Turkey: Kismi süreli çalişanlara ilişkin sgk eksik gün bildirimleri

Last Updated: 4 February 2019
Article by Emine Betül Gümüş
Most Read Contributor in Turkey, January 2019

ÖZET

İşçinin haftalık çalışma süresinin tam süreli çalışan işçiye göre daha az belirlenmesi durumunda, kısmi süreli iş sözleşmesi söz konusu olur. Herhangi bir işyerinde kısmî süreli çalışmanın var olup olmadığını anlayabilmek için o işyerinde uygulanan aylık normal çalışma saati bulunarak bulunan saatin 2/3 'ü söz konusu ay için azami kısmi süreli çalışma saati olarak kabul edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kısmi Çalışma, Prim Ödeme Gün Sayısı, Eksik Gün Bildirimi.

GİRİŞ

Günümüzde birçok şirkette çoğu kişi tarafından part-time olarak da bilinen adıyla kısmi süreli çalışma yaygın olarak uygulanmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemeye göre, sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışmadır.

  1. SGK EKSİK GÜN SAYISI HESAPLAMASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ("5510 Sayılı Kanun")'nun "Prime esas kazançlar" başlığını taşıyan 80. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, "Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayılarının, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterdiği, ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısının, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 Sayılı İş Kanunu ("4857 Sayılı Kanun")'na göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacağı, bu şekildeki hesaplamada gün kesirlerin bir gün kabul edileceği," hükmü amirdir.

4857 sayılı Kanun'un "Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi" başlıklı 13. maddesinde de "İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşmenin kısmi süreli iş sözleşmesi olduğu," hükme bağlanmıştır.

Yönetmelik'in "Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı" başlıklı 101. maddesinde ise, iş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı Kanun'a göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmaların 1 güne tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, tam zamanlı haftalık çalışma süresi 45 saat ve günlük çalışma süresi 7,5 saat olduğundan bir çalışmanın kısmı süreli çalışma olarak kabul edilmesi için haftalık tam zamanlı 45 saatlik çalışma süresinin üçte ikisi veya bunun altında (30 saat veya altında) olması gerekmektedir. Bu doğrultuda kısmı süreli iş sözleşmelerinde çalışma sürelerinin haftalık saat olarak belirtilmesi gerekmekte olup, çalışma süresi belirtilmeyen veya haftalık 30 saatin üzerinde çalışma süreleri belirlenmiş sözleşmeler kısmi süreli sözleşme olarak kabul edilmeyecektir. Kısmı süreli sözleşmelerde, çalışma süresi açısından uygunluğun ölçüsü haftalık çalışma süresidir.

Bu hesaplama yapılırken o ay içindeki her haftanın pazar/tatil günleri hariç her iş gününde çalışılacak gün sayısı günlük çalışma saati olan 7,5 ile çarpılarak haftalık çalışma saati bulunacaktır.  Ayın her haftası bu şekilde hesap edilerek aylık toplam çalışma saati bulunacaktır, bulunacak toplam çalışma saatinin 2/3'ü alınarak, sigortalı ile işveren arasındaki sözleşmedeki aylık toplam çalışma saati ile karşılaştırılacaktır. Sözleşmeye göre hesap edilecek toplam çalışma saati, aylık toplam çalışma gün sayısının 2/3'ünden fazla ise bu sözleşme tam süreli sözleşme kabul edilerek sigortalının aylık 30 gün üzerinden bildirilmesi gerekecektir.

Örneğin, A işçisi B işvereni ile çalışma süresi haftalık 30 saati geçmemek üzere belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalamıştır. B işverenine ait bu işyerinde, haftalık tam zamanlı azami çalışma süresi 45 saat ve çalışma gün sayısı ise 6 gün olduğu varsayıldığında, taraflar arasında akdedilen bu sözleşmeye istinaden yapılan çalışmanın kısmi veya tam süreli bir çalışma olduğunun tespiti için şu hesaplamalar yapılacaktır:

  • Ay içinde pazar günü veya belirlenen herhangi bir dinlenme günü hariç, o takvim ayındaki çalışılabilecek tam süreli azami gün sayısı tespit edilecek ve 7,5 saat ile çarpılarak tam süreli azami çalışma saati bulunacaktır.
  • Bulunan bu saatin 2/3 'ü söz konusu ay için azami kısmi süreli çalışma saati olarak kabul edilip söz konusu çalışmanın kısmi süreli veya tam süreli çalışma olup olmadığı tespit edilecektir.

Belirtilen çalışmanın, 4 günü pazar /tatil olan Mart ayında olduğu esas alındığında, aylık fiili çalışma günü 27 gün olacağından aylık tam zamanlı çalışma süresi 7,5*27=202,5 saat olarak bulunacaktır, bulunan azami çalışma saatinin 2/3'ü hesaplanıp (202,5/3=67,5*2=135) söz konusu ay için kısmi süreli azami çalışma süresi 135 saat olarak tespit edilecek, çalışma süresinin 135 saat veya altında bir sürede olması halinde çalışmanın kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden yapılan bir çalışma olduğu kabul edilecek; 135 saatin üzerinde bir çalışma söz konusu olur ise çalışma tam süreli bir çalışma olarak kabul edilecek ve bildirilecek gün sayısı 30 olacaktır.

Diğer taraftan kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalışan sigortalının SGK'ya kaç gün üzerinden bildiriminin yapılabileceği aşağıdaki hesaplamaya göre belirlenecektir:


                     İşçinin Ay İçindeki Toplam Çalışma Süresi          135

Kurum'a Bildirilecek Gün Sayısı: ----------------------------------------------------------   = ----- = 18

                    İş yerindeki Günlük Normal Çalışma Süresi          7,5

Sigortalının Kurum'a bildirileceği gün sayısı 18 gündür.

SONUÇ

Bir sözleşmenin kısmi süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmesi için haftalık çalışma süresinin üçte ikisi veya bu sürenin altında bir çalışma olması gerekmektedir. Ayrıca kısmı süreli iş sözleşmelerinde çalışma sürelerinin haftalık veya günlük saat olarak belirtilmesi gerekmekte olup, çalışma süresi belirtilmeyen veya eksik belirtilen sözleşmeler ile haftalık 30 saatin üzerinde çalışma süreleri belirlenmiş sözleşmeler kısmı süreli iş sözleşmesi kapsamında kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı olarak istihdam edilen sigortalıların bildirimleri APHB'de en fazla 18 gün olarak gerçekleştirilmelidir. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions