Turkey: Arabuluculuk

Last Updated: 2 November 2018
Article by Dogukan Asar

1. Giriş

Mahkemelerdeki dava sayısının bir hayli artması ve dava süreçlerinin uzaması nedeniyle, mahkemenin iş yükünü azaltacak ve uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 22.06.2012 tarihli ve 6325 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazıda, arabuluculuğa ilişkin genel bir bilgi verildikten sonra, zorunlu arabuluculuk halleri ve süreci açıklanacaktır.

2. Genel Olarak Arabuluculuk

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) madde 2/b'de arabuluculuk şöyle tanımlanmaktadır: Arabuluculuk: "Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini" ifade eder. Arabuluculuğun Türk Hukuku'ndaki bir diğer tanımı ise şöyle yapılmıştır: "Arabuluculuk, uyuşmazlık içine düşmüş olan tarafları, konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, birbirlerini anlamalarını ve bu suretle kendi çözümlerini kendilerinin üretmelerini sağlamak için aralarındaki iletişimi kolaylaştıran, tümüyle bağımsız, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan üçüncü kişinin katkısı yahut katılımıyla yürütülen gönüllü bir usuldür." Bu tanımlardan yola çıkarak arabuluculuğu, şu şekilde tanımlamak mümkündür: Arabuluculuk, yargılamaya konu oluşturabilecek nitelikteki uyuşmazlıkların çözümünde, tarafların seçeceği veya arabuluculuk bürosunun belirleyeceği, tarafsız ve objektif 3. kişilerin gözetiminde yürütülen, uyuşmazlığın taraflarının birbirlerini anlamasını ve ortak ve her iki tarafında çıkarlarını gözeten bir çözüm oluşturmasını sağlayan bir yöntemdir.

Ceza Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıklarda, arabuluculuk yoluna başvurulamaz; her savcılık bünyesinde bulunan uzlaştırma bürolarınca işletilen uzlaştırma yoluna başvurulur.

Arabuluculuk, ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk olarak ikiye ayrılmaktadır:

 1. İhtiyari arabuluculuk: Tarafların arabulucuya gitme zorunluluğu bulunmadığı halde, uyuşmazlığın çözümü için dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurulmasıdır. Mahkeme de tarafları, arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir.
 2. Zorunlu Arabuluculuk: Bazı uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması, dava şartı olarak düzenlenmiştir. 6235 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 3/f.1'de kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak düzenlemiştir.

Tarafların anlaşması, taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi; taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi; tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi ve uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi, arabuluculuğu sona erdiren haller olarak HUAK madde 17'de düzenlenmiştir.

3. Zorunlu Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk, arabuluculuğa başvurmanın kanunlarda dava şartı olarak düzenlenmesi halinde söz konusu olmaktadır. Türk Hukuku'nda, şu an için yalnızca 6235 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile, iş hukukundan kaynaklanan bazı uyuşmazlıklar için arabuluculuğa başvuru zorunlu olarak düzenlenmiştir.

İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde, taraflar öncelikle, arabuluculuğa başvurmak zorundadır. Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabuluculuğa başvuru zorunlu değildir.  Bu uyuşmazlıklar için doğrudan iş mahkemelerinde dava açılabilir. İş hukukunda dava şartı olarak kabul edilen arabuluculuğun uygulama alanları şu şekildedir:

 • İşe iadeden doğan uyuşmazlıklar
 • Kıdem tazminatından doğan uyuşmazlıklar
 • İhbar tazminatından doğan uyuşmazlıklar
 • Kötü niyet tazminatından doğan uyuşmazlıklar
 • Sendikal tazminattan doğan uyuşmazlıklar
 • Eşit davranmama tazminatından doğan uyuşmazlıklar
 • Ücret alacağından doğan uyuşmazlıklar
 • Fazla çalışma ücretinden doğan uyuşmazlıklar
 • Yıllık izin, genel tatil, milli ve dini bayram tatil ücretlerinden doğan uyuşmazlıklar
 • Prim ve ikramiye ücretinden doğan uyuşmazlıklar

Arabulucuya başvurmaksızın iş mahkemesinde açılan davalar, mahkeme tarafından herhangi bir inceleme yapılmaksızın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecektir. Arabuluculuğa başvurulmuş olmasına rağmen tarafların anlaşamaması halinde, anlaşmaya varılamadığına ilişkin bir tutanak düzenlenir. Dava açılması halinde davacı, bu tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahkemece davacıya, son tutanağı mahkemeye sunması için bir haftalık kesin süre verilir. Bu süre içinde de son tutanak mahkemeye sunulmazsa dava usulden reddedilir.

4. Arabuluculuğa Başvuru

Taraflar, arabulucuya bizzat kendileri başvurabileceği gibi bir vekil aracılığıyla da başvurabilirler. Başvuru karşı tarafın yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden araştırmaz. Arabuluculuk bürosuna başvuru, yetkisiz arabuluculuk bürosuna yapılmışsa diğer taraf, en geç ilk toplantıda yetki itirazında bulunabilir. Bu durumda arabulucu, yetkili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere dosyayı büroya teslim eder. Mahkeme, dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucu yetkili büroyu kesin olarak belirler ve dosyayı büroya iade eder. Yetki itirazı reddedilirse, aynı arabulucu tekrar görevlendirilir. Yetki itirazının kabul edilmesi halinde ise kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yetkili büroya başvurulur. Bu takdirde yetkisiz büroya başvuru tarihi, yetkili büroya başvuru tarihi kabul edilir.

Arabuluculuğa başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar zamanaşımı süresi durur ve hak düşürücü süre işlemez. Uyuşmazlığın arabuluculuk faaliyetiyle çözülemediğine dair son tutanağın düzenlenmesi ile süreler tekrar işlemeye başlar.

5. Arabuluculuk Süreci

Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet etmelidir. Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak şartıyla arabuluculuk usulünü belirleyebilirler. Taraflarca belirlenmemiş olması halinde arabulucu, uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözülmesi için gerekli usul ve esasları göz önünde bulundurarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirdiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta daha uzatılabilir.

Taraflar, arabuluculuk müzakerelerine bizzat katılabilecekleri gibi kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayacağı düşünülen uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın kurulabilmesi için işverenler müzakerelere birlikte katılmalı ve iradelerinin birbirlerine uygun olması gerekir.

6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Arabulucuya başvuran taraf, kendisine ve biliyorsa karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir.

Her iki taraf da ilk toplantıya katılmalıdır. Tarafların birlikte ilk toplantıya katılmaması halinde arabuluculuk faaliyeti sona erecektir. Bu durumda açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde kalacaktır.

Taraflardan biri geçerli mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaz ise arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu olacaktır.

7. Arabuluculuk Ücreti

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa eşit şekilde karşılanır.

İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları halinde, arabulucuya ödenecek ücret, işçiye işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı göz önünde bulundurularak arabuluculuk asgari ücret tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, tarafların görüşmeye katılmaması veya iki saatten daha az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamaması hallerinde, arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

8. Arabuluculuğun Sona Ermesi

Tarafların anlaşmaya varması, taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi, tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi hallerinde arabuluculuk faaliyeti sona erer. Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesiyle birlikte son tutanağı düzenler ve durumu derhal arabuluculuk bürosuna bildirir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions