilerin Sell Co'ya teklif ettikleri şart ve koşulları değiştirmemektedir. Sell Co, S ülkesindeki satışların rutin olarak yapılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. S ülkesindeki Sell Co personeli, uygun miktarda reklam türüne ve biçimine karar vermekten sorumludur. Sell Co'nun işi yalnızca Site Co için sunmuş olduğu hizmetlerden ibarettir. Site Co, S ülkesinde kendine ait hiçbir faaliyete sahip değildir ve S ülkesinde müşterileri için kendi adına Sell Co tarafından yapılanlar dışında satış yapmamaktadır. Yeni daimi işyeri tanımına göre, Sell Co, S ülkesinde rutin olarak gerçekleşen satışlarda temel rolü üstlendiğinden, Site Co, S ülkesinde daimi işyerine sahiptir.2

Bağımsız temsilcinin daimi işyeri oluşturmayacağına ilişkin Model Anlaşma'nın 5. maddesinin 6. fıkrası ise bir veya birbiriyle ilişkili daha fazla teşebbüs adına münhasıran veya buna yakın bir biçimde hareket eden teşebbüsleri bağımsız temsilci olarak nitelendirmeyecek şekilde değiştirilmiştir. Model Anlaşma'nın 5. maddesine ilişkin Yorum Notları'nda ifade edildiği gibi, bir temsilcinin yakın ilişkili kişiler adına gerçekleştirdiği satışları toplam satışının %90'ı veya daha fazlasına ulaşıyorsa, bu temsilci bağımsız temsilci olarak nitelendirilmeyecektir.3

3. SÖZLEŞMELERİN PARÇALARA BÖLÜNMESİ

OECD Model Anlaşması'nın 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, inşaat ve bayındırlık faaliyetleri kapsamında daimî işyeri oluşmuş kabul edilebilmesi için belirlenen 12 (anlaşmaya göre farklı süreler belirlenebilir) aylık süreyi aşmamak amacıyla bazı yakın ilişkili ya da aynı gruba bağlı şirketlerin işin farklı kısımları için parçaların her biri 12 aylık sınırı geçmeyecek şekilde ayrı ayrı sözleşme yaparak belirlenen kuralı kötüye kullandıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle OECD, BEPS 7. eylem planında "Temel Amaç Testi" uygulanmasını önermiştir.

Örnek vermek gerekirse; RCO, R ülkesinde mukim bir şirkettir. Bu şirket, S ülkesinde mukim bağımsız bir şirket olan SCO için 22 ay sürmesi beklenen bir elektrik santrali yapımı için teklif vermiştir. Sözleşmenin görüşülmesi sırasında, proje her biri 11 ay süren iki farklı sözleşmeye ayrılmıştır. İlk sözleşme RCO ile, ikinci sözleşme ise R ülkesinde mukim RCO'nun tamamen bağlı bir iştiraki olan SUBCO ile sonuçlandırılmıştır. Bu örnekte, aksini gösteren diğer kanıtların sağlanamaması durumunda, SUBCO'nun inşaat projesinin bir bölümünü gerçekleştirmeyi kabul ettiği ayrı bir sözleşmenin imzalanmasının asıl amaçlarından birinin RCO ve SUBCO'nun R ülkesi ve S ülkesi arasındaki çifte vergiyi önleme anlaşmasının 5. maddesinin 3. paragrafındaki kuraldan faydalanmak olduğu sonucuna varılabilecektir. Bu durumda bu kuraldan fayda sağlama, bu paragrafın amacına ve niyetine aykırı olacaktır.4

4. SPESİFİK FAALİYET İSTİSNALARI VE FAALİYETLERİN KISIMLARA BÖLÜNMESİ

Faaliyetlerin parçalanması stratejisiyle, çok uluslu şirketler operasyonlarını her biri hazırlayıcı ve tamamlayıcı faaliyetler içerecek şekilde parçalara ayırmış, bu şekilde OECD Model Anlaşması'nın 5. maddesinin 4. paragrafında yer alan hazırlayıcı ve tamamlayıcı faaliyetlere yönelik istisnadan yararlanmayı ve bu şekilde kaynak ülkede vergilendirilmeyi önlemeyi amaçlamışlardır. İşyeri tanımının istisnalarından biri olan ve OECD Model Anlaşması'nın 5. maddesinin 4. paragrafında yer alan hazırlayıcı ve tamamlayıcı faaliyetler konusunda da kötüye kullanmaların önlenmesi amacıyla bazı değişiklikler önerilmiştir.

OECD'nin bu hususta geliştirdiği yaklaşıma göre, organizasyonel bütünlük arz eden ticari faaliyetler, her biri yardımcı aktivite mahiyetinde olduğu iddia edilen ayrı kısımlara bölünemeyecek ve bütün olarak değerlendirilecektir. Diğer bir ifadeyle, işyerlerinin, her biri bir akit devlette malların teslim alınması ve depolanması, bu malların diğer yer vasıtasıyla dağıtımı gibi birbirini tamamlayıcı fonksiyonlar yerine getirdiği durumlarda organizasyonel olarak birbirlerinden ayrılamayacakları, dolayısıyla kısımlara ayrılmış faaliyetlerin hazırlayıcı ve tamamlayıcı faaliyetlere yönelik istisnadan faydalanamayacağı söylenebilir. Örnek vermek gerekirse; RCO R ülkesinin mukimi olan bir bankadır ve S ülkesinde daimi işyeri oluşturan birkaç şubeye sahiptir. Ayrıca S ülkesinde, birkaç çalışanın bu farklı şubelerde kredi başvurusu yapan müşteriler tarafından sağlanan bilgileri doğruladığı ayrı bir ofis bulunmaktadır. Çalışanlar tarafından yapılan doğrulamaların sonuçları analiz için R ülkesindeki RCO merkezine iletilir ve buradan da kredi verme kararlarının alındığı şubelere rapor edilir. Bu durumda, bu diğer ofiste gerçekleştirilen faaliyetler kredi başvurularının yapıldığı diğer işyerlerindeki faaliyetler ile tamamlayıcı bir ticari faaliyet bütünü oluşturduğundan, 4. fıkra istisnaları bu diğer ofise uygulanmaz. 5

5. TÜRKİYE'NİN DURUMU

Daimi işyeri tanımındaki değişiklikleri uygulamaya alacak Çok Taraflı BEPS Konvansiyonu 7 Haziran 2017'de Paris'te 68 ülke tarafından imzalanmıştır. Günümüz itibariyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 87 ülke bu Konvansiyonu imzalamış ve Konvansiyon söz konusu ülkelerin 25'i bakımından yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.6 Türkiye imzalamış olduğu, henüz yürürlüğe girmemiş olanlar da dahil olmak üzere, bütün çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını Çok Taraflı BEPS Konvansiyonu kapsamına almıştır. Türkiye BEPS Konvansiyonu'nu kısmen uygulamayı kabul etmiştir.

Türkiye daimi işyeri tanımına ilişkin olarak Sözleşmelerin Birden Fazla Parçaya Ayrılarak Daimi İşyeri Oluşumunun Engellenmesi'ni düzenleyen 14. maddeye çekince koymuştur. Öte yandan, "Komisyoncu Tertipleri ve Benzeri Stratejilerle İşyeri Statüsünden Yapay Olarak Kaçınma" başlıklı 12. madde ile "Belirli Faaliyet İstisnaları Aracılığıyla İşyeri Statüsünden Yapay Olarak Kaçınma" başlıklı 13. maddedeki "A" seçeneğini ve aynı maddenin 4. fıkrasındaki, teşebbüsle yakinen ilişkili kişiler bakımından farklılaştırma öngören hükmü uygulamayı tercih etmiştir.7 Çok Taraflı BEPS Konvansiyonu Türkiye tarafından imzalanmış olmasına rağmen onay süreci gerçekleşmediğinden yürürlükte değildir.

SONUÇ

BEPS Eylem Planı'nın Daimî İşyeri Statüsünden Suni Yollarla Kaçınmanın Önlenmesi başlıklı 7. eyleminde ele alınan konulardan ilki hazırlayıcı ve tamamlayıcı faaliyetlerin operasyonun bütününden ayrılmasına neden olan spesifik faaliyet istisnaları olmuştur. İkinci konu, teşebbüslerin inşaat ve bayındırlık faaliyetleri kapsamında işyeri oluşumunu gerektiren süreyi aşmamak amacıyla sözleşmeleri parçalara bölmesidir. Üçüncü olarak ise, uluslararası ticaret faaliyetleri yürüten teşebbüslerin satışlarını kaynak ülkelerde komisyonculuk yapısı kurarak kendi adına "sözleşme akdetme yetkisi" verilmeksizin gerçekleştirmesi ele alınmıştır.

İlgili değişikliklerin yürürlüğe girmesi amacıyla Çok Taraflı Konvansiyon Haziran 2017'de imzaya açılmış, Türkiye tarafından da birtakım çekinceler konulmak suretiyle imzalanmış, ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. Konvansiyon'un yürürlüğe girmesinin akabinde Konvansiyon'a taraf olmuş ve Türkiye ile çifte vergilendirme anlaşması olan bir diğer devletin de aynı tercihlerde bulunması halinde iki devlet arasındaki anlaşma Konvansiyon hükümleri ile değiştirilmiş olacaktır.

Footnotes

1 Almeida L.M. & Toledano P. (2018) Understanding How the Various Definitions of Permanent Establishment Can Limit the Taxation Ability of Resource- Rich Source Countries.

2 OECD (2018) Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, BEPS ACTION 7 www.oecd.org/tax/beps/additional-guidance-attribution-of-profits-to-a-permanent-establishment-under-beps s.19

3 OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en s.149

4 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 - 2015 Final Report, OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en s.42

5 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 - 2015 Final Report, OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en s.40

6 https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf

7 Akçaoğlu, Ertuğrul (2019), Çok Taraflı BEPS Anlaşmasında İşyeri Hükmünün Sonuçları

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions