Turkey: Yargıtay Kararı İncelemesi: Çalışanların whatsapp grubunda işveren aleyhine ifadeleri

Daha önceki yazılarımızda, Mahkemelerin ve Yargıtay'ın çalışanların whatsapp yazışmalarının delil niteliği ve bu delillere dayanılarak gerçekleştirilen fesihlere ilişkin görüşlerine yer vermiştik. (Bkz: https://www.ozbek.av.tr/yayinlar/calisanlarin-whatsapp-yazismalarinin-gizliligi-hakkinda-yargitay-gorusu/

Bu kez, yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yakın zamanda vermiş olduğu bir kararda*, önceki görüşlerine paralel olarak yaptığı değerlendirmeleri paylaşmak isteriz.

Uyuşmazlığa konu somut olayda, işçinin çalışma arkadaşları ile kullandıkları whatsapp grubunda birbirlerine gönderdikleri mesajların işyeri aleyhine ifadeler içerdiği, bunun işveren tarafından tespit edildiği ve işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiği görülmektedir.

Yerel Mahkeme Kararı Özeti:

Yerel Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacının söz konusu yazışmaları kendisinin yaptığının kabul etmesi ve yazışma içeriğinde paylaşılan bilgiler itibariyle davacının sözleşmeye aykırı bir şekilde doğruluk ve bağlılık kurallarına uymayarak hareket ettiği, whatsapp mesaj sistemine yazılan mesajların o gruba üye olanlar tarafından görülüyor olmasının sözleşme ihlali için yeterli kabul edileceği, işverenin bu yazışmalara yasadışı yollarla ulaştığına dair somut bir delil bulunmadığı gerekçeleriyle davalı işverenin iş akdini feshetmekte haklı olduğu tespiti ile davanın reddine karar verilmiş; ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yapmış olduğu değerlendirme neticesinde Yerel Mahkeme kararının aşağıda yer verilen gerekçelerle bozulmasına karar vermiştir. 

Yargıtay Bozma Kararının Gerekçesi:

"Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır."

İnceleme ve Değerlendirme:

Yargıtay kararının gerekçesine bakıldığında, yine Yargıtay'ın önceki görüşleri doğrultusunda bu yazışmaların kişisel veri olduğunun üzerinde durulduğu ve kişisel veri olarak korunması gerektiğinin vurgulandığı, bu sistemin 3. kişilere kapalı olduğu ve kendi içerisinde korunduğunun ifade edildiği, dolayısıyla da iş akışını etkilemediği sürece bu tarz grupların ve yazışmaların yasaklanamayacağını belirttiği görülmektedir.

Aynı zamanda bozma kararının gerekçesinde kişisel veri olarak korunması gereken bu yazışmaların nasıl temin edildiğinin anlaşılamadığına da yer verilmiştir. Burada kastedilen, hukuka aykırı elde edilen deliller ve bu delillerin kullanılması yasağıdır. Anayasa'nın 38/6 Maddesi ile kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıkça hükme bağlanmış ve buna paralel olarak bu Anayasal kural, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "İspat hakkı" başlığını taşıyan 189/2. maddesinde; "Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz." hükmüne de yansıtılmıştır.

Dolayısıyla bir davada ileri sürülebilecek her türlü delilin mutlaka hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması, eş söyleyişle yasak delil niteliğinde olmaması esası getirilmiştir. Karara konu olan somut uyuşmazlıkta da, çalışanlar arasında kurulan bir whatsapp grubu içerisindeki yazışmalara, işveren ya da işveren temsilcisinin bu grup içerisinde yer almadığı noktada doğrudan erişimi olmayan işverenin, yazışmanın tarafı olan çalışanların rızası olmaksızın eriştiğinin varsayıldığı ve bu yazışmalara hukuka uygun olarak eriştiğini ispatlayamadığının değerlendirildiği bunun da kişisel veri olarak değerlendirilen whatsapp yazışmalarının gizliliğinin ihlali olarak yorumlandığı söylenebilecektir.

Kanaatimizce de, özellikle işverenin işçi karşısındaki güçlü konumu düşünüldüğünde, örneğin işçiye baskı uygulayarak bu yazışmalara eriştiği/erişme imkanı olduğu senaryoda, hukuka aykırı olarak elde edilen/elde edilmesi mümkün olan yazışma içeriklerinin delil olarak değerlendirilmemesi isabetlidir.

Whatsapp yazışmaları ile ilgili işveren-işçi ilişkisinden başka bir diğer husus da, bu yazışmaların, yazışmanın taraflarınca müdahaleye açık olması, (örneğin aradaki bazı yazışmaların silinebilmesi), kolaylıkla ekran görüntüsü alınabilmesi vs. sebeplerle kişisel veri ihlaline son derece açık olmasıdır. Her ne kadar son dönemde whatsapp uygulaması üzerinde kişisel verilerin korunması adına uçtan uca şifreleme sistemi getirilmiş ve bu sayede konuşmaların gizliliği için birtakım önlemler alındığı belirtilmiş (ekran görüntüsü alma yasağı getirileceğine dair bir takım medya haberleri de söz konusudur) ise de kişisel veri olarak değerlendirilen whatsapp yazışmalarının bu yönleriyle de kişisel veri ihlaline son derece açık olduğunu belirtmek gerekir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bu kararı, işveren ile ilişkili olarak çalışanlar arasında gerçekleşen whatsapp yazışmaları ve bunların işveren tarafından elde edilmesi sonucu iş ilişkisine etkileri açısından emsal niteliği taşısa da kuşkusuz ki bu yönde verilen her bir karar yine her bir somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örnek vermek gerekir ise bu kararda geçen somut olay bakımından whatsapp yazışmalarının erişim yetkisi olmayan işveren tarafından nasıl temin edildiği anlaşılamadığından iş sözleşmesi feshine dayanak yapılan söz konusu yazışmalar hukuka aykırı elde edilen delil niteliğini haiz kabul edilmiştir. Bir başka somut olayda ise yine aynı nitelikteki yazışmaların whatsapp grubuna dahil olan herhangi bir çalışanın şikayet etmesi ile işverene sunulması halinde veyahut işveren tarafından yalnızca iş amaçlı kullanım için çalışanlara temin edilen cep telefonlarında yer alan tüm verilerin, işyerinde yalnızca iş amaçlı kullanılmak üzere oluşturulmasına izin verilen whatsapp yazışmalarında özel amaçlı kullanımın tamamen yasaklanmış olması ve işveren tarafından bu konuya özel oluşturulan işyeri politikalarında işverene ait elektronik iletişim araçlarının elektronik gözetim amacı ile izlendiği konusunda çalışanların peşinen bilgilendirilmiş olması gibi koşulların işveren tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, işverence rutin prosedür kapsamında yedekleniyor olması nedeniyle elde ediliyor olması halinde hukuka aykırı olarak elde edilmiş olduğundan bahsedilemeyebilecektir.

Özellikle elektronik gözetim amacı ile izlenen işverene ait elektronik iletişim araçlarında yer alan kişisel verilerin, işverenin veri kayıt sisteminin bir parçası haline gelmesi sonucunda işverenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında ayrıca Veri Sorumlusu haline gelecek olması sebebiyle kendisine ait elektronik iletişim araçlarında yer alan kişisel verilerin, çalışanları tarafından KVKK'nın genel ilkelerine uygun olarak elde edilip edilmediğini ve bunların işlenmesinde hukuka uygunluk sebebinin bulunup bulunmadığını tespit etme, bunların hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğünün bulunduğunu unutmamak gerekir. İşverenin, bu bahsedilen sebepler çerçevesinde kendisine ait elektronik iletişim araçlarını her zaman gözetme hak ve yetkisi olduğunu dolayısı ile Veri Sorumlusu olarak mahkemelerin kişisel veri olarak nitelendirdiği bilgilere hukuki olarak erişim hakkı olduğu da iddia edilebilecektir.  Dolayısı ile ileride benzer mahkeme kararlarında bu tip whatsupp yazışmalarının hukuki delil niteliği taşıyıp taşımadığı konusunda farklı görüşler de savunulabileceği kanaatindeyiz.

* 9. HD., E. 2018/10718 K. 2019/559 T. 10.1.2019

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions