Turkey: Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklikler Yapıldı

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (III-52.3) Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.ç) 20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

A. GİRİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") çıkardığı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (III-52.3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.ç) ("Tebliğ") 20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarının satışı, iadesi ve devrine ilişkin esaslarda değişiklikler öngörmektedir.

B. TEBLİĞ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Aşağıda, Tebliğ ile getirilen yenilikler dokuz (9) başlık altında incelenmektedir.

1) Fon Katılma Paylarının İhracı, İadesi ve Devrine İlişkin Yenilikler

 • Fon Katılma Paylarının Nakit Dışı Varlıklar Karşılığında İhraç Edilebilmesi
 • Gayrimenkul Yatırım Fonu ("GYF") katılma paylarının ihracı yatırımcılardan paraya ek olarak, gayrimenkul, gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler veya gayrimenkule dayalı haklar karşılığında yapılabilecektir. GYF'nin iç tüzük ve ihraç belgesinde söz konusu haklar karşılığında ihraç yapılabileceği açıkça belirtilmelidir.
 • Fon Katılma Paylarının Nakit Dışı Varlıklar Karşılığında Satışı ve İadesi Usulü
 • GYF katılma paylarının satışı karşılığında yatırımcılardan alınabilecek varlıklarda yapılan değişiklik doğrultusunda, katılma payı satışı karşılığında fon birim pay değeri nakden ödenebilir, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar veya gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler tapu sicilinde GYF adına tescil ettirilebilir ya da belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümlerin satın alınmasına ilişkin sözleşmeler GYF'ye devredilebilir. 
 • GYF katılma payları, yatırımcılar tarafından ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre nakde çevrilerek veya katılma payına karşılık gelen gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların yatırımcılara devredilmesi suretiyle GYF'ye iade edilebilir
 • GYF katılma paylarının ihracının veya fona iadesinin ayni olarak gerçekleştirilmek istenmesi durumunda, her işlem öncesinde GYF'nin mevcut tüm katılma payı sahiplerinin mutabakatlarının alınması, bu hususun portföy saklayıcısı tarafından teyit edilmesi ve söz konusu belgelerin GYF süresi ve takip eden beş (5) yıl boyunca GYF Kurucusu nezdinde saklanması gerekmektedir. Ayrıca, değişiklikle birlikte gayrimenkul değerleme kuruluşuna gayrimenkul ile ilgili bir değerleme raporu hazırlatılması yükümlülüğü getirilmiştir.
 • Katılma payı ihracının veya fona iadesinin ayni olarak gerçekleştirilmesi durumunda, katılma payı karşılığında yatırımcılardan fona veya fondan yatırımcılara devredilecek gayrimenkuller, Tebliğ'de belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler ve gayrimenkule dayalı hakların değer tespitine yönelik olarak, değerleme hizmeti alınacak kuruluş olarak belirlenen gayrimenkul değerleme kuruluşuna bir rapor hazırlatılması yükümlülüğü getirilmiştir. Katılma payı satışında, ihraç edilecek katılma payı adedinin hesaplanmasında esas alınacak değer, hazırlanan değerleme raporunda ulaşılan değerden fazla, katılma payı iadesinde geri alınacak katılma payı adedinin hesaplanmasında esas alınacak değer ise hazırlanan değerleme raporunda ulaşılan değerden az olamaz.
 • İade Edilen Fon Katılma Paylarının Kurucunun Portföyüne Alınmasına İlişkin Yenilikler
 • GYF katılma paylarının Kurucusu tarafından kendi portföyüne eklenmesi GYF'nin katılma payının %50'si ile sınırlı iken değişiklikle birlikte bu sınırlama ortadan kaldırılmıştır. Bunun yanında, GYF'nin Kurucusunun portföyüne alınan katılma paylarının alım tarihinden itibaren en geç iki (2) yıl içinde GYF'ye iade edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Fon Katılma Paylarının Yabancı Para Birimi Üzerinden Satılabilmesi
 • GYF katılma paylarının satışının belirli kişilere Türk Lirası'na ek olarak yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Katılma paylarının Türk Lirası'nın yanı sıra, yabancı para birimleri üzerinden de satılabileceği kişiler sınırlı sayı ile belirlenmiştir ve bunlar:

  1. Türkiye'de yerleşik yabancılar,
  2. Dışarıda yerleşik kişiler,
  3. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Kurul tarafından tespit edilen yabancılardır.

2) Fon Kurucusunun Fonu Temsil Yetkisini Bir veya Daha Fazla Üyeye ya da Üye Olmayan Çalışanına Devredebilmesi

GYF'nin temsiline ilişkin değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesinde, GYF kurucusunun yönetim kurulunun GYF'yi temsil etmek yetkisini yalnızca bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilmesi mümkün iken, değişiklikle birlikte, GYF kurucusunun yönetim kurulu fonu temsil etmek yetkisini murahhas olmayan bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan, GYF kurucusunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline de devredebileceği düzenlenmiştir.

3) Fon Katılma Paylarının Satışına Başlanması İçin Mevcut Süre Sınırlamasının Uzatılması

GYF katılma paylarının satışına başlanması için getirilen süre sınırlaması uzatılmıştır. Değişiklik öncesinde, Kurul tarafından onaylanmış ihraç belgesinin Kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden üç (3) ay içinde satışa başlanması gerekirken, değişiklik ile birlikte, bu süre altı (6) aya çıkarılmıştır.

4) Fon Katılma Paylarının Geri Alımının Ertelenmesi İçin Kurul'a Bildirim Yükümlülüğü

GYF katılma paylarının geri alımının ertelenmesi için Kurul'un onayının alınması zorunluluğu kaldırılmış, bu hususta Kurul'a bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Değişiklik sonucunda, GYF içtüzüğünde hüküm bulunmak şartıyla gerekli likiditenin sağlanamadığı ve portföydeki varlıkların satışının yatırımcının zararına olacağı hususları kurucu tarafından tespit edildiğinde, kurucu GYF katılma paylarının geri alımını erteleyebilecektir. Bu durumda Kurul'a yalnızca bilgilendirme mahiyetinde bir bildirim yapılması öngörülmüştür. Bu halde, erteleme süresi bir (1) yılı aşamaz.

5) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Reklam ve İlan Yasağının Kaldırılması

GYF'ye ilişkin reklam ve ilan yasağı kaldırılmıştır. Tebliğ ile Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi koşuluyla GYF'nin tanıtımının ve reklamının yapılması mümkün kılınmıştır.

6) Belirli İdareler İle Yapılan Sözleşmelere İlişkin İstisnalar

Bir tarafını belirli idarelerin oluşturduğu sözleşmelerden kaynaklanan hakların tapu siciline şerhi konusunda getirilen istisnanın kapsamı genişletilmiştir.

7) Performans Ücretlerine İlişkin Yenilikler

Performans ücretinin ihraç belgesinde yer verilen GYF toplam giderlerinin üst sınırına dahil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Performans ücretinin bu sınıra dahil olup olmadığı hususu GYF ihraç belgesinde belirtilir.

8) Fon Unvanında Katılım İbaresinin Kullanılabilmesi

GYF'nin faaliyet ve yatırımlarının içtüzük ve ihraç belgesinde katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin belirtilmesi halinde GYF unvanında "katılım" ibaresi yer alabilecektir.

9) Fon Kurucusunun Bilgi Verme Yükümlülüğüne İlişkin Yenilikler

Kurucunun bilgi verme yükümlülüğünde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesinde hazırlanan gayrimenkul değerleme raporları ile GYF portföyünde yer alan diğer varlıklara ilişkin değerleme raporlarını ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini takip eden on (10) iş günü içinde Kurul'a göndermek zorunda olan Kurucu yeni düzenleme ile birlikte ilgili raporları aynı süre içinde portföy saklayıcısına göndermekle yükümlü tutulmuştur.

C. DEĞERLENDİRME

Tebliğ, güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak hazırlanmış olup, gayrimenkul yatırım fonlarının bilinirliğini arttırmak ve katılma paylarına yatırım yapmak için daha fazla seçenek getirmek suretiyle yatırımcıları gayrimenkul piyasasında daha fazla yatırım yapmaya yöneltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, gayrimenkul yatırım fonlarına ve bunların katılma payı ihraçlarına ilişkin pratik kurallar getirmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions