Turkey: Sürastarya Parasının Tahsilinde Alacaklının İmkanları

Last Updated: 10 January 2019
Article by Ekin Çinar and Tunç Savaş

I. Giriş

Sürastarya, yükleme ya da boşaltma limanında geminin belirlenen starya süresini aşacak şekilde fazladan bekletildiği süre olarak tanımlanır. Anılan süre için "sürastarya parası" ya da diğer adıyla demuraj tahakkuk etmekte olup bu bedel taşıyan tarafından tahsil edilmektedir. Sürastarya parasının yükleme limanında ödenmemesi ya da bu para için taşıyana teminat sağlanmaması, taşıyanın gemiyi yola çıkarma zorunluluğunu ortadan kaldırırken; boşaltma limanında ödenmeyen sürastarya parası taşıyanın eşya üzerinde hapis hakkını kullanmasına imkan vermektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1155 (4). maddesinde yükleme limanında oluşan sürastarya parasının borçlusunun "taşıtan" olduğunu söylemektedir. Fakat boşaltma limanında eşyayı bekleyen "gönderilen", belli şartlar altında bu borcun borçlusu durumuna gelmekte, adeta taşıtanla gönderilen yer değiştirmektedir. Sürastarya parasının alacaklısı taşıyan için bu borcun borçlusu her bir taşıma için ayrı ayrı tespiti gereken bir husustur.

II. Sürastarya Parasınının Niteliği, Alacaklısı ve Borçlusu

Sürastarya parasının, geminin fazladan beklemesi sebebiyle taşıyanın zararını gidermeye yönelik bir tazminat mı yoksa taşıyana ödenecek bir bedel mi olduğu noktasında, TTK'nın sürastarya parasını düzenleyen 1155. maddesinin gerekçesi, bu ücretin niteliği hakkında yüklemenin ya da boşaltmanın taşıtan (ya da gönderilen) tarafından "geciktirilmesi" hususundan hareket etmektedir ve sürastarya parasının alacaklı temerrüdü niteliğinde olduğu açıklamasına yer vermektedir. Buna göre sürastarya parası, alacaklı temerrüdünün taşıyan bakımından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları gidermek amacıyla düzenlenmiştir. Öyle ki ne Türk hukukunda ne de mehaz Alman Ticaret Kanunu'nda ve Alman hukukunda, temerrüde düşen alacaklı "tazminat" borcu altındadır. Benzer şekilde, alacaklının temerrüdü alacaklının "ücret" ödemesine de yol açmaz. Alacaklı temerrüdü sadece borçlunun alacaklının temerrüdü sebebiyle yapmak zorunda kaldığı zorunlu ve faydalı masrafların karşılanmasını gerektirir. Şöyle ki, TTK 1155 (3) : "sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sürastarya parası olarak yükleme süresini aşan bekleme nedeniyle, taşıyanın yaptığı zorunlu ve yararlı giderler istenebilir".

Fakat doktrinde geminin yüklemenin tamamlanması için bekletilmesi karşılığı ücret ödenmesinin alacaklı temerrüdünden tamamen farklı, deniz ticaretine özgü bir uygulama olduğu belirtilmektedir.1 Dolayısıyla sözleşme ile sürastarya süresi kararlaştırıldığı takdirde, gerektiğinde bu süreyi kullanan taşıtanın ödeyeceği bedel -kullanılan terim ücret ya da para ne olursa olsun- sonuçları bakımından alacaklı temerrüdü ile birlikte değerlendirilmemelidir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2014/12287 E., 2015/11462 K. sayılı ve 3 Kasım 2015 tarihli kararında sürastarya parasının niteliğine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde içtihat etmektedir: "(...) Bir başka deyişle, sürastarya parasının mahiyeti bir tazminat veya cezai şart değildir. Sürastarya borcunun doğması için sadece taşıtanın navlun sözleşmesinden doğan hakkını kullanması, yani geminin sürastarya süresi zarfında beklemesini talep etmesi yeterlidir. Burada taşıtanın kusurlu olması, akdi ihlal etmesi söz konusu olmadığı gibi taşıyanın da bu sürede geminin beklemesi yüzünden herhangi bir zarara uğramış olması şart değildir. Sürastarya parası, taşıyanın gemiyi yükleme veya boşaltma limanında bir süre daha bekletmesinin karşılığı olan bir ücrettir, tazminat değildir".

Sürastarya parası isteyebilmek için ilk şart, TTK 1154 (1) tahtında sürastaryanın sözleşmede kararlaştırılmış olmasıdır. Bu husus yukarıda alıntıladığımız Yargıtay içtihadında: "(...) Dava, sürastarya ücretinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkin olup, sürastarya ücreti, taşıyanın yükleme ve boşaltma faaliyetleri sırasında bekleme yükümlülüğünün bir miktar uzatılması karşılığında yapılan bir ödeme, diğer bir ifadeyle taşıtana ait sözleşmeden doğan bir edimdir. Dolayısıyla bu ücret taşıyana gemisini sürastarya süresi sırasında da ilgili faaliyetler için hazır bulundurulması karşılığında ödenen bir ücret olup, kanun tarafından düzenlenen, ancak ödeme sebebini sözleşmedeki tarafların iradelerinden alan bir özellige sahiptir. Tarafların sözleşmede herhangi bir şekilde sürastaryadan bahsetmemeleri halinde söz konusu sürenin sözleşme bakımından işleme imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sürastaryadan bahsedebilmek için tarafların en azından sözleşmeye sürastarya ücreti koymaları gerekir. Buna karşılık sözleşmede sürastarya kevramından hiç söz edilmemekte ise, bu tarafların aralarında anlaşarak starya süresinden sonra bekleme sürelerini bitirdikleri anlamına gelmektedir" şeklinde belirtilmiştir. Eğer sözleşmede taşıyan starya sonrası bekleme yükümlülüğü altında değilse, yükleme süresi sona erdiğinde, yüklemenin tamamlanması için daha fazla beklemek zorunda değildir. Doktrinde ayrıca, sözleşmede kararlaştırılmamışsa bile, starya süresi içinde dahi bu süre sona erdikten sonra beklenilmesinin taraflarca kararlaştırılabileceği belirtilmektedir.2

Sözleşmede geminin yükleme süresinden fazla bekleyecek olmasının düzenlenmiş ve fakat sürastarya süresinin belirtilmemiş olması ihtimalinde, TTK 1154 (2) hükmü gereğince bu süre on gündür ve yükleme bitince herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başlar.

Gecikme sebebiyle taşıyanın zarara uğraması söz konusu ise, taşıyanın sürastarya parasının yanı sıra, TTK 1155 (4) hükmüne atfen, fazladan beklediği süre için uğradığı zararın tazminini talep konusu edebilir.

Sürastarya parasının niteliğine ilişkin son husus, navluna ilişkin hükümlerin yükleme limanında doğan sürastarya parasına kıyas yoluyla bile uygulanamayacak olmasıdır. Uygulamada tereddüt yaratan bu sorun, Madde 1155 (6) tahtında çözülmüş ve sürastarya parası ile navlun sözleşmesi birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Bu da navluna ilişkin akdi veya kanuni düzenlemelerin, örneğin navluna ilişkin takas, mahsup veya tahsil beyanları gibi irade beyanlarının, sürastarya parasını etkilemeyeceği anlamına gelmektedir.

Sürastarya parasının alacaklısı, yükleme ve boşaltmanın starya süresi içinde tamamlanamamasından olumsuz etkilenen kişidir.3 Bu kişi gemisini veya bunun bir kısmını sözleşmeyle çarterere (taşıtana) tahsis eden, donatan veya alt taşıma sözleşmesi yapmış olan çartererdir.4 Alt taşıma sözleşmelerinin varlığında, birden fazla sayıda sürastarya alacaklısı olabilir; asıl taşıma sözleşmesi kapsamında donatan çartererden ücret talep edebilirken, çarterer de kendi alt çartererinden ücret talep edebilir. Buna karşılık kural olarak hem yükleme hem de boşaltma limanında doğan sürastarya ücretinin borçlusu, sözleşmenin akidi sıfatıyla taşıtandır.5

Boşaltma limanında da, tarafların anlaşmaları halinde sürastarya parası talep edilmesi mümkündür. TTK'nın yükleme sürastaryası için öngördüğü düzen burada da geçerlidir; sürastarya süresi taraflarca belirlenebilir, belirlenmemiş ise on gündür ve herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden başlar.

TTK 1171 (4) boşaltma limanında doğan sürastarya parasının borçlusunu taşıtan olarak işaret etmiş ise de gönderilen iki şartın birlikte gerçekleşmesi durumunda sürastarya ücretinin borçlusu olacaktır: (i) gönderilen yükün kendisine teslim edilmesini talep etmelidir ve (ii) aynı zamanda konşimentoda veya taraflar arasındaki sözleşmedeki klozda, gönderilen sürastarya borçlusu olarak gösterilmiş olmalıdır. Teslim talebinde bulunarak sürastarya ücretinin muhatapları arasına gönderilen de girmekte, eşyanın teslimi ile birlikte tek muhatap haline gelmektedir.6

Konuyla ilgili Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2014/17506 E., 2015/6002 K. sayılı ve 29.4.2015 tarihli kararında, gönderilenin sürastarya parasının borçlusu olabilmesinin şartlarını şöyle içtihat etmiştir: "(...) Ayrıca, kural olarak, sürastarya ücretinin borçlusu, taşıma sözleşmesinin tarafı olan taşıtandır. Borçlar Kanununu hükümlerine göre sözleşmeye taraf olmayan üçüncü kişiye borç yüklenememektedir. Gönderilenin borçlu olabilmesi için bu duruma ilişkin bir şartın sözleşmede bulunması gerekli ancak yeterli değildir. Gönderilenin sürastarya ücretinin borçlusu olabilmesi için öncelikle yükü teslim alması gerekir. Yani yükün ya bizzat konişmento uyarınca şeklen hak sahibi görünen gönderilen ya da gönderilen adına hareket etme yetkisi bulunan bir temsilcisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte gönderilenin sözkonusu ücretten sorumlu olabilmesi için konişmentoda borçlu olarak gösterilmesi de gerekmektedir. Buna göre, somut olayda taşınan malın alıcı tarafından teslim alınmadığı konteynerlerin liman sahasında beklediği iddia edildiğinden yükün teslim edilip edilmediği araştırılarak, yükün yukarıda açıklandığı üzere teslimi ve taşıma sözleşmesinde sürestarya ücretinden alıcı gönderilenin sorumlu olacağına ilişkin bir hüküm bulunması halinde alıcının sorumlu olacağı değerlendirilmeksizin sadece konişmentodaki kayda dayalı olarak davanın reddine karar verilmesi de doğru görülmemiştir".

Taşıyan ile taşıtan arasındaki sözleşmeden kaynaklanan bir alacağın üçüncü kişiye yükletilmesi noktasında TTK'nın "Üçüncü kişi gönderilenin durumu – Ödeme yükümlülüğü doğması" başlıklı 1203. maddesinin gerekçesine bakılmalıdır. Şöyle ki, navlun sözleşmesinin üçüncü kişi lehine bir sözleşme olması sebebiyle, gönderilenin aleyhine borç yaratmayacağı7; navlun sözleşmesinde veya konşimentoda gönderilen tarafından bir ödeme yapılacağı bildirilmiş değilse, gönderilenin herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü tutulamayacağı belirtilmiştir.

1203. maddenin uygulanmasıyla, malı tesellüm eden gönderilenin yalnızca sürastarya değil konşimentonun tüm şartlarıyla bağlı hale gelmesi sonucuna varan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2015/9082 E., 2016/3937 K. sayılı ve 11.4.2016 tarihli kararında: "(...) malı tesellüm eden gönderilen de konişmento ile bağlı hale gelir. Bu durumda mahkemece, davacının sigortalısı olan (...)'nin konşimentonun tarafı haline gelip gelmediğinin incelenmek suretiyle konşimentodaki yetki şartının davacının sigortalısını da bağlayıp bağlamayacağı değerlendirilerek sonucuna göre yetki itirazı hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir" denmektedir.

III. Tahsil Edilemeyen Sürastarya Parasına İlişkin Alacaklının İmkanları

TTK 1155 (4) yükleme limanında oluşan sürastarya parasının ödenmemesi halinde taşıyana, bu para ödenmeden ya da yeterli teminat verilmeden gemiyi yola çıkartmama imkanı tanımaktadır. Ayrıca taşıyan, uğradığı zararın tamamını taşıtandan talep edebilir.

Sürastarya ücreti için taşıyan hapis hakkını da kullanabilir. TTK 1201 tahtında düzenlenen hapis hakkı, taşıyanın navlun sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarını teminat altına almaktadır. Bu doğrultuda navlun ücreti, mesafe navlunu, ölü navlun, sürastarya ücreti ya da yolculuk başlamadan önce navlun sözleşmesinin çarterer tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi nedeniyle taşıyana ödenmesi gereken fesih tazminatı; hapis hakkının teminat altına aldığı alacaklara dahildir.8

Hapis hakkı, eşyanın taşıyanın zilyetliğinde bulunduğu sürece devam eder. Hatta teslimden sonra dahi, TTK 1201 (1) uyarınca otuz gün içinde, eşyanın gönderilenin zilyetliğinde bulunması şartıyla taşıyan hapis hakkını kullanabilir. Örneğin yük, gönderilenin deposunda ya da fabrikasında bulunmaktaysa, bu aşamada icra memuru ile birlikte eşyanın bulunduğu yere gidilerek defter tutulabilir, ardından da icra takibi başlatılabilir.9

Hapis hakkına ilişkin iki düzenleme uygulamadaki sorunlara cevap vermek üzere kanunlaşmıştır. TTK 1201 (2), taşıyanla ile taşıtan arasında daha önce akdedilen sözleşmelerden doğan alacaklar için de hapis hakkının kullanılmasının engellenmesi amacıyla "sadece üzerinde hapis hakkı kullanılan eşyanın taşındığı yolculuktan doğan alacaklar" için hapis hakkının kullanılabileceğini belirtmektedir.

İkincisi ise hapis hakkının ne oranda kullanılacağına ilişkindir. TTK 1201 (3) hapis hakkının ancak alacağı teminat altına almaya yetecek miktardaki eşya üzerinde kullanılabileceğini söylemektedir. Böylece küçük miktardaki alacaklar için bazen gemideki yükün tamamı üzerinde hapis hakkının kullanılmasının önüne geçilmiştir.

Sürastarya alacağının tahsili için ileri sürülebilecek hapis hakkının muhatabı, çarter sözleşmesinin tarafı olan taşıtandır. Fakat TTK 1203 uyarınca gönderilen, eşyanın teslimini istemiş ise ve bu istemin dayandığı sözleşme veya konşimento ya da diğer bir denizde taşıma senedi uyarınca sürastarya ücretinin gönderilen tarafından ödeneceği belirtilmişse, hapis hakkı TTK 1204 uyarınca gönderilene karşı da kullanılabilir. Taşıyanın bu hakkı da yalnızca konşimento üzerinde gönderilenin sorumlu olacağı belirtilmiş olan alacaklarla sınırlıdır.

Hapis hakkının teminat aldığı alacaklarla ilgili olarak tartışmalı hususlardan biri de "freight prepaid" kaydı düşülmüş, navlun bedelinin peşinen ödendiği konşimentolardır. Doktrinde bu kayıt varsa hapis hakkının kullanılamayacağı ifade edilmektedir.10

Bununla birlikte "freight prepaid" kaydı milletlerarası ticari teamülde yükleyicinin navlunu ve yükleme limanında oluşan yerel masrafları ödediğini ve varış limanındaki masraflarla; doğması halinde sürastarya parasına, gönderilenin katlanacağı yönündeki anlaşma anlamına gelmektedir. Değerlendirmemize göre "freight prepaid" kaydı, TTK 1203 tahtında aranan ve göndericinin ödemeye yetkili kılındığı alacakları işaret eden bir sözleşme ya da konşimento kaydı olarak değerlendirilebilir.

Varış limanında göndericinin malın teslimini talep etmesi ve konşimentoda "freight prepaid" kaydının bulunması varsayımında, taşıyan sürastarya parasının tahsili için gönderilene başvurabilecektir. Doktrinde konşimentodaki bu kayıt sebebiyle taşıyanın hapis hakkından faydalanamayacağı ve sürastarya bedelinin tahsili için hukukumuzdaki diğer takip yollarına başvurulması gerekeceği düşüncesi hakim ise de kanaatimizce bu kaydın varlığı, ancak navlun bedeline ilişkin hapis hakkının kullanılmasını engellemekte, gönderilenden sürastarya parası tahsil ederken gönderilene karşı kullanılabilecek hapis hakkına halel getirmemektedir.

Footnotes

[1] Kender, R / Çetingil E / Yazıcıoğlu E.: Deniz Ticareti Hukuku, C. 1, İstanbul 2014 sh. 173

[2] Sözer, B.:Deniz Ticareti Hukuku I, İstanbul 2014 sh. 382

[3] Ülgener, M.F.: Çarter Sözleşmeleri, C.I İstanbul 2017 sh. 385

[4] Ülgener, M.F.: a.g.e. sh. 385

[5] Ülgener, M.F.: a.g.e. sh., 386; TTK md.1155, 1171

[6] Ülgener, M.F.: a.g.e. sh. 386

[7] Aynı yönde, bkz. Ülgener, M.F.: a.g.e. sh. 385

[8] Ülgener M.F.: a.g.e. sh. 404, 405

[9] Eşya hakkında hapis hakkı için defter tutulması ile ilgili, bkz. TTK md. 1398, 1399, 1400

[10] Ülgener M.F.: a.g.e. sh.406

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions